Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Beleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland
Citeertitelbeleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201701-07-2018Nieuwe regeling

14-09-2017

bgr-2017-544

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland

 

Het Dagelijks Bestuur van WerkSaam Westfriesland, gevestigd te Hoorn;

 

gezien het advies het managementteam d.d. 29-6-2017;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van 6-9-2017.;

 

gelet op artikel 7 van de Participatiewet;

 

gelet op Regeling Voorkomen verdringing Westfriesland

 

Overwegende dat:

- werk accepteren voor een korte periode voor cliënten moeilijk kan zijn, omdat zij dan hun uitkering verliezen en weer opnieuw een aanvraag moeten indienen. WerkSaam komt hierin wel tegemoet met een verkorte aanvraagprocedure. Toch kan dit cliënten een gevoel van onzekerheid geven en belemmerend werken.

- Flextensie cliënten een mogelijkheid geeft om werkervaring op te doen en daarbij een premie bovenop de uitkering te ontvangen. En Flextensie voor een deel van de cliënten een opstap is naar regulier werk bij dezelfde of andere werkgever.

- deze beleidsregel voldoet aan de eisen om verdringing te voorkomen, conform de Regeling Voorkomen verdringing Westfriesland

- de werkwijze landelijk is afgestemd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dus gemeenten hebben de mogelijkheid om van dit instrument gebruik te maken

 

b e s l u i t :

 

- vast te stellen de volgende beleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland;

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënten: personen met een uitkering;

 • b.

  Flextensie: een instrument voor cliënten om te werken met behoud van uitkering voor tijdelijke werkzaamheden bij werkgevers, zonder dienstverband, maar tegen betaling van een premie per uur, waarbij de werkgever een uurtarief betaalt voor de inzet van de cliënt;

 • c.

  uitkering: een inkomensvoorziening op basis van de Participatiewet, IOAW of IOAZ;

 • d.

  werkgever: bedrijf of (overheids)instelling die tijdelijke werkzaamheden op basis van Flextensie aanbiedt.

 

Artikel 2. Deelname aan Flextensie door cliënten

 • 1.

  Voorwaarden voor deelname aan Flextensie zijn:

 • a. de cliënt heeft minimaal 4 maanden een uitkering van WerkSaam Westfriesland

 • b. de cliënt wil deelnemen aan Flextensie

 • c. de cliënt heeft basisvaardigheden om als werknemer te werken en is geschikt voor de tijdelijke werkzaamheden die de werkgever vraagt.

 • 2.

  Voor deelname aan Flextensie ontvangt de cliënt:

 • a. een premie van € 2,00 per gewerkt uur, mits de cliënt 27 jaar of ouder is Dit bedrag wordt vrijgelaten op basis van artikel 31 lid 2, j Participatiewet;.

 • b. een opleidingsbudget van € 2,00 per gewerkt uur mits de cliënt jonger is dan 27 jaar. Het opgebouwde budget wordt in natura verstrekt en blijft ook beschikbaar als de jongere uitstroomt uit de uitkering. Het budget blijft voor de jongere beschikbaar tot 6 maanden na afronding van deelname aan Flextensie.

 • c. een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer op basis van openbaar vervoer tweede klas, conform de Beleidsregel reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland.

 

Artikel 3. Deelname aan Flextensie door werkgevers

 • 1.

  Voorwaarden voor deelname aan Flextensie:

 • a. De werkgever heeft een tijdelijke klus die uitgevoerd kan worden door een cliënt die middels Flextensie wil werken:

 • -maximaal 3 maanden fulltime of

 • -maximaal 6 maanden parttime

 • b. De werkgever betaalt een tarief dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Dit tarief is: € 12,50 per uur per cliënt en wordt jaarlijks aangepast.

 • c. De werkgever biedt begeleiding op de werkplek.

 

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 5. Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland.

 • 2.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2017.

 

 

De voorzitter, A.J. de Jong

 

De directeur, M.J. Dölle

 

 

 

TOELICHTING BELEIDSREGEL FLEXTENSIE WERKSAAM WESTFRIESLAND

 

Algemene toelichting

Steeds meer werkgevers werken met flexibele arbeidscontracten en minder met vaste werknemers. Voor cliënten is het vaak lastig om een baan voor (korter dan) drie maanden aan te nemen. Ook bij een kort dienstverband wordt de uitkering beëindigd en na het dienstverband volgt een verkorte aanvraagprocedure voor de uitkering. Hoewel de uitkering (bij ongewijzigde omstandigheden) weer wordt toegekend, kan deze onzekerheid voor cliënten een reden zijn om niet te willen werken.

Daarom maakt WerkSaam gebruik van de mogelijkheden van Flextensie.

De cliënt werkt tijdelijk met behoud van uitkering bij een werkgever aan een reguliere klus. Het gaat dus om normale werkzaamheden voor het bedrijf.

De cliënt behoudt de uitkering en krijgt hiernaast een premie per gewerkt uur.

De werkgever heeft geen arbeidsovereenkomst met de cliënt, maar afspraken met Flextensie over uren en de duur van de opdracht.

Voor cliënten met een (korte) afstand tot de arbeidsmarkt zijn de voordelen:

 - werkervaring opdoen bij een werkgever

 - binnen te komen bij een werkgever en te laten zien wat hij/zij kan

 - kans te maken op een baan bij dezelfde of andere werkgever

 - extra inkomsten bovenop de uitkering die niet gekort worden

 

De cliënt ontvangt een uitkering en een premie per gewerkt uur, maar geen salaris. De deelname van de cliënten is dan ook vrijwillig. Als een cliënt niet wil deelnemen aan Flextensie heeft dit geen gevolgen voor de uitkering.

Voor werkgevers zijn de voordelen:

- Toegang tot gemotiveerde werkzoekenden

- Een aantrekkelijk tarief (gelijk aan het minimumloon)

De voorwaarden om verdringing van arbeid en misbruik van de cliënten te voorkomen zijn:

- Het moet gaan om tijdelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld om een piekperiode in de werkzaamheden op te vangen). Het gaat om maximaal drie maanden fulltime of zes maanden parttime

- Het gaat om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt: minimaal vier maanden in de uitkering. Deze cliënten is het dus niet gelukt om op eigen kracht of door bemiddeling van WerkSaam in de eerste drie maanden uit te stromen naar werk.

- Werkgevers betalen een tarief dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Een cliënt via Flextensie is dus niet goedkoper dan een werknemer in dienst.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel hoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2. Deelname aan Flextensie door cliënten

Flextensie is bedoeld om cliënten met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt, de kans te bieden om werkervaring op te doen. Daarom is ervoor gekozen om de cliënten die korter dan vier maanden een uitkering hebben niet te laten deelnemen. Deze cliënten moeten eerst op eigen kracht en met behulp van WerkSaam proberen om regulier werk te vinden.

Op basis van de wet zijn cliënten verplicht om “algemeen geaccepteerd werk” te accepteren. Werken via Flextensie is werken zonder arbeidsovereenkomst en kan daarom niet verplicht worden. Het is vrijwillig. Een cliënt die niet wil werken via Flextensie wordt niet gekort op de uitkering wegens werkweigering of het niet willen deelnemen aan een traject.

De cliënt gaat aan de slag bij een reguliere werkgever met normale begeleiding vanuit de werkgever. Het gaat dus niet om cliënten die veel begeleiding nodig hebben of met verminderde loonwaarde.

De ontvangen premie wordt niet gekort op de uitkering. De extra inkomsten mag de cliënt houden. De belastingdienst laat deze premie onbelast, als deze maximaal één keer per jaar wordt uitgekeerd. Als de premie maandelijks wordt uitbetaald , moet loonheffing worden geheven . Daarom wordt de premie aan het eind van de deelname aan Flextensie, eenmalig uitgekeerd.

Op basis van de wet mag een jongere geen premie ontvangen zoals een cliënt van 27 jaar of ouder wel mag. Als de jongere een premie ontvangt, moet die gekort worden op de uitkering. De jongere heeft dus niks aan flextensie. Daarom is gekozen voor een opleidingsbudget. De jongere kan over het opleidingsbudget beschikken tot zes maanden na afloop van deelname aan Flextensie. De inzet van het budget bepaalt de jongere in overleg met de coach.

 

Artikel 3. Deelname aan Flextensie door werkgevers

Deze termijnen worden landelijk door Flextensie gehanteerd en moeten de tijdelijkheid benadrukken. Het is niet de bedoelging dat cliënten langer dan deze periode met behoud van uitkering werken. Als de werkgever de cliënt langer wil houden, moet deze een dienstverband aanbieden of via een uitzendbureau de cliënt inhuren.

De werkgever betaalt een tarief dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Dit tarief is:

€ 12,50 per uur per cliënt en wordt jaarlijks aangepast.

Het minimumloon wijzigt elk jaar op 1 januari en 1 juli. Deze beleidsregel wordt hierop één keer per jaar aangepast om te voorkomen dat het tarief en het wettelijk minimumloon niet meer gelijk zijn.

De cliënten hebben uitleg nodig op de werkvloer en begeleiding bij het uitvoeren van het werk. De mate van begeleiding zal per werksoort verschillen en is dus maatwerk.

 

 

Artikel 4 en 5 hoeven geen nadere toelichting