Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit aanwijzing BOA’s voor opsporing van overtredingen van de waterschapskeur(en)/waterschapsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing BOA’s voor opsporing van overtredingen van de waterschapskeur(en)/waterschapsverordening
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 85, eerste lid, van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2018nieuwe regeling

17-10-2018

wsb-2018-10555

18IT049668

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing BOA’s voor opsporing van overtredingen van de waterschapskeur(en)/waterschapsverordening

 

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta, daartoe bevoegd op grond van de primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta,

 

overwegende dat het waterschap ambtenaren in dienst heeft, die ten behoeve van het waterschap zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaren; in artikel 2 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014 wordt de buitengewoon opsporingsambtenaar ook wel aangeduid als waterschapscontroleur;

 

gelet op artikel 85 van de Waterschapswet; dit artikel schrijft voor dat met de opsporing van de overtreding van bij keuren strafbaar gestelde feiten belast zijn de bij besluit van het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaren van het waterschap;

 

BESLUIT:

 

de hiervoor bedoelde buitengewoon opsporingsambtenaren van het waterschap te belasten met de opsporing van de bij de waterschapskeur(en)/Waterschapsverordening strafbaar gestelde feiten.

Aldus vastgesteld op 17 oktober 2018,

Namens het dagelijks bestuur,

wnd. secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman