Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Regeling Budget Basis 2017-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Budget Basis 2017-2021
CiteertitelRegeling Budget-Basis subsidie 2017-2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vught/CVDR352760/CVDR352760_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2020Wijziging artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7

27-11-2018

gmb-2018-273266

17-05-201801-01-201701-01-2019Wijziging artikel 4, onderdeel 4.4

18-04-2017

gmb-2018-102106

Gewijzigde Regeling
01-01-201801-01-2018Meerdere artikelen

28-11-2017

GVOP, gemeenteblad

Gewijzigde Regeling
01-01-2018Meerdere artikelen

28-11-2017

GVOP, gemeenteblad

Gewijzigde Regeling
20-06-201701-01-201701-01-2018artikel 4, onderdeel 4.3 'k' wordt toegevoegd

29-05-2017

GVOP, gemeenteblad

Gewijzigde Regeling
30-03-201701-01-201720-06-2017artikel 4, onderdeel 4.5; bedrag gewijzigd

09-03-2017

GVOP, gemeenteblad

Nieuwe Regeling
23-03-201701-01-201730-03-2017Onbekend

21-02-2017

GVOP, gemeenteblad

Nieuwe Regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Budget Basis 2017-2021

 

 

Artikel 1 Doel van de subsidie

Stimuleren van activiteiten die, voor Vught en haar inwoners, een bijdrage leveren aan een goed basisaanbod aan voorzieningen en ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, cultuur, en maatschappelijke participatie.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een hieronder met naam genoemde organisatie zonder winstoogmerk, zoals een vereniging, stichting, of natuurlijk persoon, die een aanbod levert dat bijdraagt aan de realisatie van het doel genoemd onder de artikelen 1 en 4.

Artikel 3 Woordenlijst

1. College:

College van burgemeester en wethouders van Vught.

2. Gemeenteraad:

Gemeenteraad van Vught

3. Budget-basissubsidie:

Subsidie die is vastgesteld op basis van een activiteitenplan, die voor een tijdvak van één of meerdere jaren wordt verleend, doch maximaal tot het einde van dit subsidieprogramma en onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting.

Artikel 4 Voor welke activiteiten kunt u een budget-basissubsidie aanvragen en tot welk bedrag maximaal?

 • 4.1

  Ondersteuning minima

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2019 een subsidieplafond van € 46.982,-. Het college kan in 2019 aan onderstaande organisaties een deel van dit budget toekennen:

  • a.

   Stichting leergeld

  • b.

   Stichting Voedselbank

  • c.

   Jeugdcultuurfonds

  • d.

   Jeugdsportfonds

 • 4.2

  Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2019 een subsidieplafond van € 39.474,-. Het college kan in 2019 aan onderstaande organisaties een deel van dit budget toekennen:

  • a.

   Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost

  • b.

   EHBO Vereniging Vught Cromvoirt

  • c.

   Nederlandse Rode Kruis ’s Hertogenbosch

  • d.

   Stichting Buddyproject Noordoost Brabant

  • e.

   Stichting Dierenambulance regio ’s Hertogenbosch

  • f.

   Halt

  • g.

   Radar

  • h.

   Stichting Zwerfkat

 • 4.3

  (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed

  Voor de onder a t/m f, h, i en j, genoemde organisaties geldt voor 2019 een subsidieplafond van € 168.636,-. Voor de organisatie genoemd onder g geldt een subsidieplafond van € 10.343,-.

  • a.

   Stichting Kids

  • b.

   St. Leijenstroom

  • c.

   Vughts museum

  • d.

   Avulo FM, Algemene Vughtste lokale omroep

  • e.

   Nationaal Monument Kamp Vught

  • f.

   Stichting Erfgoed Vught

  • g.

   Stichting IJsbaan

  • h.

   Dorpshuis The Battle Axe

  • i.

   Stichting Open Joodse Huizen

  • j.

   Maurick college

 • 4.4

  Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie

  Voor dit beleidsdoel geldt voor 2019 een subsidieplafond van € 71.615,-. Dit budget kan het college toekennen aan de volgende organisaties:

  • a.

   Stichting Scheve Schup

  • b.

   Rode Rik

  • c.

   Adviesraad Sociaal Domein

  • d.

   Werkgroep toegankelijk Vught

  • e.

   Stichting Ouderen Samen

  • f.

   Werkgroep kerst- en paasviering Edith Stein Parochie

  • g.

   Vereniging WeyLia

  • h.

   Stichting Met je Hart Den Bosch-Vught

  • i.

   Seniorenbus

 • 4.5

  Buitenschoolse kunst en cultuureducatie.

  Onder buitenschoolse kunst- en cultuureducatie verstaan we het gecertificeerd aanbieden van onderwijs in de vrije tijd op het gebied van dans, muziek, toneel, erfgoed, beeldende kunst en literatuur voor Vughtse inwoners tot 18 jaar. Hierbij is de voorwaarde dat het in Vught aangeboden wordt.

  Het college kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, voor de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2020 subsidie toekennen aan diverse niet met naam genoemde organisaties op basis van de kaders Buitenschoolse Kunst- en cultuureducatie. Onder organisaties wordt verstaan organisaties als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • a.

  Het college bepaalt jaarlijks het subsidiebedrag per organisatie, binnen het voor dat beleidsdoel maximale subsidieplafond.

 • b.

  Een regionale instelling kan alleen subsidie ontvangen voor de bijdrage die de organisatie levert voor Vught en haar inwoners.

 • c.

  Voor elk beleidsdoel geldt een subsidieplafond. Het college legt het totaal aan activiteiten van dit beleidsdoel op volgorde van mate waarin de activiteiten naar zijn oordeel het meest bijdragen aan de verwezenlijking van dat beleidsdoel. De subsidie kenen we in volgorde toe. Voor zover het subsidieplafond zou worden overschreden met een toekenning, wordt de subsidie afgewezen. Het is mogelijk dat enkele activiteiten in dezelfde mate bijdragen aan het beleidsdoel. In dat geval vindt er op de subsidies voor die activiteiten hetzelfde kortingspercentage plaats.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van artikel 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 moeten wij uiterlijk hebben ontvangen op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u subsidie wenst te ontvangen.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van artikel 4.5 voor de periode 2019-2020, moeten wij uiterlijk hebben ontvangen op 15 juli 2018.

 • 3.

  Het college beslist uiterlijk 15 december 2019 op uw aanvraag. Voor een aanvraag als bedoeld in het tweede lid beslist het college uiterlijk 1 oktober 2018.

 • 4.

  Bij subsidieverlening, verstrekt het college een beschikking waarin in ieder geval is vermeld:

  • a.

   het subsidiebedrag

  • b.

   de wijze van uitbetaling

  • c.

   de verwachte prestaties voor het subsidiejaar.

 • 5.

  Het college kan een meerjarensubsidie toekennen en vermeldt dit dan in de toekenningsbeschikking.

 • 6.

  Voor een activiteit die eenmaal per jaar plaatsvindt geldt dezelfde aanvraagprocedure. Uitbetaling geschiedt echter pas indien vaststaat dat deze activiteit ook daadwerkelijk plaatsvindt.

 • 7.

  Met de verantwoording als bedoeld in artikel 8 verzoekt u het college de subsidie vast te stellen. U ontvangt daarna een vaststellingsbeschikking.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

 • 1.

  Indien u voor 2020 nog geen subsidie hebt aangevraagd, kunt u de aanvraag doen via het aanvraagformulier Budgetbasis op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie moeten wij uiterlijk hebben ontvangen voor de in artikel 6 lid 1 of lid 2 genoemde termijn. Aanvragen die later ingediend zijn, worden afgewezen.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere omstandigheden uitstel verlenen van de uiterste datum indiening van de aanvraag.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1.

  Vóór 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarop de subsidie is verstrekt, moet u de volgende stukken indien bij het college:

  • de jaarrekening

  • het jaarverslag met een verantwoording van de prestaties die u op basis van de beschikking moest leveren

 • 2.

  Het college kan bepalen dat hieraan nog een accountantsverklaring moet worden toegevoegd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van deze voorwaarden.

Artikel 9 Aan welke voorwaarden moet u als subsidieontvanger voldoen?

 • 1.

  U moet ons informeren over ontwikkelingen die ertoe (kunnen) leiden dat u de activiteiten niet kunt realiseren.

 • 2.

  U moet ons direct informeren over het geheel of gedeeltelijk beëindigen van uw activiteiten.

 • 3.

  U moet ons direct informeren over: a. wijziging van het huishoudelijk reglement of van de statuten. b. besluiten en/of procedures die (kunnen) leiden tot beëindiging van de activiteiten dan wel ontbinding van de rechtspersoon.

 • 4.

  Uw financiële administratie moet zodanig zijn ingericht dat de exploitatieresultaten en de vermogenspositie op eenvoudige wijze duidelijk worden en waaruit direct blijkt of uw subsidie is ingezet voor de realisatie van de activiteiten genoemd in de werkopdracht.

 • 5.

  Wij kunnen u bindende voorschriften opleggen voor de inrichting van uw begroting, de financiële administratie en jaarrekening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en vervalt op 1 januari 2021.