Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Beleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland
CiteertitelBeleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht
 3. Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201501-11-201501-07-2018Onbekend

08-10-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikelen 7 en 10 van de Participatiewet;

 

Gelet op het beleidsplan WerkSaam Westfriesland en de Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland 2015;

 

Besluit:

 • ·

  vast te stellen de beleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwerkingskosten WerkSaam Westfriesland;

 • ·

  in te trekken per 1 november 2015 de beleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwerkingskosten WerkSaam Westfriesland die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 januari 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen bestuur: algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

 • b.

  Dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

 • c.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • d.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • e.

  Klant: iemand met een uitkering bij WerkSaam Westfriesland of iemand die op basis van de Participatiewet als nugger (niet-uitkeringsgerechtigden) een re-integratievoorziening krijgt van WerkSaam Westfriesland;

 • f.

  Uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

 • g.

  Uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering op grond van de IOAW, IOAZ of Participatiewet ontvangt;

 • h.

  Verordening: Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland 2015;

 • i.

  WerkSaam: De gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland.

Artikel 2. Recht op reiskostenvergoeding

Indien er sprake is van reiskosten in het kader van een re-integratie- of participatietraject of verplichting in het kader van de wettelijke tegenprestatie kan een reiskostenvergoeding worden toegekend. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • a.

  De klant moet meer dan eenmaal per kwartaal een opleidingsinstituut, re-integratiebedrijf, WerkSaam of werklocatie (bijvoorbeeld in verband met stage of werkervaring) bezoeken. Of de klant moet in het kader van de tegenprestatie reiskosten maken.

 • b.

  De reisafstand bedraagt minimaal 5 kilometer enkele reis.

Artikel 3. Hoogte van de vergoeding

 • 1.

  Vergoeding vindt plaats op basis van openbaar vervoer 2e klasse.

 • 2.

  Als openbaar vervoer niet mogelijk is en met de auto wordt gereisd is de vergoeding gelijk aan de fiscaal vrijgelaten kilometervergoeding.

 • 3.

  De autokilometers worden gemeten van huis tot de locatie.

Artikel 4. Kosten aanschaf fiets

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan een fiets verstrekken of vergoeden als:

  • a.

   het naar oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is voor arbeidsinschakeling of re-integratie van de klant, en

  • b.

   de klant niet over middelen beschikt om zelf een fiets te kopen.

 • 2.

  Voor de aanschaf/vergoeding van een fiets wordt uitgegaan van een bedrag van maximaal € 100,-.

Artikel 5. Verwervingskosten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan verwervingskosten vergoeden als:

  • a.

   dit naar oordeel van het dagelijks bestuur bijdraagt aan arbeidsinschakeling of re-integratie van de klant.

  • b.

   als de inlener of het bedrijf waar werkervaring opgedaan wordt, deze kosten niet vergoed.

 • 2.

  De noodzakelijk te maken kosten worden zoveel mogelijk begroot bij aanvang van de plaatsing. Vergoeding aan de klant geschiedt op declaratiebasis, voor zover deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt.

Artikel 6. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan ten gunste van de persoon afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen, die de uitvoering van deze beleidsregel betreffen, waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 7. Overgangsregeling

Als de klant in 2014 in het kader van een re-integratietraject reiskostenvergoeding ontving van de gemeente Hoorn, gemeente Koggenland, gemeente Opmeer, gemeente Stede Broec, gemeente Enkhuizen, gemeente Medemblik of gemeente Drechterland en dat traject in 2015 doorloopt, ontvangt de klant in 2015 reiskostenvergoeding onder dezelfde voorwaarden als in 2014.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 november 2015.

 • 2.

  Deze regel wordt aangehaald als: Beleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland.

 

 

Aldus vastgesteld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:

 

 

 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 8 oktober 2015,

 

 

De secretaris, M.J. Dölle

 

De vice-voorzitter, D. te Grotenhuis

 

 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 8 oktober 2015,

 

 

De secretaris, M.J. Dölle

 

De vice- voorzitter, D. te Grotenhuis

 

 

Algmene toelichting

 

Het belangrijkste doel van WerkSaam Westfriesland is klanten aan het werk helpen. Als de klant bij het re-integratietraject kosten maakt kunnen die, onder bepaalde voorwaarden, vergoed worden. Als het gaat om een eenmalige afspraak/reis, kan in principe van de klant verwacht worden dat deze de kosten zelf betaalt. Bijvoorbeeld voor een afspraak met de arbeidscoach of ontwikkelcoach bij WerkSaam. Gaat het om meerdere afspraken/reizen per kwartaal dan kunnen deze kosten vergoed worden.

 

Hoewel de wettelijk verplichte “tegenprestatie” geen re-integratievoorziening is, maar het wel mogelijk is dat klanten reiskosten maken bij het uitvoeren van de “tegenprestatie”. Daarom is in deze beleidsregel ook opgenomen dat reiskosten in het kader van de “tegenprestatie” vergoed kunnen worden. Dit is naar het oordeel van de coach bij WerkSaam.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

Artikel 2. Recht op reiskostenvergoeding

De klant heeft in de regel recht op een reiskostenvergoeding als hij/zij een traject volgt waarbij het noodzakelijk is dat meerdere keren een locatie bezoekt op een afstand van 5 km of meer van de woonlocatie van de klant is gelegen. Bij een afstand van 5 km of meer wordt de volledige afstand vergoed.

 

Voor de berekening van de afstand wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van de Anwb.

 

Voorbeelden van trajecten zijn :

 

 • ·

  Werkervaring opdoen met behoud van uitkering (bij een werkgever of bij WerkSaam)

 • ·

  Re-integratietraject (bij WerkSaam intern of op een andere locatie)

 • ·

  Scholing

 • ·

  Re-integratie- of coachingsgesprekken bij WerkSaam

 

Daarnaast kan de klant reiskosten hebben voor het voldoen aan de verplichtingen van de wettelijke tegenprestatie. Daarbij geldt ook dat de kosten alleen vergoed worden voor een reisafstand van meer dan 5 kilometer.

Artikel 3. Hoogte van de vergoeding

Uitgangspunt is dat de kosten op basis van het openbaar vervoer 2e klasse vergoed worden. Het zal echter regelmatig voorkomen dat openbaar vervoer niet beschikbaar is (bijvoorbeeld als eerst een kind naar de opvang gebracht moet worden). In dat geval kan een vergoeding ter hoogte de fiscaal vrijgelaten kilometervergoeding verstrekt worden.

 

Bij een reisafstand van minder dan 5 km worden geen reiskosten vergoed. Uitgangspunt is immers dat tot 5 km gefietst of (bij een kleine afstand) gelopen kan worden. Dit brengt geen (extra) kosten met zich mee. Bovendien worden reiskosten tot 5 km enkele reis beschouwd als algemeen noodzakelijke kosten van bestaan, die geacht worden uit de uitkering betaald te kunnen worden. Daarbij hanteren ook veel werkgevers een kilometergrens. Bij het niet hanteren van een kilometergrens zou de klant tijdens de re-integratieperiode wél reiskosten vergoed krijgen, maar zodra hij/zij een dienstverband krijgt bij de werkgever (en uitstroomt uit de uitkering) niet meer.

Artikel 4. Kosten aanschaf fiets

Als de klant niet beschikt over een fiets en zelf niet over middelen beschikt om een fiets te kopen kan WerkSaam een fiets verstrekken of vergoeden. Het feit dat iemand geen fiets heeft mag niet in de weg staan om werk te vinden en te behouden.

 

Er zijn in Westfriesland diverse mogelijkheden voor het aanschaffen van een goedkope tweedehands fiets. Bijvoorbeeld via Noppes of Marktplaats. De ervaring van gemeenten in 2014 is dat er voor € 100,- voldoende aanbod aan tweedehands fietsen is. Daarnaast is het ook denkbaar dat WerkSaam zelf fietsen gaat verstrekken (bijvoorbeeld in samenwerking met andere partners).

Artikel 5. Verwervingskosten

Voor het krijgen van werk moet de klant soms kosten maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

 

 • -

  Kappersbezoek

 • -

  Nette kleding voor sollicitatie

 • -

  Oppaskosten

 • -

  Beschermende kleding / schoenen (voor zover de werkgever dit niet verstrekt)

 

Uitgangspunt is dat de werkgever zorgdraagt voor de juiste beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld veiligheidshelm en veiligheidsschoenen) voor de klant. Aangezien een plaatsing altijd maatwerk is, kan het zijn dat in de onderhandeling met de werkgever afspraken gemaakt worden over het vergoeden van deze middelen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Op basis van dit artikel kan ten gunste van de klant afgeweken worden van de bepalingen in deze beleidsregel, als deze leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als een klant vanwege psychische-, lichamelijke- en/of sociale problematiek hogere reiskosten moet maken. Dit moet altijd individueel beoordeeld worden.

Artikel 7 en 8  

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting