Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Voorst

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Voorst
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse Identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201307-06-2013nieuwe regeling

17-12-2012

Voorster Nieuws, 27-12-2011, G 475

2012-36294/2012-37544
01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

19-12-2011

Voorster Nieuws, 21-12-2011, G 448

2011-34427/2011-34452

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012, nummer 2012-36036;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (stb. 2011, 440);

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van die kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in dat kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

a. het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als bedoeld in artikel 2. tweede lid, van de Paspoortwet

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten waarvoor in de tarieventabel bij het desbetreffende hoofdstuk een vrijstellingsbepaling is opgenomen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige kenbaar gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als bedoeld in artikel 6 worden betaald:

  • a.

   als de kennisgeving mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   als de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel I van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk II (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk III (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.14.1 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De "Legesverordening 2012" van 19 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt;

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013;

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2012.

de raad

drs. B.J.M. Jansen drs. J.T.H.M. Penninx

griffier burgemeester

       
       
       
       
       
       
       
       
Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013    
       
Indeling tarieventabel      
       
Titel IAlgemene dienstverlening Bladzijde Bladzijde
Hoofdstuk IBurgerlijke stand2 2
Hoofdstuk IIReisdocumenten3 3
Hoofdstuk IIIRijbewijzen4 4
Hoofdstuk IVVerstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens5 5
Hoofdstuk VWet openbaarheid van bestuur6 6
Hoofdstuk VIVervallen7 7
Hoofdstuk VIIVastgoedinformatie8 8
Hoofdstuk VIIIOverige publiekszaken9 9
Hoofdstuk IXArchief gemeente Voorst10 10
Hoofdstuk XAlgemene plaatselijke verordening11 11
Hoofdstuk XILeegstandswet12 12
Hoofdstuk XIIGemeentegarantie13 13
Hoofdstuk XIIIRegeling Toezicht Luchtvaart14 14
Hoofdstuk XIVKansspelen15 15
Hoofdstuk XVVervallen16 16
Hoofdstuk XVITelecommunicatie17 17
Hoofdstuk XVIIVerkeer en vervoer18 18
Hoofdstuk XVIIIDiversen19 19
       
Titel IIDienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning    
Hoofdstuk IBegripsomschrijvingen20 20
Hoofdstuk IIVooroverleg/beoordelen conceptaanvraag (preadvies)21 21
Hoofdstuk IIIOmgevingsvergunning22 22
Hoofdstuk IVVervallen28 28
Hoofdstuk VTeruggaaf29 29
Hoofdstuk VIIntrekking omgevingsvergunning30 31
Hoofdstuk VIIWijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project31 32
Hoofdstuk VIIIVervallen32 33
Hoofdstuk IXPrincipebesluit33 34
Hoofdstuk XBestemmingsplannen34 35
Hoofdstuk XIIn deze titel niet benoemde beschikking35 36
       
       
Titel IIIDienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn    
Hoofdstuk IHoreca36 37
Hoofdstuk IIOrganiseren evenementen of markten37 38
Hoofdstuk IIIProstitutiebedrijven38 39
Hoofdstuk IVBrandbeveiligingsverordening39 40
Hoofdstuk VKinderopvang40 40
Hoofdstuk VIDiversen4141
       
       
       
       
Titel IAlgemene dienstverlening    
       
Hoofdstuk IBurgerlijke Stand Nieuw Tarief Oud Tarief
       
1.1.1Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschapsregistratie:    
1.1.1.1met een aanvangstijdstip op maandag en dinsdag van 9.30 uur tot 16.15 uur en    
 woensdag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur, indien het huwelijk of de    
 partnerschapsregistratie wordt voltrokken in het gemeentehuis aan de    
 H.W. Iordensweg 17 in Twello € 289,50 € 271,70
 Op maandagochtend en dinsdagochtend van 8.15 uur tot 9.30 uur, zijnde de    
 dagdelen ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb.72),    
 worden huwelijken en partnerschapsregistraties kosteloos voltrokken in het    
 gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello.    
1.1.1.2op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.1, indien het huwelijk of de    
 partnerschapsregistratie wordt voltrokken in het gemeentehuis aan de    
 H.W. Iordensweg 17 in Twello € 947,60 € 924,90
1.1.1.3met een aanvangstijdstip op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur,    
 indien het huwelijk of de partnerschapsregistratie wordt voltrokken in een andere    
 locatie dan in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello € 288,10 € 282,45
1.1.1.4op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.1.3, indien het huwelijk of de    
 partnerschapsregistratie wordt voltrokken in een andere locatie dan in het    
 gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello € 339,90 € 333,25
       
1.1.2Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in    
 een huwelijk, als de omzetting plaatsvindt in de trouwzaal of in de raadzaal in het    
 gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello of in een andere locatie dan in    
 het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello:    
1.1.2.1met een aanvangstijdstip op maandag en dinsdag van 9.30 uur tot 16.15 uur en    
 woensdag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur, indien de omzetting plaats    
 vindt in de trouwzaal of in de raadzaal in het gemeentehuis aan de    
 H.W. Iordensweg 17 in Twello € 289,50 € 271,70
 Op maandagochtend en dinsdagochtend van 8.15 uur tot 9.30 uur, zijnde de    
 dagdelen ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb.72),    
 is de omzetting kosteloos, indien de omzetting plaats vindt in het gemeentehuis aan    
 de H.W. Iordensweg 17 in Twello    
1.1.2.2op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.2.1, indien de omzetting plaatsvindt Nieuw Tarief Oud Tarief
 in de trouwzaal of in de raadzaal in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17    
 in Twello € 947,60 € 924,90
1.1.2.3met een aanvangstijdstip op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.15 uur,    
 indien de omzetting plaats vindt in een andere locatie dan in    
 het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello € 288,10 € 282,45
1.1.2.4op andere tijden en dagen dan vermeld onder 1.1.2.3, indien de omzetting plaatsvindt    
 in een andere locatie, dan in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello € 339,90 € 333,25
       
1.1.3Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/partnerschapsregistratie    
 in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 289,50 € 271,70
       
1.1.4Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een    
 huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk    
 Wetboek € 289,50 € 271,70
       
1.1.5Het overeenkomstig paragraaf 1.1.1 tot en met 1.1.4 berekende legesbedrag wordt verhoogd    
1.1.5.1met € 22,25 € 21,80
 voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige.    
1.1.5.2met € 112,20 € 110,00
 voor het van gemeentewege benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.    
1.1.5.3met € 153,00€ 150,00    
 voor het van gemeentewege aanwijzen van een huwelijkslocatie die niet eerder als huwelijkslocatie is aangemerkt.    
       
1.1.6Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:    
1.1.6.1een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een normale uitvoering € 15,45 € 15,15
1.1.6.2een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een luxe leren uitvoering € 37,65 € 36,90
       
1.1.7.1Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van    
 een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het    
 tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand    
 (Stb. 1969, 36) of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.    
       
1.1.8.1Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de    
 burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 11,70 € 11,45
       
       
Hoofdstuk IIReisdocumenten    
   Nieuw Tarief Oud Tarief
1.2.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.2.1.1tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor    
 vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,35 € 48,70
1.2.1.2tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden    
 bevattende dan een nationaal paspoort, als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 50,35 € 48,70
1.2.1.3tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die, op    
 grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976    
 (Stb. 468,) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,35 € 48,70
       
1.2.2Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:    
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt € 31,85€ 30,00
1.2.2.2in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1 € 41,90 € 40,05
       
1.2.3De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden verhoogd met € 22,40 € 21,95
 indien de aanvrager al eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij    
 de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd. Deze verhoging is niet    
 verschuldigd als uit het proces verhaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan    
 aanvrager het slachtoffer was.    
       
1.2.4De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2    
 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 46,60 € 45,90
       
Hoofdstuk IIIRijbewijzen Nieuw Tarief Oud Tarief
       
1.3.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.3.1.1tot het verstrekken van een aanvraagformulier ter verkrijging van een    
 geneeskundige verklaring (inclusief formulierkosten CBR) € 23,95 € 23,50
1.3.1.2tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 43,50 € 37,05
       
1.3.2Het tarief genoemd in artikel 1.3.1.2 wordt bij een spoedlevering    
 vermeerderd met een bedrag van € 35,70 € 35,00
       
1.3.3Het tarief genoemd in de subonderdeel 1.3.1.2 wordt    
 verhoogd met € 22,40 € 21,95
 indien de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de    
 aanvraag niet compleet kan worden overgelegd. Deze verhoging is niet verschuldigd    
 als uit het proces verhaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan aanvrager het    
 slachtoffer was.    
       
       
Hoofdstuk IVVerstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens    
       
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en    
 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een    
 persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet    
 worden geraadpleegd.    
       
1.4.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:    
1.4.2.1het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 7,15 € 7,00
1.4.2.2het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens    
 gedurende de periode van één jaar:    
 voor 25 verstrekkingen € 162,80 € 159,60
 voor 100 verstrekkingen € 613,50 € 601,45
       
1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan    
 één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de    
 gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.    
       
1.4.4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: Nieuw Tarief Oud Tarief
1.4.4.1tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking: € 7,15 € 7,00
1.4.4.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegegevens    
 gedurende de periode van één jaar:    
1.4.4.2.1voor 25 verstrekkingen € 162,80 € 159,60
1.4.4.2.2voor 100 verstrekkingen € 613,50 € 601,45
       
1.4.5Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke    
 basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 112,95 € 110,75
       
1.4.6Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot    
 massale verstrekking van statistische gegevens, niet zijnde inlichtingen als bedoeld    
 in paragraaf 1, door middel van een geautomatiseerd bestand € 237,70 € 233,05
       
       
Hoofdstuk VWet openbaarheid van bestuur    
       
1.5.1Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur    
 verstrekken van een kopie van een schriftelijk stuk, geldt het tarief    
 zoals dat is opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het    
 Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of    
 zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.    
       
1.5.2Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur    
 verstrekken van een kopie van ander materiaal dat gegevens    
 bevat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 2, derde lid,    
 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112)    
 of zoals dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.    
       
1.5.3Voor het in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur    
 in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een    
 uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document,    
 geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3, tweede lid, van het    
 Besluit tarieven openbaarheid van bestuur (Stb. 1993,112) of zoals    
 dit besluit het laatst is vervangen of gewijzigd.    
       
       
Hoofdstuk VIVervallen Nieuw Tarief Oud Tarief
       
       
       
Hoofdstuk VIIVastgoedinformatie    
       
1.7.1Het tarief bedraagt:    
1.7.1.1ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in, dan wel het raadplegen van de    
 kadastrale plans, leggers en/of registers, per kwartier of gedeelte daarvan € 18,10 € 17,75
1.7.1.2ter zake van het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van een    
 jaar, ter zake van het doen van nasporingen in dan wel het raadplegen van de    
 kadastrale plans, leggers en/of register, voor 25 kwartieren € 186,55 € 182,90
       
1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het    
 verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister    
 of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan    
 die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de    
 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen € 18,10 € 17,75
       
Hoofdstuk VIIIOverige publiekszaken Nieuw Tarief Oud Tarief
       
1.8.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.8.1.1tot het legaliseren van een handtekening € 7,20 € 5,05
1.8.1.2tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn € 7,20 € 5,05
1.8.1.3tot het waarmerken van een diploma, een getuigschrift of een certificaat € 7,20 € 5,05
       
1.8.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.8.2.1tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van gegevens van een persoon uit    
 de basisadministratie persoonsgegevens € 7,20 € 5,05
1.8.2.2tot het verstrekken van een andere verklaring, dan vermeld in voorgaande paragrafen,    
 in het bijzonder belang van een persoon € 8,05 € 7,90
1.8.2.3tot het verstrekken van een uittreksel, waarop de gegevens van meerdere personen    
 die op een adres wonen of tot een gezin behoren, staan vermeld € 8,05 € 7,90
       
1.8.3Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een    
 verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling    
 leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke    
 personen en rechtspersonen of zoals deze regeling het laatst is vervangen of    
 gewijzigd, tenzij de verklaring noodzakelijk is voor vrijwillige kinderopvang of    
 adoptie.    
       
       
Hoofdstuk IXArchief gemeente Voorst    
       
1.9.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:    
1.9.1.1het op verzoek doen van nasporingen, in de in het Archief gemeente Voorst    
 berustende stukken dan wel collecties, door een van de medewerkers van het    
 Archief gemeente Voorst, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 18,10 € 17,75
1.9.1.2het op verzoek opzoeken en opsturen van een kopie van een akte € 5,55 € 5,45
       
1.9.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:    
1.9.2.1het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het    
 Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie € 0,40 € 0,40
1.9.2.2het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,    
    Nieuw Tarief Oud Tarief
 per kopie € 0,10 € 0,10
1.9.2.3het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het    
 Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie € 1,05 € 1,05
1.9.2.4het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,    
 per kopie € 0,50 € 0,50
1.9.2.5het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het    
 Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie € 0,65 € 0,65
1.9.2.6het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,    
 per kopie € 0,20 € 0,20
1.9.2.7het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker van het    
 Archief gemeente Voorst opgezocht is, per kopie € 1,65 € 1,60
1.9.2.8het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in het    
 Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,    
 per kopie € 1,00 € 1,00
1.9.2.9het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,    
 van een in het Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de medewerker    
 van het Archief gemeente Voorst opgezocht is, per afdruk € 0,80 € 0,80
1.9.2.10het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,    
 van een in het Archief gemeente Voorst berustend stuk, dat door de aanvrager    
 zelf opgezocht is, per afdruk € 0,60 € 0,60
1.9.2.11het verstrekken van een afdruk van een digitaal bestand op A-4 formaat, zwart-wit,    
 per afdruk € 0,40 € 0,40
1.9.2.12het verstrekken van een afdruk van een digitaal bestand op A-4 formaat, kleur,    
 per afdruk € 1,05 € 1,05
       
1.9.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot    
 het via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk van:    
1.9.3.1een bouwtekening op A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk € 8,25 € 8,10
1.9.3.2een bouwtekening op A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk € 7,70 € 7,55
1.9.3.3een bouwtekening op A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk € 6,45 € 6,30
       
1.9.4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: Nieuw Tarief Oud Tarief
1.9.4.1het verkrijgen van een scan of een digitale opname, per scan of opname € 5,45 € 5,35
1.9.4.2het versturen van een scan via e-mail, per verzending (maximaal 5 Mb) € 1,05 € 1,05
       
       
Hoofdstuk XAlgemene plaatselijke verordening (Apv)    
       
1.10.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het    
 verstrekken van:    
1.10.1.1een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Apv, die    
 niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2    
 (evenement) van de Apv:    
1.10.1.1.1voor bedrijfsmatige activiteiten € 133,90 € 131,25
1.10.1.1.2voor andere dan bedrijfsmatige activiteiten € 27,10 € 26,55
1.10.1.2Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een    
 aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 van de    
 Apv, als het gaat om niet-commerciële instellingen en niet-commerciële activiteiten    
1.10.1.2.1Onder niet commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke    
 verenigingen.    
1.10.1.2.2Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk,    
 die alleen bedoeld zijn voor leden of voor een besloten gezelschap.    
       
Hoofdstuk XILeegstandswet    
       
1.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
1.11.1tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet € 100,00nvt
1.11.2tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet € 60,00nvt
       
       
       
Hoofdstuk XIIGemeentegarantie    
       
1.12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het    
 instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde    
 hypothecaire geldlening € 71,25 € 69,85
       
       
Hoofdstuk XIIIRegeling Toezicht Luchtvaart    
       
1.13.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag    
 tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in:    
1.13.1.1artikel 158, eerste lid, onderdeel c van de Regeling Toezicht Luchtvaart € 18,55 € 18,20
1.13.1.2artikel 158 a, tweede lid, onderdeel 8 van de Regeling Toezicht Luchtvaart € 18,55 € 18,20
       
       
Hoofdstuk XIVKansspelen    
       
1.14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van    
 een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen    
 (Stb. 1964, 483):    
1.14.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat (wettelijk maximum) € 56,50 € 56,50
1.14.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten (wettelijk maximum) € 90,50 € 90,50
1.14.1.3voor een kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd    
 (wettelijk maximum) € 226,50 € 226,50
1.14.1.4voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd    
 (wettelijk maximum) € 362,50 € 362,50
       
1.14.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen    
 van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen    
 (loterijvergunning) € 20,35 € 19,95
       
       
Hoofdstuk XVVervallen    
       
       
       
Hoofdstuk XVITelecommunicatie    
       
1.16.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in    
 verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van    
 uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de    
    Nieuw Tarief Oud Tarief
 Telecommunicatiewet € 115,30 € 113,05
       
1.16.2Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel    
 plaatsvindt, wordt het genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de    
 voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder    
 meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van    
 burgemeester en wethouders is opgesteld.    
       
1.16.3Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2 is uitgebracht, wordt een melding in    
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de aanvrager    
 ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken schriftelijk is    
 ingetrokken.    
       
       
Hoofdstuk XVIIVerkeer en vervoer    
       
Wegenverkeerswet    
       
1.17.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het    
 verlenen van:    
1.17.1.1een ontheffing van het verbod tot het houden van een wedstrijd met voertuigen op de    
 weg, als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 € 40,05 € 39,25
1.17.1.2een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement ten behoeve van    
 voertuigen (langzaam verkeer) waarvoor geen kenteken is afgegeven € 40,05 € 39,25
       
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)    
       
1.17.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de    
 afgifte van:    
1.17.2.1een beschikking als bedoeld in artikel 34 van het BABW    
 (tijdelijke verkeersmaatregelen) € 37,10 € 36,35
1.17.2.2een beschikking tot aanwijzing van een parkeerplaats tot individuele parkeerplaats    
 op grond van paragraaf 6 van het BABW € 67,80 € 66,45
       
1.17.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Gehandicapten parkeerkaart (GPK)    
1.17.3.1zonder dat daarvoor een medische indicatie noodzakelijk is € 25,50 € 25,00
1.17.3.2waarbij een medische indicatie noodzakelijk is € 81,60 € 80,00
       
1.17.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vervangende Gehandicapten    
  parkeerkaart (GPK) in verband met verlies of diefstal € 25,50 € 25,00
       
1.17.5Als de aanvraag tot het verkrijgen van een Gehandicapten parkeerkaart (GPK) waarbij een medische indicatie noodzakelijk was wordt afgewezen, bestaat recht op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt € 12,95 € 12,70
       
Hoofdstuk XVIIIDiversen Nieuw Tarief Oud Tarief
       
1.18.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de    
 afgifte van:    
1.18.1.1een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in    
 een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 18,55 € 18,20
1.18.1.2afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of    
 in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 3,70 € 3,65
1.18.1.3fotokopieën A-4 formaat of doorslagen van stukken, voor zover daarvoor niet elders    
 in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,10 € 0,10
1.18.1.4fotokopieën A-3 formaat, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een    
 andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,25 € 0,25
       
1.18.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het    
 via de grootformaatkopier verstrekken van een afdruk op:    
1.18.2.1A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk € 8,35 € 8,20
1.18.2.2A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk € 7,70 € 7,55
1.18.2.3A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk € 6,45 € 6,30
1.18.2.4A-3 formaat (29,7 X 42) per papieren afdruk € 6,25 € 6,15
1.18.2.5A-4 formaat (21 X 29,7) per papieren afdruk € 5,05 € 4,95
1.18.2.6A-0 formaat (84 X 118,9) per transparante afdruk € 10,50 € 10,30
1.18.2.7A-1 formaat (84 X 59,9) per transparante afdruk € 9,45 € 9,25
1.18.2.8A-2 formaat (42 X 59,4) per transparante afdruk € 8,20 € 8,05
1.18.2.9A-3 formaat (29,7 X 42) per transparante afdruk € 6,65 € 6,50
1.18.2.10A-4 formaat (21 X 29,7) per transparante afdruk € 6,65 € 6,50
1.18.2.11A-0 formaat (84 X 118,9) per film afdruk € 14,50 € 14,20
1.18.2.12A-1 formaat (84 X 59,9) per film afdruk € 11,35 € 11,15
1.18.2.13A-2 formaat (42 X 59,4) per film afdruk € 10,05 € 9,85
1.18.2.14A-3 formaat (29,7 X 42) per film afdruk € 7,70 € 7,55
1.18.2.15A-4 formaat (21 X 29,7) per film afdruk € 7,70 € 7,55
       
Titel IIDienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning    
       
Hoofdstuk IBegripsomschrijvingen    
       
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:    
2.1.1.1aanlegkosten:    
 de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Nieuw Tarief Oud Tarief
 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012    
 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de    
 aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaam-    
 heden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel    
 onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer    
 zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag    
 betrekking heeft;    
2.1.1.2bouwkosten:    
 de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,    
 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012    
 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de    
 bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave    
 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen    
 geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder    
 bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou    
 moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de    
 aanvraag betrekking heeft;    
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.    
2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben    
 dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.    
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en    
 die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander    
 wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk    
 voorschrift bedoeld.    
       
Hoofdstuk IIVooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (preadvies)  
         
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen Nieuw Tarief Oud Tarief  
 van een conceptaanvraag (preadvies)      
 om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen:15%15%  
 van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag      
 zouden worden vastgesteld, met een minimum van: € 105,60 € 103,55  
 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.      
         
Hoofdstuk IIIOmgevingsvergunning      
         
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een      
 omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de      
 verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk      
 bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de      
 extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend      
 naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk IV      
 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of      
 andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.      
2.3.1Bouwactiviteiten      
2.3.1.1Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit      
 als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:      
2.3.1.1.11,84% van de bouwkosten met een minimumtarief van: € 55,10 € 54,00  
 indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000.000,-- bedragen      
2.3.1.1.2indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,-- en niet meer dan € 5.000.000,--      
 bedragen, wordt naast het onder 2.3.1.1.1 geheven bedrag over het gedeelte van de      
 bouwkosten boven de € 1.000.000,-- 1,60% geheven      
2.3.1.1.3indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000,-- en niet meer dan € 10.000.000,--      
 bedragen, wordt naast de onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 geheven bedragen over het      
 gedeelte van de bouwkosten boven de € 5.000.000,-- 1,28% geheven      
2.3.1.1.4indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,-- bedragen wordt naast de onder      
 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 geheven bedragen over het gedeelte van de bouwkosten      
 boven de € 10.000.000,-- 0,96% geheven.      
         
2.3.1.2Welstandstoets      
2.3.1.2.1Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, wegens het      
 beoordelen van een bouwplan uit een oogpunt van welstand:      
 1,9 o/oo met een minimum van € 46,-- in geval van      
 geraamde bouwkosten, inclusief BTW,      
 van € 1,-- tot en met € 500.000,-- Nieuw Tarief Oud Tarief  
 plus over het gedeelte van de bouwsom      
 van € 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met 1,2 o/oo      
 plus over het gedeelte van de bouwsom      
 van € 1.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met 0,8 0/00      
 plus over het gedeelte van de bouwsom      
 van € 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met 0,5 o/oo      
 plus over het gedeelte van de bouwsom      
 van € 5.000.001,-- en meer met 0,25 o/oo      
2.3.1.2.2in geval van woningbouw van een en hetzelfde type die in een      
 complex worden uitgevoerd:      
a.complexen van een tot en met vijf gelijke woningen:      
 het tarief berekent volgens subonderdeel 2.3.1.2.1;      
b.complexen van zes tot en met tien gelijke woningen:      
 het tarief over de bouwsom van vijf woningen;      
c.complexen van elf tot en met twintig gelijke woningen:      
 het tarief over de bouwsom van zes woningen;      
d.complexen van eenentwintig tot en met dertig gelijke woningen:      
 het tarief over de bouwsom van acht woningen;      
e.complexen van eenendertig tot en met veertig gelijke woningen:      
 het tarief over de bouwsom van tien woningen;      
f.complexen van eenenveertig tot en met vijftig gelijke woningen:      
 het tarief over de bouwsom van twaalf woningen;      
g.complexen van eenenvijftig tot en met zestig gelijke woningen:      
 het tarief over de bouwsom van veertien woningen, en zo vervolgens.      
         
2.3.1.2.3Etagewoningen, galerijwoningen en dergelijke worden voor de berekening beschouwd      
 als één bouwblok. Het tarief wordt overeenkomstig het bepaalde in subonderdeel      
 2.3.1.2.1 berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.      
         
2.3.1.2.4Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een illegaal bouwwerk      
 wordt 1,5 keer het onder subonderdeel 2.3.1.2.1 berekende tarief in rekening gebracht.      
         
2.3.1.2.5Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een bouwplan waarbij:      
2.3.1.2.5.11 extra activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid, van de Wabo wordt beoordeeld, wordt 1,8 keer het onder subonderdeel 2.3.1.2.1 berekende tarief in rekening gebracht.      
2.3.1.2.5.2meerdere activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of artikel 2.2, eerste lid, van de Wabo wordt beoordeeld, 2,2 keer het onder subonderdeel 2.3.1.2.1 berekende tarief in rekening gebracht.      
         
2.3.1.2.6Wegens het uit een oogpunt van welstand beoordelen van een preadvies door deNieuw TariefOud Tarief  
 welstandscommissie "Het Gelders Genootschap", niet zijnde een beoordeling in de      
 mandaatvergadering: € 105,60 € 103,55  
 Dit bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag, tenzij de leges minder dan      
 € 100,-- bedragen.      
         
2.3.1.2.7De bedragen die op grond van subonderdeel 2.3.1.2 in rekening worden gebracht zijn      
 naar boven afgerond op hele euro's.      
         
 Verplicht advies agrarische commissie      
2.3.1.3Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens      
 wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de      
 agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld € 935,00 € 916,65  
         
 Akoestisch onderzoek      
2.3.1.4Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het uitsluitend      
 ten behoeve van de aanvrager beoordelen van de resultaten van een akoestisch      
 onderzoek, per onderzoek € 551,60 € 540,80  
         
 Vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder      
2.3.1.5Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als uit het      
 akoestisch onderzoek volgt dat een hogere waarde, als bedoeld in de Wet geluidhinder      
 moet worden vastgesteld € 502,10 € 492,25  
         
 Achteraf ingediende aanvraag      
2.3.1.6Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat      
 subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de      
 bouwactiviteit 110%150%  
 van de op grond van dat subonderdeel verschuldigde leges met een maximum van€ 1.000,--nvt  
         
2.3.2Aanlegactiviteiten      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een      
 aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt      
 het tarief:      
2.3.2.1als de aanlegkosten niet meer dan € 10.000,-- bedragen: € 66,70 € 65,40  
2.3.2.2als de aanlegkosten meer dan € 10.000,-- bedragen en niet meer dan      
 € 500.000,-- bedragen, wordt naast het onder 2.3.2.1 geheven bedrag over het      
 gedeelte van de aanlegkosten boven de € 10.000,--1%1%  
 geheven Nieuw Tarief Oud Tarief  
2.3.2.3als de aanlegkosten meer dan € 500.000,-- bedragen en niet meer dan      
 € 1.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 en 2.3.2.2 geheven bedragen      
 over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 500.000,--0,80%0,80%  
 geheven      
2.3.2.4als de aanlegkosten meer dan € 1.000.000,-- bedragen en niet meer dan      
 € 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.3 geheven      
 bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten boven de € 1.000.000,--0,60%0,60%  
 geheven      
2.3.2.5als de aanlegkosten meer dan € 5.000.000,-- bedragen, wordt naast de onder      
 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.4 geheven bedragen over het gedeelte van de aanlegkosten      
 boven de € 5.000.000,--0,40%0,40%  
 geheven      
2.3.2.6De overeenkomstig subonderdeel 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.5 geheven leges worden      
 verhoogd met: € 151,80 € 148,80  
 wegens op grond van wettelijke voorschriften te maken publicatiekosten.      
         
2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een vergunningplicht      
 (activiteit bouwen)      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit      
 als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van      
 een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,      
 wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:      
2.3.3.1als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast      
 (binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften publicatie is      
 vereist, verhoogd met: € 265,85 € 260,65  
 voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500,--.      
2.3.3.2als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast      
 (binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften géén publicatie als      
 bedoeld in afdeling 3.4 Awb is vereist, verhoogd met: € 114,05 € 111,80  
 voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500,--.      
2.3.3.3als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast      
 (buitenplanse kleine afwijking), verhoogd met: € 392,25 € 384,55  
 voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500,--.      
2.3.3.4als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast      
 (buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst      
 opgestelde ruimtelijk onderbouwing verhoogd:      
2.3.3.4.1als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan      
 € 250.000,--, met: € 3.837,25 € 3.762,00  
2.3.3.4.2als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--      
 maar niet meer dan € 1.000.000,--, met: € 6.104,90 € 5.985,20  
2.3.3.4.3als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan      
 € 1.000.000,--, met: € 9.097,95 € 8.919,55  
2.3.3.5als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast      
 (buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde      
 ruimtelijke onderbouwing verhoogd:      
2.3.3.5.1als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 niet meer bedragen dan      
 € 250.000,--, met: € 2.823,65 € 2.768,30  
2.3.3.5.2als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan € 250.000,--      
 maar niet meer dan € 1.000.000,--, met: € 4.676,65 € 4.584,95  
2.3.3.5.3als de bouwkosten op grond van subonderdeel 2.3.1.1 meer bedragen dan      
 € 1.000.000,--, met: € 7.173,60 € 7.032,95  
         
2.3.3.6als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking),      
 verhoogd met: € 392,25 € 384,55  
2.3.3.7als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast      
 (afwijking van exploitatieplan), verhoogd met: € 66,70 € 65,40  
2.3.3.8als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is      
 met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke      
 ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast      
 (afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met de door de provincie in rekening      
 gebrachte leges.      
 Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de      
 aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in      
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de      
 aanvrager is medegedeeld.      
2.3.3.9als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is      
 met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke      
 ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking      
 van nationale regelgeving) verhoogd met de door onze minister in rekening gebrachte      
 leges.      
 Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de      
 aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in      
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de      
 aanvrager is medegedeeld.      
2.3.3.10als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast      
    Nieuw Tarief Oud Tarief  
 (afwijking voorbereidingsbesluit), verhoogd met: € 66,70 € 65,40  
         
2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij géén sprake is van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit  
 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit      
 als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is      
 van een (vergunningplichtige) bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,  
 van de Wabo, bedraagt het tarief:      
2.3.4.1als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast      
 (binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften publicatie is      
 vereist: € 265,85 € 260,65  
2.3.4.2als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast      
 (binnenplanse afwijking), waarbij op grond van wettelijke voorschriften géén publicatie als      
 bedoeld in afdeling 3.4 Awb is vereist: € 114,05 € 111,80  
2.3.4.3als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast      
 (buitenplanse kleine afwijking): € 392,25 € 384,55  
2.3.4.4als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast      
 (buitenplanse afwijking) op basis van een door de gemeente Voorst      
 opgestelde ruimtelijke onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:      
2.3.4.4.1tot 5.000 m2: € 3.837,25 € 3.762,00  
2.3.4.4.2vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2: € 5.985,20 € 5.867,85  
2.3.4.4.3vanaf 100.000 m2: € 8.919,55 € 8.744,65  
2.3.4.5als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast      
 (buitenplanse afwijking) op basis van een door een externe partij opgestelde      
 ruimtelijke onderbouwing met een oppervlakte van het plan of projectgebied:      
2.3.4.5.1tot 5.000 m2: € 2.823,65 € 2.768,30  
2.3.4.5.2vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2: € 4.676,65 € 4.584,95  
2.3.4.5.3vanaf 100.000 m2: € 7.173,60 € 7.032,95  
         
2.3.4.6als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 392,25 € 384,55  
2.3.4.7als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast      
 (afwijking van exploitatieplan): € 66,70 € 65,40  
2.3.4.8Als artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast: € 32,45 € 31,80  
2.3.4.9als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit strijdig is      
 met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke      
 ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast      
 (afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met de door de provincie in rekening      
 gebrachte leges. Nieuw Tarief Oud Tarief  
 Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de      
 aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in      
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de      
 aanvrager is medegedeeld.      
2.3.4.10als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is      
 met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke      
 ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast      
 van nationale regelgeving) verhoogd met de door onze minister in rekening gebrachte      
 leges.      
 Het totale legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de      
 aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in      
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de      
 aanvrager is medegedeeld.      
2.3.4.11als artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast      
 (afwijking voorbereidingsbesluit): € 66,70 € 65,40  
         
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid      
2.3.5.1Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit      
 als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief: € 241,75 € 237,00  
2.3.5.2Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 wordt het in artikel      
 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een      
 gebruiksoppervlakte:      
2.3.5.2.1tot en met 100 m2, met € 191,25 € 187,50  
2.3.5.2.2van 101 m2 tot en met 500 m2, met € 191,25 € 187,50  
 vermeerderd met € 1,05 € 1,05  
 per m2 of een gedeelte daarvan boven de 101 m2      
2.3.5.2.3van 501 m2 tot en met 2.000 m2, met € 685,65 € 672,20  
 vermeerderd met € 0,55 € 0,55  
 per m2 of een gedeelte daarvan boven de 501 m2      
2.3.5.2.4van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2, met € 1.634,85 € 1.602,80  
 vermeerderd met € 0,35 € 0,35  
 per m2 of een gedeelte daarvan boven de 2.001 m2      
2.3.5.2.5van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2, met € 2.775,90 € 2.721,45  
 vermeerderd met € 0,05 € 0,05  
 per m2 of een gedeelte daarvan boven de 5.001 m2      
2.3.5.2.6boven de 50.000 m2, met € 4.200,95 € 4.118,60  
 vermeerderd met € 0,05 € 0,05  
 per m2 of een gedeelte daarvan boven de 50.000 m2      
2.3.5.2.7Onder vloeroppervlakte wordt verstaan de oppervlakte als bedoeld in het normblad      
 NEN 2580, uitgave augustus 1991 of, zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of      
 gewijzigd.      
         
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stad- of dorpsgezichten      
 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning      
 voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder f of h dan wel als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder b of c van de Wabo worden geen      
 leges in rekening gebracht.      
         
2.3.7Sloopactiviteiten      
2.3.7.1Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van      
 een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat is bepaald als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, onder g of onder h,      
 van de Wabo: 2%2%  
 van de sloopkosten met een minimum van: € 156,05€ 153,00  
 en een maximum van € 2.601,00 € 2.550,00  
         
2.3.8Aanleggen of veranderen weg      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen      
 van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor      
 op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de      
 Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld      
 in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 27,65 € 27,10  
         
2.3.9Inrit/ Uitweg      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een inrit of een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief € 217,55 € 213,30  
         
2.3.10Kappen Nieuw Tarief Oud Tarief  
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of      
 doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale      
 verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning      
 of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van      
 de Wabo, bedraagt het tarief: € 37,10 € 36,35  
         
2.3.11Opslag van roerende zaken      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van      
 roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor      
 op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de      
 Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het      
 tarief:      
2.3.11.1als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in      
 artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: € 18,55 € 18,20  
2.3.11.2als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van      
 een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden      
 opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: € 18,55 € 18,20  
         
2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998      
2.3.12.1Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in      
 een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de      
 natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in      
 artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het legesbedrag      
 voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager      
 medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken      
 na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.      
2.3.12.2Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren      
 van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een      
 door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als      
 bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het      
 legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de      
 aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen      
 twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.      
         
2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling      
 waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet, ontheffing Nieuw Tarief Oud Tarief  
 nodig is, wordt het legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de      
 aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in      
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de      
 aanvrager is medegedeeld.      
         
2.3.14Andere activiteiten      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten      
 van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit      
 hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:      
2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie die van      
 invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,      
 onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 211,20 € 207,05  
2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of      
 waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen      
 zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,      
 bedraagt het tarief:      
2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze      
 tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de      
 activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in      
 geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt      
 het tarief: € 211,20 € 207,05  
2.3.14.2.2als het een provinciale- of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de      
 voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevings-      
 vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die      
 door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting      
 als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling      
 genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is      
 gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken schriftelijk is ingetrokken.      
         
2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen      
 Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen      
 plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:      
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking      
 tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit      
 hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking      
 heeft;      
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking Nieuw Tarief Oud Tarief  
 tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit      
 hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking      
 heeft.      
         
2.3.16Beoordeling bodemrapport      
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt      
 het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde      
 aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:      
2.3.16.1voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: € 124,65 € 122,20  
2.3.16.2voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 124,65 € 122,20  
         
2.3.17Advies      
2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt      
 het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of      
 andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de      
 beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de      
 voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings-      
 vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door      
 het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.      
2.3.17.2Als een begroting als bedoeld in artikel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag      
 in behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de      
 aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen twee weken schriftelijk is      
 ingetrokken.      
         
2.3.18Verklaring van geen bedenkingen      
2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt      
 het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen      
 bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de      
 omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van      
 de Wabo:      
2.3.18.1.1als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 1.056,00 € 1.035,30  
2.3.18.1.2als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:      
 het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om      
 een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelte kosten, blijkend uit een      
 begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.      
2.3.18.2Als een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in      
 behandeling genomen twee weken na de dag waarop de begroting aan de Nieuw Tarief Oud Tarief  
 aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag binnen deze twee weken is      
 ingetrokken.      
         
2.3.19Vrijstelling      
 Er worden geen leges geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot      
 het verlenen van een omgevingsvergunning voor gebouwen:      
a.die uitsluitend worden gebezigd voor de openbare eredienst;      
b.die uitsluitend worden gebezigd voor bijeenkomsten van genootschappen op      
 geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen -, die rechtspersoon met      
 volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op      
         
Hoofdstuk IVVervallen      
         
         
Hoofdstuk VTeruggaaf      
         
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,      
 aanleg-, of sloopactiviteiten Nieuw Tarief Oud Tarief  
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat      
 geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in      
 de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is      
 genomen door de gemeente maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf  
 van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%50%  
         
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,      
 aanleg- of sloopactiviteiten      
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel      
 of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de      
 onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,      
 bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is      
 ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen      
 gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:25%25%  
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.      
         
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-,      
 aanleg- of sloopactiviteiten      
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of      
 gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de      
 onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van      
 een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:25%25%  
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.      
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een      
 vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke      
 uitspraak.      
         
2.5.4Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het afwijken van het      
 bestemmingsplan      
2.5.4.1Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van afwijken van het bestemmingsplan      
 niet wordt verleend:      
2.5.4.1.1bestaat aanspraak op teruggaaf van: 60%60%  
 van de overeenkomstig de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 geheven leges.      
2.5.4.1.2al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene      
 wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:90%90%  
 van de overeenkomstig de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 geheven leges.      
    Nieuw Tarief Oud Tarief  
2.5.5Teruggaaf als gevolg van geen medewerking verlenen aan het wijzigen, uitwerken of op      
 aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan      
2.5.5.1Indien de gevraagde medewerking ten behoeve van wijzigen, uitwerken of op aanvraag      
 vaststellen van het bestemmingsplan niet wordt verleend:      
2.5.5.1.1bestaat aanspraak op teruggaaf van: 60%60%  
 van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 geheven leges.      
2.5.5.1.2al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene      
 wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van:90%90%  
 van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 en 2.10.2 geheven leges.      
         
2.5.6Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor afwijken bestemmingsplan      
2.5.6.1als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan intrekt:      
2.5.6.1.1terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:60%60%  
 van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.      
2.5.6.1.2al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van 90%90%  
 van de overeenkomstig onderdeel 2.3.4 geheven leges.      
         
2.5.7Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag voor wijzigen, uitwerken of op aanvraag vaststellen bestemmingsplan      
2.5.7.1als een aanvrager het verzoek om medewerking te verlenen aan het wijzigen, uitwerken of op aanvraag vaststellen van het bestemmingsplan intrekt:      
2.5.7.1.1terwijl deze aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is vastgesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:60%60%  
 van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.      
2.5.7.1.2al vóórdat de uniforme openbare voorbereidingspocedure, als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) is gestart, bestaat aanspraak op teruggaaf van 90%90%  
 van de overeenkomstig de onderdelen 2.10.1 t/m 2.10.3 geheven leges.      
         
2.5.8Minimumbedrag voor teruggaaf      
 Een bedrag minder dan € 52,15 wordt niet teruggegeven.      
         
2.5.9Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen      
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen      
 teruggaaf verleend.      
         
         
         
Hoofdstuk VIIntrekking omgevingsvergunning      
         
2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of      
 gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33,      
 tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, mits deze      
 aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning:25%25%  
 van de voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.      
         
Hoofdstuk VIIWijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project      
         
2.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van      
 een verleende omgevingsvergunning:1,10%1,10%  
 van de bouwkosten met een minimumtarief van: € 55,10 € 54,00  
 en wordt verminderd met de voor de primaire omgevingsvergunning berekende leges,      
 met dien verstande dat in elk geval € 55,10 € 54,00  
 verschuldigd is en dat geen restitutie van de voor de primaire omgevingsvergunning      
 betaalde leges plaatsvindt.      
2.7.2Het bepaalde onder 2.7.1 vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat, naar de      
 omstandigheden beoordeeld, van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is. Nieuw Tarief Oud Tarief  
         
Hoofdstuk VIIIVervallen      
         
         
Hoofdstuk IXPrincipebesluit      
         
2.9.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen      
 van een principebesluit als bedoeld in:      
2.9.1.1artikel 3.1 (bestemmingsplan op aanvraag) van de Wet ruimtelijke ordening € 1.000,00 € 800,00  
2.9.1.2artikel 3.6, eerste lid onder a (wijziging bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke      
 ordening: € 1.000,00 € 800,00  
2.9.1.3artikel 3.6, eerste lid onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke      
 ordening: € 1.000,00 € 800,00  
         
2.9.2Het bepaalde onder 2.9.1 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in      
 behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is      
 medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken      
 na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.      
         
Hoofdstuk XBestemmingsplannen      
         
2.10.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-      
 stellen van een door de gemeente Voorst opgesteld bestemmingsplan      
 als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:      
2.10.1.1waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:      
2.10.1.1.1indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan      
 € 250.000,-- € 5.502,55 € 5.394,65  
2.10.1.1.2indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan      
 € 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,-- € 9.103,00 € 8.924,50  
2.10.1.1.3indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan      
 € 1.000.000,-- € 14.309,35 € 14.028,75  
2.10.1.2waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:      
 met een oppervlakte van het plan of projectgebied:      
2.10.1.2.1tot 5.000 m2 € 5.502,55 € 5.394,65  
2.10.1.2.2vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2 € 9.103,00 € 8.924,50  
2.10.1.2.4vanaf 100.000 m2 € 14.309,35 € 14.028,75  
         
2.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vast-      
 stellen van een door een externe partij opgesteld bestemmingsplan als bedoeld in      
 artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:      
2.10.2.1waarbij sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:      
2.10.2.1.1indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 niet meer bedragen dan      
 € 250.000,-- € 2.896,05 € 2.839,25  
2.10.2.1.2indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan      
 € 250.000,-- maar niet meer dan € 1.000.000,-- € 4.906,35 € 4.810,15  
2.10.2.1.3indien de bouwkosten op grond van onderdeel 2.3.1 meer bedragen dan      
 € 1.000.000,-- € 7.765,30 € 7.613,05  
2.10.2.2waarvoor geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist:      
 met een oppervlakte van het plan of projectgebied:      
2.10.2.2.1tot 5.000 m2 € 2.896,05 € 2.839,25  
2.10.2.2.2vanaf 5.000 m2 tot 100.000 m2 € 4.906,35 € 4.810,15  
2.10.2.2.4vanaf 100.000 m2 € 7.765,30 € 7.613,05  
         
2.10.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of      
 uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b      
 van de Wet ruimtelijke ordening: € 5.502,55 € 5.394,65  
         
2.10.4Het bepaalde onder 2.10.1 en 2.10.2 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in      
 behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is      
 medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken      
 na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.      
         
Hoofdstuk XIIn deze titel niet benoemde beschikking      
         
2.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere,      
 in deze titel niet benoemde beschikking € 18,55 € 18,20  
         
         
         
         
Titel IIIDienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn Nieuw Tarief Oud Tarief  
         
Hoofdstuk IHoreca      
         
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen      
 van een vergunning:      
3.1.1.1ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien het      
 betreft een aanvraag voor een nieuwe vergunning (overname bestaand bedrijf of      
 vestiging nieuw bedrijf) € 330,40 € 323,90  
3.1.1.2ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184),      
 indien een BIBOB advies wordt gevraagd € 1.169,50 € 1.146,55  
         
3.1.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een      
 aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge      
 artikel 4, lid 4de Drank- en Horecawet      
 (Stb. 2000, 184) € 22,40 € 21,95  
         
3.1.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een      
 aanvraag tot wijziging van een bestaande vergunning, voor zover dit      
 betreft wijzigingen die de inrichting betreffen € 30,75 € 30,15  
         
3.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen      
 van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 (ontheffing sluitingsuur) van de      
 Algemene plaatselijke verordening:      
3.1.4.1.voor de eerste avond € 18,55 € 18,20  
3.1.4.1.voor de tweede en volgende avond, per avond € 3,70 € 3,65  
         
3.1.5Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 184) € 22,40 € 21,95  
         
Hoofdstuk IIOrganiseren evenementen of markten      
         
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een:      
3.2.1.1vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2,      
 eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) € 27,65 € 27,10  
3.2.1.2ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Algemene Nieuw Tarief Oud Tarief  
 plaatselijke verordening, die wordt verleend in combinatie met een vergunning      
 als bedoeld in artikel 2.2.2 (evenement) van de Algemene plaatselijk verordening:      
3.2.1.2.1voor evenementen zonder podium € 27,10 € 26,55  
3.2.1.2.2voor evenementen met één podium € 27,10 € 26,55  
3.2.1.2.3voor evenementen met meer dan één podium € 133,90 € 131,25  
         
3.2.2Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een      
 aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in:      
 -artikel 2.2.2 van de Apv, voor evenementen zoals die staan      
  opgesomd in het tweede lid van artikel 2.2.1;      
 -artikel 5.2.4 van de Apv,      
 als het gaat om niet-commerciële instellingen en niet-commerciële      
 activiteiten.      
3.2.2.1Onder niet-commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke      
 verenigingen.      
3.2.2.2Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk      
 die alleen zijn bedoeld voor leden of voor een besloten gezelschap.      
         
3.2.3Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een      
 aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de      
 Algemene plaatselijke verordening.      
         
         
Hoofdstuk IIIProstitutiebedrijven      
         
3.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een      
 vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 (seksinrichtingen en escortbedrijven) van      
 de Algemene plaatselijke verordening:      
3.3.1.1voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting € 787,35 € 771,90  
3.3.1.2voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf € 378,90 € 371,45  
3.3.1.3voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting, indien een      
 BIBOB advies wordt gevraagd € 1.615,25 € 1.583,60  
3.3.1.4voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf, indien een      
 BIBOB advies wordt gevraagd € 920,05 € 902,00  
         
         
Hoofdstuk IVBrandbeveiligingsverordening Nieuw Tarief Oud Tarief  
         
3.4.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor      
 een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2 van de      
 brandbeveiligingsverordening:      
3.4.1.1voor tenten tot 1.000 m2 € 56,95 € 55,85  
3.4.1.2voor tenten van 1.000 m2 of groter € 171,05 € 167,70  
         
3.4.2Geen leges worden geheven ter zake van het in behandeling nemen van een      
 aanvraag voor een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2      
 van de brandbeveiligingsverordening voor tenten als het gaat om niet-commerciële      
 instellingen en niet commerciële activiteiten.      
3.4.2.1Onder niet-commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke      
 verenigingen.      
3.4.2.2Onder niet-commerciële activiteiten verstaan wij activiteiten zonder winstoogmerk      
 die alleen zijn bedoeld voor leden of voor een besloten gezelschap.      
         
3.4.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek      
 tot wijziging van de tenaamstelling van een bestaande geldige      
 vergunning op grond van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken: € 99,15€ 97,20  
         
Hoofdstuk VKinderopvang      
3.5.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van:      
3.5.1.1een kindercentrum of gastouderbureau, bij onderzoek voor aanvang€ 746,00nvt  
3.5.1.2een voorziening voor gastouderopvang, indien een A-toets (TK-A) is vereist€ 271,00nvt  
3.5.1.3een voorziening voor gastouderopvang, indien een B-toets (TK-B) is vereist€ 350,00nvt  
3.5.1.4een voorziening voor gastouderopvang, indien een A- (TK-A) en B-toets (TK-B) is vereist€ 515,00nvt  
         
Hoofdstuk VIDiversen      
         
         
3.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, € 18,55 € 18,20  
 in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, vrijstelling of andere beschikking