Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit vervanging secretaris-directeur Waterschap Brabantse Delta

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit vervanging secretaris-directeur Waterschap Brabantse Delta
CiteertitelVervanging secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 55a, eerste lid, van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201801-10-2018wijziging

02-10-2018

wsb-2018-9942

18IT046321

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging secretaris-directeur Waterschap Brabantse Delta

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelet op het bepaalde in artikel 55a lid 1 van de Waterschapswet;

 

BESLUIT :

 • 1.

  dat de secretaris-directeur wordt vervangen door de heer dr. A.F.M. Meuleman, lid van het directieteam/cluster watersystemen waardoor de heer Meuleman met ingang van 1 oktober 2018 optreedt als waarnemend secretaris-directeur. Alle bevoegdheden van de secretaris-directeur gaan op hem over;

 • 2.

  dat bij diens afwezigheid, de heer Meuleman wordt vervangen door één van de leden van het directieteam zoals hierna genoemd en in de daarbij aangegeven volgorde:

  • a.

   mevrouw M-J. van Overveld, lid van het directieteam/cluster bedrijfsvoering;

  • b.

   de heer ir. L.J Nooteboom, lid van het directieteam/cluster zuiveringsbeheer.

 • 3.

  tot intrekking van het besluit van het dagelijks bestuur van 25 augustus 2015 met kenmerk 15IT024116.

 

Dit besluit treedt direct in werking en wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2018,

 

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,

 

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

 

De wnd. secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman