Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur
CiteertitelSubsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2013nieuwe regeling

01-10-2013

E3-journaal/de Trompetter d.d. 09-10-2013

Gemeenteblad jaargang 2013, nummer 38

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur

 

 

1 Subsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur

Op de subsidiëring is van toepassing de Algemene subsidieverordening Venlo (ASV). Voor het indienen van een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe verstrekt formulier.

1.1 Beleidsinhoud

Het stimuleren van activiteiten die vernieuwend, bijzonder, belangwekkend of experimenteel zijn, aanvullend zijn op het bestaande aanbod, een positieve bijdrage leveren aan het culturele of creatieve klimaat in Venlo en die behoren tot een van de volgende categorieën: muziek, theater, dans, audiovisueel, literatuur, volkscultuur, beeldende kunst en vormgeving, en creatieve economie. De nota “Kansen voor Cultuur, Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-2015” vormt het inhoudelijk beleidskader voor deze subsidieregel.

1.2 Wat wordt met de subsidie beoogd?

Met de subsidie wordt beoogd eenmalige activiteiten en projecten op het terrein van cultuur en creatieve bedrijvigheid die een positieve bijdrage leveren aan het culturele en creatieve klimaat in Venlo te stimuleren en mogelijk te maken.

1.3 Subsidievoorwaarden

Algemene subsidiecriteria

 • a.

  De activiteit of het project kan niet gerealiseerd worden zonder extra bijdrage van de gemeente;

 • b.

  De activiteit of het project is voldoende vernieuwend, bijzonder, belangwekkend of experimenteel;

 • c.

  De activiteit of het project is aanvullend op het bestaande aanbod in de gemeente;

 • d.

  De activiteit of het project levert een positieve bijdrage aan het culturele of creatieve klimaat in Venlo;

Specifieke subsidiecriteria

De activiteit of het project voldoet aan minimaal één van de volgende specifieke criteria:

 • a.

  er vindt samenwerking plaats met een of meer culturele of creatieve organisaties dan wel met scholen in de gemeente Venlo

 • b.

  bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van (semi) kunstprofessionals of wordt samengewerkt met (semi) kunstprofessionals

 • c.

  de activiteiten betreffen een uiting van community art

 • d.

  aan het project worden educatieve of andere activiteiten (workshops en dergelijke) voor de jeugd gekoppeld

 • e.

  bij de activiteit worden jeugd en/of jongeren betrokken

Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht om de relatie aan te geven tussen de activiteiten waarvoor op grond van deze paragraaf subsidie wordt gevraagd en zijn reguliere activiteiten als hij daarvoor subsidie ontvangt krachtens een gemeentelijke subsidieregeling of van een derde.

 • 2.

  De subsidieontvanger die naast de activiteiten waarvoor subsidie krachtens deze paragraaf wordt gevraagd tevens andere activiteiten uitvoert, dient:

  • a.

   bij de aanvraag tot subsidieverlening een begroting te voegen van al zijn baten en lasten tenzij hij deze begroting reeds eerder bij het college heeft ingediend, en

  • b.

   bij de aanvraag tot subsidievaststelling een rekening van al zijn baten en lasten tenzij hij deze rekening reeds eerder bij het college heeft ingediend.

 • 3.

  Het college kan als aanvullende verplichting in de beschikking opnemen dat de subsidieontvanger;

  • a.

   het college toestemming verleent voor verveelvoudiging of openbaarmaking van beelden of andere reproducties van het project of het kunstobject door middel van beeld- of promotiemateriaal of op welke andere wijze ook.

  • b.

   door middel van publiciteit bekendheid geeft aan de publieke uiting van het project.

  • c.

   in zijn publiciteitsuitingen vermeldt dat de activiteit mede tot stand is gekomen dankzij subsidie van de gemeente Venlo. De subsidieontvanger maakt daarbij gebruik van het door het college voorgeschreven logo.

  • d.

   er zorg voor draagt dat het project toegankelijk is voor het publiek door uitvoering of plaatsing in de openbare ruimte of in een openbaar of voor publiek opengesteld gebouw binnen de gemeente Venlo.

1.4 Subsidiemethode

 • a.

  De subsidie betreft een bijdrage in de subsidiabele kosten, rekening houdend met eigen inkomsten. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijke financiële eigen bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteiten. Voor zover van toepassing is de subsidieontvanger verplicht een naar het oordeel van het college redelijk bedrag als entree te heffen van de bezoekers van de activiteit.

 • b.

  Uitgangspunt is dat het project/de activiteit minstens 50 % van de inkomsten uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie verkrijgt, tenzij aantoonbaar niet zelfstandig in deze inkomsten kan worden voorzien;

 • c.

  Een aanvrager kan in enig kalenderjaar in totaal maximaal € 15.000 aan eenmalige subsidie(s) ontvangen op grond van deze subsidieregel, ongeacht het aantal aanvragen;

1.5 Soort subsidie

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 3 van de ASV)

1.6 Subsidieplafond

 • a.

  Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks één subsidieplafond vast (art. 3 lid 2 ASV). Het subsidieplafond wordt voor aanvang van elk subsidiejaar gepubliceerd.

 • b.

  Het voor de subsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

1.7 Overgangsregeling

Deze subsidieregel is van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten die plaatsvinden na 1 januari 2014. Subsidieaanvragen die zijn ingediend en betrekking hebben op activiteiten vóór 1 januari 2014, en waarop nog niet definitief is beslist, worden afgedaan volgens de bepalingen van de Beleidsregel subsidieverlening eenmalige subsidies cultuur vastgesteld d.d. 18 december 2002 en de Beleidsregel subsidieverlening eenmalige subsidies koren vastgesteld d.d. 1 januari 2007.

1.8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. De regeling wordt aangehaald als de “Subsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur”.

 • b.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling komen de Beleidsregel subsidieverlening eenmalige subsidies cultuur vastgesteld d.d. 18 december 2002 en de Beleidsregel subsidieregeling eenmalige subsidies koren vastgesteld d.d. 1 januari 2007 te vervallen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013.

De secretaris, de burgemeester

1.9 Toelichting Subsidieregel Eenmalige activiteiten en projecten cultuur

Begripsomschrijvingen

In aanvulling op het begrippenkader zoals vastgelegd in de algemene subsidieverordening wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan onder:

aanvraagperiode:

een door het college te bepalen tijdvak waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie kan worden verleend;

actieve kunstdeelname:

het zelf beoefenen van een kunst- of cultuurdiscipline, zoals schilderen, toneelspelen of zingen.

community art:

vorm van kunstbeoefening waarin amateurs zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid met (een) kunstprofessional(s) deelnemen aan een artistiek proces, met een kunstuiting of kunstwerk als resultaat;

eenmalige activiteiten:

eenmalige culturele gebeurtenissen en enkele jaren durende projecten op het gebied van cultuur.

kunstprofessional:

vakmatig beoefenaar van kunst en cultuur met professionele kennis en ervaring;

noodzakelijke kosten:

kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten waarvoor het college op grond van deze regeling subsidie kan verlenen onder aftrek van de op die activiteiten betrekking hebbende baten;

Nota Kansen voor Cultuur:

de door de gemeenteraad van Venlo vastgestelde, op dit moment geldende cultuurnota;