Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart behorende bij Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013, art. 2, lid 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2013nieuwe regeling

02-04-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 14-11-2013

14-8

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

 

overwegende dat het wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dient te worden beëindigd;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013,

 

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013.

Artikel 1 Gebiedsaanwijziging

Als gebieden in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013, worden aangewezen de blauwgekleurde gebieden op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit afvoer hemelwater en grondwater gemeente Waterland 2013.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 2 april 2013.

Het college voornoemd,

D. Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester