Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel sportverenigingen
CiteertitelSubsidieregel sportverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2011 wordt de beleidsregel sportverenigingen vastgesteld d.d. 10 december 2002 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

12-10-2010

E3-journaal, 20-10-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel sportverenigingen

Beleidsinhoud

De beleidsnota “Sport- en beweegnota 2008-2013” is erop gericht zoveel mogelijk Venlonaren aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden waarbij jongeren en mensen met een beweegachterstand extra aandacht krijgen. De gemeente Venlo onderschrijft het standpunt dat sport en bewegen bijdraagt aan het verhogen van de leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie. Om deze doelen te bereiken wordt ernaar gestreefd laagdrempelige sportvoorzieningen te creëren en wordt er specifiek ingezet op de kwaliteit van het sportaanbod.

Voor wie en wat is de subsidie bedoeld:

De subsidie is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Venlo die sportactiviteiten aanbieden aan voornamelijk inwoners van gemeente Venlo. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten die de organisatie maakt om tot een activiteitenaanbod te komen. Prioriteit ligt daarbij op jeugdactiviteiten en het behoud van de oudere jeugd bij de vereniging.

Subsidievoorwaarden

Een organisatie kan in principe voor subsidie in aanmerking komen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De organisatie biedt sportactiviteiten aan de leden aan.

 • b.

  De organisatie dient te zijn aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale organisatie, die de belangen van de betreffende tak van sport (erkend door het NOC*NSF) behartigt.

 • c.

  De activiteiten en trainingen staan onder deskundige leiding.

 • d.

  De organisatie dient op 1 juli voorafgaande aan de subsidieperiode tenminste 15 contributie betalende jeugdleden (in de leeftijd van 4 tot 19 jaar) te hebben. Als de vereniging hieraan niet voldoet maar wel aan de andere genoemde criteria, wordt het basisbedrag gehalveerd.

 • e.

  Een organisatie met minder aantal jeugdleden, maar wel met een of meerdere gehandicapte leden, kan in aanmerking komen voor het bedrag per contributie betalend gehandicapt lid.

 • f.

  Onder een contributie betalend gehandicapt lid wordt verstaan, een lid welke door een chronische functiebeperking niet zelfstandig kan deelnemen aan de betreffende tak van sport en/of waarvoor extra voorzieningen nodig zijn.

 • g.

  Indien meer dan 25% van het aantal jeugdleden woonachtig is buiten de gemeente Venlo, kan het college de subsidie verminderen naar evenredigheid van het aantal niet in gemeente Venlo woonachtige jeugdleden.

Soort subsidie:

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 3 ASV)

Subsidiemethode:

 • a.

  Basisbedrag van € 500,00 per vereniging.

 • b.

  Bedrag van € 12,50 per contributiebetalend niet-gehandicapt jeugdlid tot 23 jaar.

 • c.

  Bedrag van € 25,00 per contributie betalend gehandicapt lid.

 • d.

  De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd gelijk aan het percentage dat wordt gehanteerd bij de vaststelling van de gemeentebegroting.

Aanvullende bepalingen:

 • a.

  De aanvraag dient vóór 1 oktober voorafgaand aan het volgend subsidiejaar ingestuurd te zijn.

 • b.

  Subsidieverlening en vaststelling vinden plaats in één beschikking (art. 16 derde lid ASV).

Subsidieplafond

 • a.

  Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks één subsidieplafond vast (art. 3 tweede lid ASV). Het subsidieplafond van het daaropvolgende subsidiejaar wordt in de maand september in het E3 journaal gepubliceerd.

 • b.

  Als na beoordeling van de subsidieaanvragen blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid verdeeld. Het basisbedrag wordt daartoe naar beneden bijgesteld.

Intrekking oude regel:

Op de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregel wordt de Beleidsregel sportverenigingen vastgesteld d.d. 10 december 2002 ingetrokken.

Overgangsbepaling:

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregel een aanvraag om subsidie op grond van in de vorige bepaling bedoelde Beleidsregel sportverenigingen is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze subsidieregel toegepast.

Inwerkingtreding

Deze regel treedt in werking op 1 januari 2011.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregel sportverenigingen”.

Venlo, 12 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester