Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Peilbesluit Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Moerdijk
CiteertitelPeilbesluit Moerdijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201002-08-2019nieuwe regeling

08-12-2010

waterschapsblad

10IT010003

Tekst van de regeling

Intitulé

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

overwegende dat:

 • In verband met de gewenste waterbeheersing in het gebied Moerdijk het noodzakelijk wordt geacht het peil van de waterstanden vast te stellen;

 • In artikel 6.1.1. van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 was bepaald dat voor het bovengenoemde gebied een peilbesluit dient te worden vastgesteld;

 • Gelet op het verstrijken van de herzieningsdata van de in 1996, door zijn rechtsvoorganger genomen besluiten tot vaststelling van het peilbesluit Land van Nassau, het noodzakelijk is de peilen in het gebied Moerdijk te herzien;

 • Op 2 december 2005 door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, op grond van artikel 6.1.7 van de Verordening watershuishouding Noord-Brabant 2005, vrijstelling is verleend van de verplichting het peilbesluit te herzien tot uiterlijk 2010;

 • Bij de onderhavige herziening van de peilen een afweging is gemaakt op basis van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR), een en ander uitgewerkt in de peilenplannen Niervaert-Bloemendaal en Tonnekreek-Keenehaven, die dienen ter onderbouwing van het herziene peilbesluit. Om technische redenen hiervan wordt afgeweken in 5 peilvakken, in de onderstaande tabel ‘wijzigingen op het peilenplan’ weergegeven;

 • Dat bij de voorbereiding van het peilbesluit conform de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005/ Verordening water Noord-Brabant overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van gemeenten Moerdijk, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, de betrokken hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de terreinbeheerders binnen het gebied waarop het besluit betrekking heeft;

 • Op 22 december 2009 de Waterwet in werking is getreden alsmede de Verordening water Noord-Brabant 2005 en gelijktijdig de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 is ingetrokken.

Gezien:

 • Het rapport peilenplan Niervaert-Bloemendaal van 8 mei 2008;

 • Het rapport peilenplan Tonnekreek-Keenehaven van 28 augustus 2009;

 • De nota van Inspraak peilbesluit Moerdijk;

gelet op artikel hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de verordening Water Noord-Brabant;

B E S L U I T :

 • I.

  vast te stellen het Peilbesluit Moerdijk

 • II.

  II. te bepalen dat dit peilbesluit in werking treedt met ingang van de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door het dagelijks bestuur is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van het Peilbesluit Land van Nassau, d.d. 1997.

 

Artikel 1
 • a)

  Dit peilbesluit geldt voor de gebieden die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen, 10IT005213 voor Tonnekreek-Keenehaven en 10IT005212 voor Niervaert-Bloemendaal;

 • b)

  Binnen deze gebieden als bedoeld onder a worden aparte peilvakken onderscheiden. De begrenzing ervan is aangegeven op de bovengenoemde tekeningen.

Artikel 2

Voor de peilvakken worden de volgende peilen met bijbehorende marges, waarbinnen zowel onder- als overschrijdingen van het peil kunnen voorkomen, vastgesteld:

Lijst met peilen tbv peilbesluit Moerdijk

Peilenplan Tonnekreek-Keenehaven

naam peilvak

Code peilvak

Winterpeil ( m tov NAP)

Zomerpeil (m tov NAP)

Beheersmarge (cm)

Willemstad (kern)

W-N01

-0,15

-0,15

15

Polder Buitendijk

W-O01

0,00

0,20

15

Roode Vaart

W-P01

-0,90

-0,90

10

Sabina Henrica Polder west

W-W01

-0,80

-0,55

10

St. Antoniegorzen west *) ***)

W-W02

min 0,00

streef +0,30

max +0,40

min 0,00

streef +0,30

max +0,40

Nvt

St. Antoniegorzen oost ***)

W-W03

0,20

0,20

10

Vlaakenhoek **)

W-W04

0,50

0,50

10

Sabina Henrica Polder

W-W05

-1,10

-0,80

15

Kleine Torenpolder

W-W06

-0,70

-0,70

10

Oude Appelaar ***)

W-W07

-1,15

-0,85

10

Groote Torenpolder

W-W08

-0,85

-0,70

10

Angelina Polder

W-W09

-0,80

-0,55

10

Elisabethpolder

W-W10

-1,25

-0,95

15

Prins Henrikpolder

W-X01

-0,70

-0,30

10

Prins Henrik, Henrietta, Keene

W-X02

-0,85

-0,70

10

Barlaque

W-X03

-0,50

-0,30

10

Eerste Kruisweg Fijnaart

W-X04

-1,10

-0,80

10

stedelijk water Fijnaart oost

W-X05

-0,45

-0,45

10

stedelijk water Fijnaart midden

W-X06

-0,50

-0,50

10

stedelijk water Fijnaart west

W-X07

-0,70

-0,70

10

Oude Fijnaart, Nieuwe Molen

W-X09

-1,20

-1,00

15

Oude Fijnaart noord-west

W-X10

-1,40

-1,20

10

Droge Dijk-west

W-X11

-1,70

-1,50

10

Oude Heijningsedijk

W-X14

-1,10

-0,70

10

Oranjeoord

W-X15

-1,10

-0,90

10

Oude Heijningen

W-X16

-1,65

-1,40

10

Vesten Willemstad binnenring

W-X18

-0,60

-0,60

10

Vesten Willemstad buitenring

W-X19

-0,75

-0,75

10

Ruigenhil Helwijk ***)

W-X20

-1,70

-1,45

10

stedelijk water Willemstad

W-X21

-1,30

-1,30

10

Gorzen Willemstad west

W-X22

-0,20

0,10

10

Gorzen Willemstad oost

W-X23

0,10

0,30

10

Bovensluis

W-X24

-1,45

-1,35

10

Ruigenhil noord

W-X25

-1,80

-1,70

10

Ruigenhil oost

W-X26

-2,00

-1,90

15

Peilenplan Niervaart-Bloemendaal

naam peilvak

Code peilvak

Winterpeil ( m tov NAP)

Zomerpeil (m tov NAP)

Beheersmarge (cm)

Zomerpolder west

W-Y01

-0,75

-0,50

10

Oudland van Standdaarbuiten west

W-Y02

-1,05

-0,80

10

Molenstraat

W-Y03

-0,50

-0,30

10

Oudland van Standdaarbuiten zuid

W-Y04

-1,10

-0,80

15

Oudland van Standdaarbuiten midden

W-Y05

-1,25

-1,00

15

Molendijk

W-Y06

-0,80

-0,55

10

Oudland van Standdaarbuiten noord

W-Y07

-1,65

-1,40

10

Mancia Winterpolder zuid

W-Y08

-1,00

-0,70

10

Mancia Winterpolder noord

W-Y09

-1,25

-1,00

10

Bloemendaalsepolder west

W-Y10

-1,50

-1,35

10

Keensche Gorzen

W-Y11

-0,90

-0,70

10

oost Slikpolder

W-Y12

-1,20

-0,90

15

Keensche Gorzen NRD

W-Y13

-0,70

-0,70

10

Keensche Gorzen west

W-Y14

-1,20

-1,00

10

Markdijk

W-Y15

-1,00

-0,80

10

stedelijk water Zevenbergen

W-Y16

-1,00

-1,00

10

Noordt, Toren, Oost en West Meerenpolder

W-Y17

-1,80

-1,65

15

Nieuwe Fijnaartpolder zuid-oost

W-Z01

-1,25

-1,20

10

Nieuwe Fijnaartpolder zuid-west ***)

W-Z02

-1,80

-1,60

15

Keene noord

W-Z03

-1,20

-1,00

15

Lokkerspolder

W-Z04

-1,40

-1,20

10

Klundert (vesting)

W-Z05

-1,15

-1,15

10

Mooye Keene Klundert

W-Z06

-0,80

-0,80

10

Aalskreek ***)

W-Z07

-1,35

-1,35

10

Klundert (Molenvliet)

W-Z08

-1,90

-1,90

15

Klundert (Molenvliet noord)

W-Z10

-2,05

-2,05

10

Klundert (Blauwe Hoef)

W-Z11

-1,90

-1,90

10

Grootte Polder N.W.

W-Z12

-2,35

-1,90

10

Kreek Noordschans

W-Z13

-2,00

-2,00

10

Canada

W-Z14

-0,80

-0,50

10

Groote Polder ***)

W-Z15

-2,45

-2,25

15

*) voor dit peilvak geldt een natuurlijk peilbeheer, een beheersmarge is hierbij niet van toepassing;

**) het weergegeven peil is een streefpeil, wateraanvoer is niet mogelijk.

***) Wijzigingen op het peilenplan:

Peilvak

code peilvak

fout In peilenplan

moet zijn:

reden:

Aalskreek

WZ07

praktijkpeil -1,45 en zonder stedelijk water Klundert

praktijkpeil -1,35 en een geheel met stedelijk water Klundert

gemeten tijdens probleem met functioneren vistrap

stedelijk water Klundert

WZ09

apart peilvak.

praktijkpeil -1.45

samenvoegen met Aalskreek.

praktijkpeil -1.35

peilvakken bleken in praktijk reeds een geheel, feitelijk gemeten in februari 2008 en bevestigd in november 2009. In de praktijk zal het peil niet wijzigen. om deze reden worden geen problemen tav de waterhuidhouding verwacht.

Groote Polder

WZ15

marge 10 cm

marge 15 cm

gemaal in peilvak

St. Antoniegorzen west

WW02

streefpeil +0.40 en marge 10 cm

streefpeil +0,30 en marge nvt

gaat om natuurtijk peilbeheer. maximum is +0.40, streefpeil +0.30. Omdat maximum en minimum peilen aangegeven is marge niet van toepassing

St. Antoniegorzen oost

WW03

ontwerppeil jaarrond -0,20

ontwerppeil jaarrond +0,20

in overleg met Staatsbosbeheer blijven huidige peilen gehandhaafd

***) vervolg wijzigingen op peilenplan:

Peilvak

Code

Toegestane marge bij nachtvorstbestrijding (cm)

Oude Appelaar

W-W07

25

Ruigenhil-Helwijk

W-X20

37

Nieuwe Fijnaartpolder zuidoost

W-Z02

25

Artikel 3

Het omschakelen van het winter- naar het zomerpeil zal geleidelijk plaats vinden in de periode van 1 april tot 15 mei. Het omschakelen van het zomer- naar het winterpeil zal geleidelijk plaats vinden in de periode van 15 augustus tot 1 oktober.

Artikel 4

Onverminderd de marges op grond van artikel 2 zullen de peilen worden gehandhaafd op de vastgestelde peilen waarbij een extra over- en onderschrijden van de peilen kan voor komen in geval van:

 • a)

  Het beschikbaar hebben van extra water ten behoeve van de nachtvorstbestrijding in de bloesemtijd bij fruitteelt. Hierbij geldt een overschrijden van de vastgestelde marge met maximaal 20 cm. Voor vier in de tabel aangeduide peilvakken is een ruimere marge vastgesteld van 25 tot 37 cm.

 • b)

  Indien kan worden geanticipeerd op verwachte weersomstandigheden (zoals droogte of hevige neerslag). Hierbij geldt een over- of onderschrijden van de vastgestelde marge met maximaal 20 cm.

Artikel 5
 • a)

  Van de peilen in dit peilbesluit kan worden afgeweken in bijzondere omstandigheden. Hieronder worden in elk geval verstaan:

  • ·

   extreme klimatologische omstandigheden;

  • ·

   calamiteiten;

  • ·

   situaties waarbij het inlaten van water om aan het peil te voldoen niet mogelijk is.

 • b)

  eveneens kan tijdelijk worden afgeweken van de vastgestelde peilen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan waterstaatswerken of wanneer er sprake is van bloesemtijd voor 1 april en kans op dreigende nachtvorst.