Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/2016-02-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2016nieuwe regeling

25-11-2016

wsb-2016-10056

201617620

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

 

op voordracht van het dagelijks bestuur van 18 oktober 2016;

 

overwegende dat:

 

de ontwerp verordening met toelichting gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

er binnen die periode geen zienswijzen zijn ingediend;

de verordening ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp verordening kan worden vastgesteld;

 

gelet op artikel 78 van de Waterschapswet en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland

Artikel 1 Uitsluitend recht

  • a.

    Waterschap Rivierenland maakt voor de verwerking van zuiveringsslib gebruik van de in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van verlening van een uitsluitend recht voor de verwerking van zuiveringsslib.

  • b.

    Onder “verwerking van zuiveringsslib” wordt voor de toepassing van deze verordening begrepen: de eindverwerking van al het door Waterschap Rivierenland geproduceerde zuiveringsslib afkomstig van een (rioolwaterzuiverings)inrichting uit het voormalig gebied van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, voor welk zuiveringsslib het waterschap geen verdere behandeling op een (rioolwaterzuiverings)inrichting uit het gebied van Waterschap Rivierenland nodig acht.

Artikel 2 Slibverwerking

In verband met het veiligstellen van een duurzame en doelmatige uitvoering van de aan Waterschap Rivierenland opgedragen zuiveringstaak en de daarvan onderdeel uitmakende slibverwerking wordt het uitsluitend recht voor de verwerking van zuiveringsslib op basis van de in artikel 1 lid a genoemde mogelijkheid hierbij voor onbepaalde tijd verleend aan één specifieke verwerkingspartner, te weten de N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

Artikel 3 Bevoegdheid sluiten dienstverleningsovereenkomst

Het dagelijks bestuur is bevoegd om op basis van het in deze verordening verleende uitsluitend recht een dienstverleningsovereenkomst te sluiten, waarin in elk geval de reikwijdte van de dienstverlening van de verwerking van zuiveringsslib, de toepasselijke voorwaarden, condities en tarieven worden opgenomen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 25 november 2016 te Tiel.

de secretaris-directeur, de dijkgraaf

ir. Z.C. Vonk ir. R.W. Bleker

Toelichting behorende bij de “Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking Waterschap Rivierenland”

Het algemeen bestuur is op grond van de artikelen 77 en 78 van de Waterschapswet bevoegd om verordeningen op te stellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.

 

Artikel 77 Waterschapswet bepaalt dat de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 56 Waterschapswet in beginsel bij het algemeen bestuur berust, tenzij bij of krachtens bestuursreglement, wet of algemene maatregel van bestuur de bevoegdheid is toegekend aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter. Het algemeen bestuur mag op grond van artikel 78 Waterschapswet de verordeningen vaststellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen, zoals de zuivering van afvalwater (en de verwerking van zuiveringsslib), bij provinciaal reglement als bedoeld in artikel 2 van de Waterschapswet.

 

Artikel 3.4 Waterwet juncto artikel 4 van het provinciale Reglement voor Waterschap Rivierenland bepalen dat aan het waterschap onder andere de taak is opgedragen tot, samengevat, de zorg voor de zuivering van afvalwater. Die taak omvat mede de zorg van verwerking van zuiveringsslib. In beginsel vindt de bewerking van zuiveringsslib plaats in een inrichting die in beheer is bij het waterschap. Om redenen van (duurzaamheid en) doelmatigheid kan echter worden besloten deze verwerking te laten plaatsvinden in een inrichting die in exploitatie is bij een rechtspersoon die door het bestuur van het waterschap met die verwerking is belast.

 

Artikel 1

De Aanbestedingswet 2012 biedt de mogelijkheid om, onder de aldaar vermelde voorwaarden, overheidsopdrachten te laten uitvoeren door een andere aanbestedende dienst door middel van het verlenen van een uitsluitend recht. Dit artikel gaat ervan uit dat het uitsluitend recht wordt verleend ten behoeve van de eindverwerking van zuiveringsslib dat afkomstig is van een (rioolwaterzuiverings)inrichting uit het gebied van het waterschap dat geen verdere behandeling op een zuiveringsinstallatie van het waterschap meer behoeft. Een goede werking van het zuiveringsproces kan met zich mede brengen dat slib eerst op de eigen installatie wordt bewerkt, dan wel eerst van de ene (rioolwaterzuiverings)inrichting van het waterschap wordt getransporteerd naar- en behandeld in een andere (rioolwaterzuiverings)inrichting van het waterschap, voordat het ter verwerking aan een verwerkingspartner wordt aangeboden. Dit betekent dus dat slibtransport tussen rioolwaterzuiveringen van het waterschap onderling niet in strijd is met het uitsluitend recht.

Het uitsluitend recht is, als een van de voorwaarden verbonden aan het verlenen van een uitsluitend recht, geografisch beperkt tot het voormalig gebied van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

 

Artikel 2

Dit artikel gaat ervan uit dat het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd wordt verleend aan één in dit artikel met name genoemde verwerkingspartner.

 

Artikel 3

Op basis van dit artikel is het dagelijks bestuur bevoegd een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met de uitsluitend gerechtigde. In die dienstverleningsovereenkomst kunnen partijen nadere afspraken maken over de reikwijdte van de dienstverlening m.b.t. de verwerking van zuiveringsslib.

 

Artikel 4

De verordening wordt op digitale wijze bekendgemaakt in het Waterschapsblad en treedt de dag na bekendmaking in werking.