Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Beleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland
CiteertitelBeleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht
 3. Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201501-10-201501-07-2018Onbekend

08-10-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland

Het Algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur van de WerkSaam Westfriesland, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur WerkSaam Westfriesland d.d. 8 oktober 2015; gelet op 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op art. 31 lid 2 sub j van de Participatiewet;

 

Gelet op het beleidsplan WerkSaam Westfriesland en de Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland 2015;

besluit:

 • ·

  vast te stellen de gewijzigde beleidsregel: uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland;

 • ·

  in te trekken per 1 oktober 2015 de Beleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland , die is vastgesteld op 7 januari 2015 door het algemeen bestuur.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen bestuur: algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

 • b.

  Arbeid: arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een aanstelling als ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Ambtenarenwet, dan wel het uitvoeren van arbeid als zelfstandige, dan wel het uitvoeren van arbeid op uitzendbasis;

 • c.

  Dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaamWestfriesland;

 • d.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • e.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezenzelfstandigen;

 • f.

  Uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

 • g.

  Uitstroompremie: een eenmalige premie die verstrekt wordt bij het aanvaarden en het behouden van arbeid;

 • h.

  Uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering op grond van de IOAW, IOAZ ofParticipatiewet ontvangt;

 • i.

  Verordening: Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland 2015

 • j.

  WerkSaam: De gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland

Artikel 2. Voorwaarden voor het verstrekken van een uitstroompremie

De uitstroompremie kan eenmalig toegekend worden aan de uitkeringsgerechtigde die:

 • 1.

  vanuit de uitkering uitstoomt naar ongesubsidieerde arbeid of vanuit gesubsidieerdearbeid naar ongesubsidieerde arbeid uitstroomt en daarmee inkomen verwerft waardoor hij of zij niet meer afhankelijk is van de uitkering en;

 • 2.

  deze baan ten minste zes maanden aaneen heeft behouden, en

 • 3.

  in de periode direct voorafgaand aan de werkaanvaarding ten minste 24 maanden recht had op een uitkering, en

 • 4.

  in een periode van 4 jaar voorafgaande aan de werkaanvaarding niet eerder eenuitstroompremie heeft ontvangen.

Artikel 3. Hoogte van de premie

 • 1.

  De hoogte van de uitstroompremie bedraagt € 1.000,-.

 • 2.

  Als de uitkeringsgerechtigde gezamenlijk met een partner een uitkering ontving, ontvangen beide partners gezamenlijk één uitstroompremie.

 • 3.

  Als een uitstroompremie wordt toegekend na een periode van gesubsidieerde arbeid en de afgelopen drie jaren voor werkaanvaarding reeds eerder een premie is verstrekt, wordt deze premie in mindering gebracht op de uitstroompremie.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag om een uitstroompremie dient binnen de maximaal aangegeven periode zoals aangegeven in de verordening, nadat het recht op een uitstroompremie is ontstaan, bij WerkSaam te worden ingediend. Een niet binnen deze termijn ingediende aanvraag kan om deze reden worden afgewezen.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient een arbeidsovereenkomst over de betreffende periode of bewijsstukken dat de aanvrager de afgelopen 6 maanden als zelfstandig ondernemer te hebben gewerkt te worden overlegd.

Artikel 5. Terugvordering

Het dagelijks bestuur vordert de uitstroompremie terug wanneer:

 • a.

  niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de verordening of krachtens dezebeleidsregel;

 • b.

  blijkt dat de naar aanleiding van de aanvraag verstrekte gegevens onjuiste waren,waardoor ten onterechte een uitstroompremie is betaald.

Artikel 6. Hardheidsclausule

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan ten gunste van de persoon afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen, die de uitvoering van deze beleidsregel betreffen, waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze gewijzigde beleidsregel in werking op de dag na die van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2015.

 • 2.

  Deze gewijzigde beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland.

 

Aldus vastgesteld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:

 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 8 oktober 2015.

 

 

De voorzitter, A.J. de Jong

 

De directeur, M.J. Dölle

 

 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2015.

 

 

De voorzitter, A.J. de Jong

 

De directeur, M.J. Dölle

Toelichting beleidsregel uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland

 

In de Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland is opgenomen dat een uitstroompremie verstrekt kan worden aan een uitkeringsgerechtigde die arbeid aanvaardt of werkzaamheden als zelfstandige gaat verrichten, waarmee geheel in de kosten van bestaan kan worden voorzien.

 

De noodzaak voor de inzet van dit instrument wordt door het dagelijks bestuur van WerkSaam vastgesteld. De betrokken persoon wordt door inzet van een premie positief geprikkeld om aan het werk te geraken of te blijven, of om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De premie helpt belanghebbende tevens om tegemoet te komen aan het negatieve effect van het aanvaarden van werk in dienstbetrekking of het starten als zelfstandige: de armoedeval.

 

Het vaststellen van een beleidsregel is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. De eerdere versie van deze beleidsregel is vastgesteld door het algemeen bestuur. Daarom moet de intrekking van de eerdere versie gedaan worden door het algemeen bestuur.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2. Voorwaarden voor het verstrekken van een uitstroompremie

De Participatiewet-, Ioaw- of Ioazuitkeringsgerechtigde van WerkSaam kan in aanmerking komen voor de werkaanvaardingspremie, als hij/zij langer dan 24 maanden werkloos was en de baan tenminste 6 maanden behoudt en in een periode van 4 jaar geen uitstroompremie heeft ontvangen.

 

Op het moment van uitstroom moet de aanvrager in de gemeenten in Westfriesland woonachtig zijn. Iemand die na het aanvragen en verkrijgen van de uitstroompremie verhuisd is naar een gemeente buiten de regio, komt niet (langer) in aanmerking voor een uitstroompremie.

 

Artikel 3. Hoogte van de premie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4. Aanvraag

Qua bewijsstukken kan worden gedacht aan: de arbeidsovereenkomst, loonstroken, inschrijving Kamer van Koophandel, (voorlopige) jaarrekening.

 

Artikel 5. Terugvordering

WerkSaam kan de premie terugvorderen wanneer dat de naar aanleiding van de aanvraag verstrekte gegevens onjuiste waren, waardoor ten onterechte een uitstroompremie is betaald. Daarnaast zal een bestuurlijke boete worden overwogen.

 

Artikelen 6 en 7

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.