Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009
CiteertitelVerordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur-bevoegdheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 56

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201501-01-2015nieuwe regeling

23-09-2015

Waterschapsblad, 2015, 1267

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 juli 2015;

gelet op artikel 56 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009:

 

Artikel 1

In dit hoofdstuk wordt onder fractie verstaan:

De leden van het algemeen bestuur die door het stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard en de leden van het algemeen bestuur die onderscheidenlijk zijn benoemd overeenkomstig artikel 14, eerste, tweede en derde lid, van de Waterschapswet.

Artikel 2
 • 1.

  De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1200,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 300,- per fractielid.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd de hoogte van het in het tweede lid bedoelde bedrag jaarlijks vast te stellen en kan omtrent het bepaalde in deze verordening uitvoeringsregels vaststellen.

 • 4.

  De bijdrage wordt binnen 4 weken na ontvangst van de verantwoording van de fractieverantwoording als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt op een door de fractie aan te geven rekeningnummer. Hierbij vindt verrekening plaats met het ongebruikte deel van het verstrekte voorschot voor het jaar daarvoor zoals is opgenomen in de ingediende verantwoording.

 • 5.

  De fractievoorzitter deelt de voorzitter van het algemeen bestuur mee welke persoon binnen de fractie met het beheer van de gelden is belast.

Artikel 3
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   betalingen ten behoeve van verkiezingscampagnes voor het algemeen bestuur, de gemeenteraad, provinciale staten, de Tweede Kamer of het Europees parlement;

Artikel 4

Indien een fractie niet voldoet aan de in artikel 6, lid 1, verplichte verantwoording en verslaglegging over het vorige jaar, kan het dagelijks bestuur besluiten een voorschot geheel of gedeeltelijk niet te verstrekken, dan wel geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 5
 • 1.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 2, tweede lid, voor de oorspronkelijke fractie vastgestelde bijdrage per fractielid verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken fractieleden.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het eerste lid.

 • 3.

  Wanneer een fractie ophoudt te bestaan gedurende de bestuursperiode, is die fractie verplicht daarvan binnen twee maanden de financiën af te wikkelen, met inachtneming van alle juridisch afdwingbare verplichtingen.

Artikel 6
 • 1.

  Elke fractie legt binnen drie maanden na het einde van een boekjaar aan het algemeen bestuur verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een deugdelijk verslag. De verslagen zijn openbaar.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige boekjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

 • 4.

  Uitgaven in strijd met artikel 3 kunnen in mindering worden gebracht op het uit te betalen voorschot als bedoeld in artikel 2.

Artikel 7

In de gevallen waarin de verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de artikelen in deze verordening, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009’.

Aldus vastgesteld en besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel van 23 september 2015.

de watergraaf, de secretaris,

mr. drs. P.C.G. Glas drs. R.E. Viergever

TOELICHTING OP DE VERORDENING

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan punt 12 onderdeel II van het Coalitieprogramma ‘Stromend Water’ van 22 december 2008 (ter kennisname gebracht aan het algemeen bestuur op 8 januari 2009). De verordening legt expliciet vast dat de verschillende fracties recht op financiële ondersteuning hebben. De uitwerking daarvan moet bij verordening worden geregeld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel wordt de term fractie gedefinieerd om duidelijk te maken dat zowel de direct gekozen als benoemde categorieën in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Artikel 2

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning.

De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen. Het in het tweede lid genoemde bedrag wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur aan het dan geldende prijsniveau getoetst en indien nodig bijgesteld.

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed kan dit aan het eind van het jaar verrekend worden.

Artikel 3

De fracties wordt grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning. Gedacht kan worden aan externe vergaderkosten, kosten voor communicatie met de achterban (drukwerk, plaatsen van artikelen) en kosten voor verslaglegging van fractievergaderingen. Minimumvoorwaarde is dat de bijdrage besteed wordt aan AB-werkzaamheden. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet gebruikt mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezingscampagnes worden gefinancierd en dat AB-leden hun eigen vergoeding voor het AB-werk aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning. Opleidingen voor AB- en commissieleden dienen bekostigd te worden uit het daarvoor beschikbare budget en niet uit de bijdrage voor fractieondersteuning.

Artikel 4

Het spreekt voor zich dat indien een fractie niet voldoet aan de verplichte verantwoording en verslaglegging over het vorige jaar, het dagelijks bestuur kan besluiten een voorschot geheel of gedeeltelijk niet te verstrekken, dan wel geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 5

De bijdrage zal aangepast moeten worden aan veranderde verhoudingen in het AB.

Bij splitsing wordt het oorspronkelijke fractiebedrag naar evenredigheid verdeeld over de nieuwe fracties. Het is niet doenlijk om een andere dan deze rekenkundige maat te gebruiken, omdat dan de discussie over de achtergrond van de splitsing wordt opgewekt. Er zullen echter niet meer middelen worden uitgegeven aan fractieondersteuning dan voor de splitsing; splitsing belast de begroting niet extra.

Artikel 6

De controle van het verslag kan door de accountant meegenomen worden met de controle op de jaarrekening. Uit het verslag en de accountantsverklaring kan naar voren komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Indien niet verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit het AB verdwijnt, zal het dagelijks bestuur het ten onrechte uitgekeerde voorschot kunnen terugvorderen.

Aan het verslag van de fractie zijn geen bijzondere eisen gesteld.