Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Scheldestromen

Vergunningenkader Waterkeringen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Scheldestromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVergunningenkader Waterkeringen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2019Vergunningenkader Waterkeringen 2018

10-04-2019

wsb-2019-8227

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergunningenkader Waterkeringen 2018

Het waterschap heeft op 10 april 2019 het Vergunningenkader Waterkeringen 2018vastgesteld. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.3) is het waterschapsbestuur bevoegd tot het vaststellen van algemene beleidsregels die richting gevend zijn voor op grond van de keur te nemen besluiten en waarnaar ter motivering van de besluiten kan worden verwezen en waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. Het betreft het toetsingskader voor het verlenen van watervergunningen voor het uitvoeren van activiteiten op of in waterkeringen op basis van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. Hetvergunningenkader is een actualisatie van het tot nu geldende Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012. Het Vergunningenkader Waterkeringen 2018 is in te zien op de website van het waterschap.