Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingInkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014
CiteertitelInkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-03-2019nieuwe regeling

29-11-2013

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2013, 3951

201313018

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014
Voorwoord

De Unie van Waterschappen (UvW) stimuleert de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk van de waterschappen. Professionalisering van deze praktijk is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de inkoop- en aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen waterschappen en andere overheidsinstellingen te bevorderen.

 

In juni 2012 is door de VNG een “Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid” vastgesteld dat in samenwerking met gemeenten en na consultatie van het bedrijfsleven tot stand is gekomen. Om efficiënt te werken en als overheid niet twee keer het wiel uit te vinden is dit model als uitgangspunt genomen voor een model inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen. Door zowel vanuit de VNG als vanuit de UvW een gelijk model als uitgangspunt nemen, zal de uniformiteit naar de markt toe bevorderd worden en zullen samenwerkingsmogelijkheden verruimd worden.

 

Op enkele punten heeft de UvW toevoegingen gedaan aan het VNG model om het model (meer) geschikt te maken voor de praktijk van de waterschappen.

 

Verder beogen de waterschappen (net als de VNG) de volgende doelstellingen te bereiken met het model:

 

 • 1.

  Op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden;

 • 2.

  Aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit;

 • 3.

  Niet alleen bijdragen aan mogelijke besparingen, maar tevens zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten realiseren;

 • 4.

  Mogelijkheden om bij het aanbesteden van opdrachten een rol toe te bedelen aan de marktpartijen (bijvoorbeeld innovatief aanbesteden).

Inleiding

Waterschap Rivierenland (WSRL) spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het Inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop bij WSRL plaatsvindt. WSRL leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient WSRL continu bezig te zijn met het verbeteren van de Inkoopprocessen. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van WSRL .

Daarnaast gaat WSRL bij het inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van:

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat WSRL om met de relevante regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3);

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat WSRL om met de maatschappij en het milieu in haar Inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4);

 • 3.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat WSRL om met de markt en leveranciers? (zie verder hoofdstuk 5);

 • 4.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt WSRL in? (zie verder hoofdstuk 6).

Inkooppakketstrategieën

Aanvullend op dit beleid is het mogelijk dat WSRL alleen of in samenwerking met andere waterschappen / aanbestedende diensten per inkooppakket of een samenstel van inkooppakketten beleid opstelt.

Handboek inkoop en aanbesteding

In een separaat handboek Inkoop en aanbesteden zullen de uitvoeringsregels (processen en handelingen) ten aanzien van inkoop van Werken, Diensten en Leveringen worden uitgewerkt. Op deze wijze wordt een scheiding aangebracht tussen beleid (wat) en uitvoering (hoe). De scheidslijn tussen beiden is niet altijd even strikt te maken en er kan enige overlap bestaan.

1. Definities

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

Contractant De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van WSRL.

Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Inkoop Rechtshandelingen van WSRL gericht op de

verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een Of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van

WSRL voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

Ondernemer Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Waterschap Rivierenland WSRL

Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

2. Doelstellingen

WSRL wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

  WSRL leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt WSRL efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de middelen staan centraal. WSRL houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor regionale Ondernemers tot opdrachten van WSRL.

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.

  Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen WSRL en de Contractant. WSRL spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

 • c.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs kwaliteit verhouding.

  Bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan WSRL ook interne en andere (externe) kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de te verwerven Werken, Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol.

 • d.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van WSRL.

  Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van WSRL en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn daarbij steeds afgeleid van de doelstellingen van WSRL.

 • e.

  WSRL stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop.

  Zowel WSRL als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het Inkoopproces. WSRL verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt Inkoopproces uit te voeren. Concreet kan WSRL hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). WSRL maakt gebruik van de uniforme ‘eigen verklaring’ conform wet- en regelgeving.

 • f.

  Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid draagt bij aan het realiseren van het algemene beleid van WSRL.

  Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.

3. Juridische uitgangspunten

3.1. Algemeen juridisch kader

 • a.

  WSRL leeft de relevante wet- en regelgeving na. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

  • ·

   Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit (AMvB): dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Rechtsbeschermingrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

  • ·

   Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

  • ·

   Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

  • ·

   Waterschapswet: het wettelijke kader voor waterschappen.

  • ·

   Algemene wet Bestuursrecht: het wettelijk kader voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

  Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door WSRL restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold.

3.2. Uniforme documenten

WSRL streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. WSRL past bij betreffende inkopen in ieder geval toe:

 • ·

  de Gids Proportionaliteit;

 • ·

  Aanbestedingsreglement werken 2012 (‘ARW 2012’);

 • ·

  Richtsnoeren Leveringen en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • ·

  Uniforme klachtenregeling van WSRL;

 • ·

  Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (‘UAV 2012’) en de UAV-gc 2005;

 • ·

  Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden: AWIV, AWVODI, AWIVI;

3.3. Algemene beginselen bij Inkoop

 • a.

  Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht WSRL neemt bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten boven de (Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de (Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

 • ·

  Objectiviteit: De gestelde eisen en criteria om te bepalen of een inschrijver geschikt is, moeten relevant zijn voor de te verstrekken opdracht.

 • ·

  Non-Discriminatie (gelijke behandeling): Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden. Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

 • ·

  Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

 • ·

  Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. WSRL past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

 • ·

  Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de behoeften van WSRL.

Het handboek inkoop en aanbesteding voorziet in de verdere uitwerking voor de inrichting van de Inkoopfunctie.

 • b.

  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur WSRL neemt bij zijn inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, vertrouwensbeginsel.

3.4. Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past WSRL de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.

Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal WSRL een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal WSRL op zijn website plaatsen, en/of publiceren op Tenderned en/of in/op andere gebruikelijke media en websites.

3.5. Waardebepaling van een opdracht

Om te kunnen bepalen welke marktbenaderingswijze moet worden gevolgd, wordt de totale opdrachtwaarde (excl. btw) vastgesteld conform de Aanbestedingswet 2012. Om de gelijksoortigheid van een opdracht te bepalen kan gebruik worden gemaakt van de homogeniteitstool. WSRL wordt gezien als één opdrachtgever.

Het splitsen van een opdracht is in principe toegestaan, mits de splitsing niet als doel heeft om de opdracht te onttrekken aan de toepassing van de aanbestedingsregels.

Dit houdt eveneens in dat een opdracht niet in tijd beperkt mag worden om de hoogte van de kostenraming te kunnen beïnvloeden. WSRL maakt gebruik van een homogeniteitstool.

3.6. Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaat- en volmachtregeling van WSRL. WSRL wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

3.7. Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is enkel toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd voorafgaand besluit conform het gestelde in het handboek inkoop en aanbesteding van WSRL en voor zover een en ander op basis van de geldende regelgeving mogelijk is.

Uitzondering geldt voor spoedeisende gevallen in het kader van calamiteiten. Hiervoor kunnen onderhands enkelvoudig opdrachten worden verleend. Onder spoedeisende omstandigheden wordt verstaan: “omstandigheden waarbij door het niet onverwijld verstrekken van een opdracht schade ontstaat”.

Afwijken van de Inkoopvoorwaarden of van het toepassing verklaren van voorwaarden van de wederpartij is alleen mogelijk met toets van team Juridische zaken.

3.8. Aanpassen beleid

Wijzigen aan dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn een bevoegdheid van het bestuur. Er wordt binnen de waterschappen naar gestreefd om dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zo uniform mogelijk te houden.

3.9. Toetsing

Om in de praktijk te borgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met wet- en regelgeving zijn in het handboek inkoop en aanbesteding uitvoeringsregels opgenomen die een correct verloop van het aanbestedingsproces waarborgen. De uitvoeringsregels zal steeds aan ontwikkelingen, zoals jurisprudentie en wetswijzigingen, aangepast worden.

4. Ethische en ideële uitgangspunten

4.1. Integriteit

 • a.

  WSRL stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 • b.

  WSRL contracteert enkel met integere Ondernemers. WSRL wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij Inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

4.2. Duurzaam inkopen

Bij inkopen neemt WSRL milieuaspecten in acht.

WSRL heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. WSRL streeft er naar om in 2015 100% duurzaam in te kopen, conform het “Klimaatakkoord Unie en Rijk 2010 – 2020”.

Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het Inkoopproces zodanig dat dit leidt tot een daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat voldoet aan de gestelde milieu- én sociale aspecten.

Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

 • ·

  Bij de product- en marktanalyse inventariseert WSRL welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden; voor Werken vindt dit plaats in de voorontwerpfase.

 • ·

  In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst worden duurzaamheidscriteria opgenomen, daar waar mogelijk de criteria voor de kwalificaties van leveranciers, de minimumeisen en daar waar mogelijk ook de gunningcriteria, voor de productgroepen waarvoor criteria bekend zijn. (zie www.Pianoo.nl).

 • ·

  Bij duurzaam inkopen dient sprake te zijn van een realistisch ambitieniveau waarbij het streven naar duurzaamheid in balans is met bedrijfseconomische doelstellingen. Concurrentie dient mogelijk te blijven en er dient geen sprake te zijn van hoge meerkosten. Meerkosten dienen in verhouding tot de opdracht te staan. Duurzaam is niet per definitie duurder. Door duurzaam in te kopen kunnen overheden hun invloed gebruiken om duurzame ontwikkelingen in ondernemingen te bevorderen.

4.3. Social Return

Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats.

Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en social return.

Social return wordt als voorwaarde opgenomen, tenzij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit niet mogelijk of gewenst is (‘pas toe of leg uit’). WSRL streeft ernaar tenminste 5% langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten in te schakelen bij de uitvoering van werken en diensten, conform het beleid dat het Rijk voert. WSRL heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Het stimuleert daarom – waar mogelijk en doelmatig – de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

In een inkoop- of aanbestedingstraject voor Diensten en/of Werken zal waar mogelijk sociale voorwaarden worden opgenomen. Opdrachtnemers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

Het handboek social return voorziet in de verdere uitwerking van dit criterium.

4.4. Innovatie

WSRL moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht Inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat WSRL ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.

5. Economische uitgangspunten

5.1. Product- en/of Marktanalyse

 • a.

  Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd. WSRL acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2. Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

 • a.

  WSRL acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk. WSRL streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. WSRL moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij zijn Inkoop (waaronder de keuze van Ondernemer(s) en Contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

 

 • b.

  WSRL kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van WSRL door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. WSRL kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

5.3. Lokale economie en MKB

 • a.

  WSRL heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt. In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en WSRL moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.

 

 • b.

  WSRL heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. WSRL houdt echter bij zijn inkopen de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan WSRL doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

5.4. Samenwerken

WSRL hanteert als uitgangspunt dat het oog heeft voor samenwerking bij inkopen. Dit geldt zowel voor samenwerken binnen de eigen organisatie als voor samenwerken met andere Waterschappen of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden m.b.t. de inkoopsamenwerking kunnen structureel zijn of incidenteel, maar hebben alle ten doel om door middel van samenwerking inkoopvoordelen voor alle waterschappen te realiseren. De samenwerking leidt niet tot het onnodig clusteren van opdrachten.

5.5. Bepalen van de inkoopprocedure

Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert WSRL de volgende methode:

WSRL zal – met inachtneming van de Gids Proportionaliteit – bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan het WSRL ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag. Zie voor een nadere uitwerking het Handboek inkoop en aanbesteding.

 

Schema drempelbedragen van inkoopprocedures

(Bedragen zijn exclusief BTW)

Werken

Leveringen

Diensten

Enkelvoudig

Tot € 150.000

Tot € 50.000

Tot € 50.000

Meervoudig

€ 150.000 - € 1.500.000

€ 50.000 - € 200.000

€ 50.000 - € 200.000

Nationaal

€ 1.500.000 - € 5.000.000

 

 

Europees

Vanaf € 5.000.000

Vanaf € 200.000

Vanaf € 200.000

2b diensten

Voor 2b diensten geldt een verlicht regime. WSRL zal voor 2b diensten in principe het verlicht regime toepassen maar kan altijd voor een zwaarder regime kiezen.

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

WSRL vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

WSRL vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte en is in staat de keuze van de uitgenodigde ondernemers te motiveren, indien daartoe een verzoek komt.

Nationale aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal WSRL conform het Schema drempelbedragen van inkoopprocedures nationaal aanbesteden.

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal WSRL in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

5.6. Vergoeding

Bij het toepassen van sommige vernieuwingen tegelijk of bij ingewikkelde vernieuwingen lopen de transactiekosten voor de markt over het algemeen op. Geïntegreerde contracten en zeker een concurrentiegerichte dialoog vragen van marktpartijen kostbare inspanningen.

Het is in Nederland gebruikelijk een ontwerpvergoeding toe te kennen aan marktpartijen indien er een grote inspanning wordt verwacht.

De gangbare hoogte van deze vergoeding ligt in de orde van grootte van 50% van de door de opdrachtnemer te maken ontwerpkosten voor het doen van een inschrijving.

WSRL kent in bijzonder gevallen een inschrijfvergoeding (ontwerpvergoeding) toe.

5.7. Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de overheidsopdracht of raamovereenkomst. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. WSRL wil niet het risico lopen dat verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.

5.8. Eerlijke mededinging en commerciële belangen

WSRL bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door proportioneel, objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert WSRL een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). WSRL wenst geen Ondernemers te betrekken die de mededinging vervalsen.

6. Organisatorische uitgangspunten

6.1. Inkoopproces

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.

 

 

Stap / Fase Inkoopproces / Toelichting

1. Voortraject

 • -

  Bepalen van inkoopbehoefte

 • -

  Bepalen van het aanbod (bijv. via bedrijfskolom-, product- en marktanalyse

 • -

  Raming en bepalen van het financiële budget

 • -

  Keuze inkoopprocedure of aanbestedingsprocedure

2. Specificeren

 • -

  Opstellen van eisen en wensen

 • -

  Omschrijven van de opdracht

 • -

  Opstellen Offerteaanvraag

3. Selecteren

 • -

  Eventuele voorselectie leveranciers

 • -

  Bekendmaking opdracht via verzenden van de Offerteaanvraag, de website en/of TenderNed

 • -

  Offertes evalueren

 • -

  Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van aanbestedingsregelgeving)

 • -

  Gunning aan winnende Inschrijver

4. Contracteren - Informeren afgewezen leveranciers

 • -

  Tekenen (raam) overeenkomst met winnende Inschrijver (Contractant)

 • -

  Registreren getekende overeenkomst

5. Bestellen

 • -

  Uitvoeren van de opdracht

 • -

  Eventueel met het doen van bestellingen

6. Bewaken

 • -

  Bewaken termijnen

 • -

  Controleren nakoming afgesproken prestaties

 • -

  Tijdige betaling facturen

7. Nazorg

 • -

  Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen, looptijd

 • -

  Evalueren overeenkomst met Contractant

6.2. Inkoop in de organisatie

De inkoopfunctie bij WSRL is georganiseerd volgens het gecoördineerde inkoopmodel.Dit betekend dat iedere afdeling zelf integraal verantwoordelijk is voor het inkoopproces en voor de uitvoering van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van WSRL.Gelet op de juridische risico’s, de rechtmatigheidstoets is het noodzakelijk binnen dit concept de rol van de inkoopadviseur en de juridisch adviseur te versterken. WSRL zorgt ervoor dat de kennis en ondersteuning op het gebied van aanbesteden en inkopen gewaarborgd is door de functie van inkoopadviseur en de juridisch adviseur. De inkoopadviseur en de juridisch adviseur zorgen voor kwaliteitsborging van het aanbestedingsproces. De inkoopadviseur is verantwoordelijk voor beleidsadvisering, procesondersteuning, aanbestedings- en inkoopadvies en toezicht en rapportage over het uitvoeren van het aanbestedingsbeleid.

Inkopen en aanbesteden is echter een generiek werkproces dat door de hele organisatie wordt uitgevoerd. Gelet op de invulling van andere processen vraagt dit van de betreffende procesmanager vooral een coördinerende en bewakende rol. Deze werkwijze is vastgelegd in het handboek inkoop en aanbesteding met daarin opgenomen eenduidige procedures, richtlijnen en hulpmiddelen voor het inkopen van werken, leveringen en diensten.