Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Limburg

Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent vergoedingen voor fractieleden Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Limburg
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent vergoedingen voor fractieleden Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017
CiteertitelVerordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 77 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201802-01-201722-06-2019nieuwe regeling

08-03-2017

wsb-2018-9821

zaaknr. 2017-Z1083 doc.nr. 2017-D5802

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg houdende regels omtrent vergoedingen voor fractieleden Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur inzake vaststelling Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg, AB-voorstel 2017, nummer 38;

 

gelet op het bepaalde in artikel 77 van de Waterschapswet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Fractie: een in het algemeen bestuur vertegenwoordigde groepering bestaande uit een of meer natuurlijke personen, onder leiding van een fractievoorzitter;

 • -

  Fractielid: lid van een in het algemeen bestuur vertegenwoordigde fractie;

 • -

  Fractievergoeding: de aan fracties te verstrekken financiële tegemoetkoming voor fractiekosten.

Artikel 2 Hoogte van de fractievergoeding

 • 1.

  Elke fractie heeft jaarlijks aanspraak op een fractievergoeding, opgebouwd uit een voor elke fractie gelijk nominaal bedrag en een nominaal bedrag voor elk fractielid.

 • 2.

  De hoogte van de in lid 1 bedoelde nominale bedragen wordt voor elk begrotingsjaar door het algemeen bestuur vastgesteld. Als een expliciet besluit over de hoogte van de nominale bedragen achterwege blijft, blijft de laatstelijk vastgestelde fractievergoeding gehandhaafd.

 • 3.

  Het nominale deel van de fractievergoeding wordt per 1 januari 2017 vastgesteld op € 500 per jaar. Het bedrag voor elk fractielid bedraagt € 100 per jaar.

Artikel 3 Gebruik van de fractievergoeding

 • 1.

  De fractievergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten ter bevordering van het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Tot de in lid 1 bedoelde kosten horen in ieder geval kosten die verband houden met fractie-ondersteuning, opleidingen en teambuilding.

 • 3.

  De fractievergoeding mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen te worden bestreden uit de onkostenvergoeding die fractieleden op grond van het Waterschapsbesluit ontvangen uit hoofde van het lidmaatschap van het algemeen bestuur.

Artikel 4 Financieel-administratieve bepalingen

 • 1.

  Betaling van facturen dan wel restitutie van vooruitbetaalde kosten ten laste het fractiekostenbudget vindt plaats op basis van door de fractievoorzitter bij de secretaris-directeur van het waterschap in te dienen betalingsverzoeken.

 • 2.

  Voor betalingsverzoeken als bedoeld onder 1. dient gebruik te worden gemaakt van een voor dit doel vastgesteld formulier.

 • 3.

  Betaling van facturen of restitutie van vooruitbetaalde kosten vindt plaats met tussenkomst van de financiële administratie van het waterschap.

 • 4.

  De financiële administratie van het waterschap houdt per fractie een overzicht bij van de in enig jaar betaalde facturen en restitutie van vooruitbetaalde kosten ten laste van het fractiebudget.

 • 5.

  Vóór 1 maart van elk kalenderjaar legt elke fractie via de fractievoorzitter bij het presidium rekening en verantwoording af over de besteding van de fractievergoeding van het voorafgaande kalenderjaar door overlegging van het door de financiële administratie op te stellen jaaroverzicht. Na bespreking en goedkeuring door het presidium, wordt het totaaloverzicht ter kennisneming geagendeerd voor het algemeen bestuur.

 • 6.

  Zowel het formulier als bedoeld in lid 2, als het jaaroverzicht als bedoeld in lid 5, dient te worden ingediend bij Bestuursondersteuning.

Artikel 5 Reserves

 • 1.

  Het binnen een kalenderjaar niet gebruikte deel van een fractievergoeding wordt gereserveerd voor besteding door die fractie in het volgende kalenderjaar.

 • 2.

  De reserve op 31 december in een verkiezingsjaar mag niet groter zijn dan 100 % van de vergoeding waarop de fractie in dat jaar op grond van artikel 2 aanspraak kon maken. De volgende 3 kalenderjaren mag de reserve op 31 december niet groter zijn dan 75% van de vergoeding waarop de fractie in dat jaar op grond van artikel 2 aanspraak kon maken.

 • 3.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie, die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het algemeen bestuur als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 4.

  Als bij zetelverlies de fractie ophoudt te bestaan en naar het oordeel van het algemeen bestuur geen rechtsopvolger kan worden aangewezen, vervalt de reserve aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  Daar, waar deze verordening niet in voorziet, beslist het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur.

Artikel 6 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017".

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 8 maart 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf wnd.,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck