Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening outplacement gewezen wethouders 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders 2009
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2009nieuwe regeling

19-10-2009

Voorster Nieuws, 18-11-2009, G 384

2009-8779

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders 2009

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2009, nummer 2009-8779;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening outplacement gewezen wethouders 2009

Artikel 1  Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:

1  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

2 outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een branche- organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2  Toekenning outplacementfaciliteiten

1 Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

2 De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

3 Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3  Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4  Uitleg regeling 

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

   

Artikel 5  Slotbepaling 

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Verordening outplacement gewezen wethouders 2009'.  

Vastgesteld door de raad op 19 oktober 2009.