Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Beleidsregels persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats
CiteertitelBeleidsregels persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpregels omtrent de persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art. 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Art. 18, lid 1 van de WVW 1994
 3. Delegatiebesluit nr. 29 d.d. 23-02-1995
 4. Raadsbesluit nr. 57 d.. 15-05-2002 waarin het besluit van 23-02-1995, nr. 29 is aangepast aan de wet dualisering gemeentebestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2003nieuwe regeling

23-12-2002

Voorschotense Courant, 22-01-2003

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten besluit de volgende beleidsregels inzake het toewijzen van een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats vast te stellen, gelet op

 • -

  artikel 4 : 81 Algemene wet bestuursrecht (Awb),

 • -

  art. 18, eerste lid, onder d W V W 1994,

 • -

  het delegatiebesluit nr. 29 dal. 23 februari 1995,

 • -

  het raadsbesluit nr. 57 dal. 15 mei 2002 waarin het besluit van 23 februari 1995, nr. 29 is aangepast aan de wet dualisering gemeentebestuur.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  woning: door bestuurder of passagier bewoonde woonruimte op een adres waar hij in het gemeentelijke basisadministratie persoongegevens van de gemeente Voorschoten is ingeschreven;

 • -

  motorvoertuig: een voertuig voorzien van een kenteken of een brommobiel.

Art. 2 Parkeerplaats bij woning bestuurder

Aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurderswordt bij zijn woning een parkeerplaats voor het op zijn naam geregistreerde motorvoertuig toegewezen:

 • -

  indien hij permanent rolstoelgebonden is;

 • -

  indien hij zonder hulpmiddel minder dan 100 meter kan afleggen en er binnen een afstand van 50 meter vanaf zijn woning onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is.

Art. 3 Parkeerplaats bij de arbeidsplaats bestuurder

Aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders wordt bij zijn binnen Voorschoten gelegen arbeidsplaats een parkeerplaats voor het op zijn naam geregistreerde motorvoertuig toegewezen:

 • -

  indien hij permanent rolstoelgebonden is;

 • -

  indien hij zonder hulpmiddel minder dan 100 meter kan afleggen en er binnen een afstand van 50 meter vanaf zijn arbeidsplaats onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is.

Art. 4 Parkeerplaats bij de woning passagier

Aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers wordt bij zijn woning een parkeerplaats voor het op naam van zijn partner of verzorger geregistreerde motorvoertuig toegewezen:

 • -

  indien hij permanent rolstoelgebonden is;

 • -

  indien hij minderjarig is, zonder hulpmiddel minder dan 50 meter kan afleggen en er binnen een afstand van 50 meter vanaf zijn woning onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is;

 • -

  indien hij van deur tot deur continu afhankelijk is van de partner of verzorger, er binnen een afstand van 50 meter vanaf zijn woning onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is en het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats gerechtvaardigd is.

Art. 5 Parkeerplaats bij arbeidsplaats passagier

Aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagierswordt bij zijn binnen Voorschoten gelegen arbeidsplaats een parkeerplaats voor het op naam van zijn partner of verzorger geregistreerde motorvoertuig toegewezen:

 • -

  indien hij permanent rolstoelgebonden is;

 • -

  indien hij van deur tot deur continu afhankelijk is van de partner of verzorger, er binnen een afstand van 50 meter vanaf zijn arbeidsplaats onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is en het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats gerechtvaardigd is.

Art. 6 Verkeerstechnische voorwaarden

In de gevallen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, wordt een parkeerplaats niet toegewezen:

 • -

  indien de betrokkene, onderscheidenlijk de werkgever, in geschikte parkeerruimte nabij de woning of arbeidsplaats kan voorzien zoals eigen parkeerterrein, oprit, eigen weg, garage;

 • -

  indien het aanleggen van een parkeerplaats praktisch of verkeerstechnisch onuitvoerbaar is.

Art. 7 Intrekking reservering woning

De toewijzing van een parkeerplaats wordt in de gevallen, bedoeld in de artikelen 2 en 4, ingetrokken:

 • -

  na overlijden van de betrokkene;

 • -

  indien de gezondheidstoestand van de betrokkene of de parkeer- of verkeerssituatie dusdanig is gewijzigd dat de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen;

 • -

  indien de betrokkene uit de woning verhuist of wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning;

 • -

  indien de minderjarige meerderjarig wordt, onverminderd de mogelijkheid een nieuwe aanvraag in te dienen tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op één van de in artikel 4, onder het eerste en derde punt bedoelde gronden.

Art. 8 Intrekking reservering arbeidsplaats

De toewijzing van een parkeerplaats wordt in de gevallen, bedoeld in de artikelen 3 en 5, ingetrokken:

 • -

  na overlijden van de betrokkene;

 • -

  indien de gezondheidstoestand van de betrokkene of de parkeer- of verkeerssituatie dusdanig is gewijzigd dat de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen;

 • -

  indien de betrokkene zijn arbeidsplaats verliest of de arbeidsplaats wordt verplaatst.

Art. 9 Procedure

Aanvraag

 • 1.

  Een ieder die van mening is in aanmerking te komen voor een toewijzing van een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats kan schriftelijk een daartoe strekkend verzoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten.

 • 2.

  Bij de aanvraag dienen de hiernavolgende voor de beoordeling van belang zijnde gegevens te worden overlegd.

  • a.

   volledig ingevuld en van handtekening voorzien formulier "Aanvraag persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats ";

  • b.

   geldig rijbewijs;

  • c.

   geldig kentekenhouderschap voertuig.

 • 3.

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten kan nadere regels stellen omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, vorm en wijze van indiening van de aanvraag en de in het onder punt 2 genoemde bescheiden.

 

Onvolledigheid van de aanvraag

Indien de aanvraag niet voldoet aan de onder "Aanvraag" gestelde eisen, stelt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de aanvrager in de gelegenheid, nadat zij de aanvrager/aanvraagster dit hebben medegedeeld, aan te vullen en/of te verbeteren.

 

Beslissingstermijn

Op een aanvraag wordt binnen zes weken na ontvangst beslist.

 

Duur van de ontheffing

De toewijzing van een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats is voor onbepaalde tijd, tot dat de situatie zich heeft gewijzigd, conform omschreven in de artikelen 7 en 8.

 

Toetsing

Een aanvraag voor een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats wordt op basis van de door de Basisgezondheidsdienst Zuid-Holland

Noord verstrekte gegevens getoetst. Vervolgens wordt er over de verkeerstechnische aspecten een advies gevraagd van de Ambtelijke

Werkgroep Verkeer en Vervoer.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten van 23 december 2002.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten,

de secretaris, de burgemeester,