Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Legesverordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerparchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Legesverordening 2014 vastgesteld bij raadsbesluit van 12-11-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 156, lid 2
 3. Gemeentewet, art 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201401-01-2016nieuwe regeling

11-11-2014

Altena Nieuws, 04-12-2014

50065

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2015

De raad van de gemeente Werkendam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Legesverordening 2015

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  `dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  `maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  `jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  `kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Onder de naam `leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 – Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 – Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 – Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Voor belastingbedragen tot maximaal € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslagbiljet of nota verenigde verschuldigde bedragen leges of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge van artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid onderdeel b van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 – Wijzigen verordening

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn of;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • 2.

  Het college maakt enkel gebruik van de bevoegdheid als genoemd in lid 1 wanneer wettelijke wijzigingen niet tijdig door de raad kunnen worden vastgesteld en om eventueel onjuiste bepalingen tussentijds snel te kunnen wijzigen;

 • 3.

  De raad wordt geïnformeerd over de wijzigingen.

Artikel 11 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 – Vrijstelling door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd vrijstelling te verlenen van de leges.

Artikel 13 – Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening 2014 vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 – Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2015.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Werkendam van 11 november 2014

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

mr. I. Bakker mw. S. Haasjes – van den Berg

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijken in Werkendam

1.1.1

Voor het voltrekken van huwelijken, de registratie van een partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. Nr. 72 (Legeswet), sedert gewijzigd, voor kostenloze voltrekking zijn bepaald, bedragen de tarieven bij voltrekking van het huwelijk of de registratie van een partnerschap in het huis der gemeente te Werkendam:

 

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur behalve op maandag en woensdag tussen 9.30 en 10.00 uur

€ 369,00

1.1.1.2

op zaterdag, tussen 9.00 en 17.00 uur

€738,00

1.1.1.3

op feestdagen tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 1.476,00

1.1.1.4

Indien het huwelijk of de registratie van het partnerschap wordt voltrokken tussen 17.00 uur en 24.00 wordt boven het in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 genoemde recht een extra recht geheven van

€ 123,00

1.1.1.5

Indien het huwelijk of de registratie van het partnerschap wordt voltrokken op de dagen als genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4, maar buiten de daarin genoemde uren, wordt steeds het hoogste op die dag geldende tarief toegepast verhoogd met een bedrag van

€ 369,00

1.1.1.6

op maandag en woensdag tussen 9.30 en 10.00 uur (locatie gemeentehuis Werkendam)

gratis

1.1.2

Indien de huwelijkslocatie of de locatie waar het partnerschap wordt geregistreerd na het voltrekken van het huwelijk of de registratie van het partnerschap langer dan een half uur ter beschikking moet blijven is daarvoor afzonderlijk leges verschuldigd: per extra 30 minuten na vastgestelde aanvangstijd 50 % verhoging van de oorspronkelijke leges. Vastgestelde aanvangstijd is de tijd die wordt aangegeven op de huwelijksbevestiging.

 

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap buiten het huis der gemeente, wordt boven de in de onderdelen 1.1.1.1. tot en met 1.1.1.5. bedoelde tarieven een extra tarief berekend van

€ 123,00

1.1.4

Voor het beschikbaar stellen van getuigen wordt boven de in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.5 bedoelde tarieven een extra tarief berekend van

€ 28,40

1.1.5

Voor het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap wordt een tarief berekend van

€ 52,60

Trouwboekjes

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje;

 

1.1.6.1

in leder

€ 37,85

1.1.6.2

met kunststof omslag

€ 21,00

Naspeuringen in registers burgerlijke stand

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,70

Akten burgerlijke stand

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot afgifte van afschriften van en uittreksels uit akten van de burgerlijke stand:

 

1.1.8.1

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 12,50

1.1.8.2

Voor elk uitreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 12,50

1.1.8.3

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 22,30

1.1.8.4

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

nihil

1.1.8.5

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€12,50

1.1.8.6

Voor elk uittreksel uit een akte van de Burgerlijke Stand, afgegeven ingevolge een verdrag

€12,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,36

1.2.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4

€ 9,60

1.2.7

voor een spoedlevering van de in onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten worden de i die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,05

1.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 24,10

1.2.8.1

Het tarief als bedoeld in 1.2.8 wordt niet in rekening gebracht indien het reisdocument niet kan worden overlegd als gevolg van diefstal uit of inbraak in een woning, blijkend uit een ter zake gedane aangifte. Bij diefstal uit een auto wordt het bedrag als bedoeld in artikel 1.2.8 wel in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,45

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van een in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 69,70

1.3.3

Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 verhoogd met

€ 24,10

1.3.4

Het tarief als bedoeld in 1.3.3 wordt niet in rekening gebracht indien het rijbewijs niet kan worden overgelegd als gevolg van diefstal uit of inbraak in een woning, blijkend uit een ter zake gedane aangifte. Bij diefstal uit een auto wordt het bedrag als bedoeld in 1.3.3 wel in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de GBA persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,25

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 9,25

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 22,65

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,70

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 9,25

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.2

tot 10 pagina’s

gratis

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,00

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting per afzonderlijk boekwerk daarvan

€ 26,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening per afzonderlijk boekwerk daarvan

€ 26,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.2

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,23

1.7.2.3

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,23

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de gemeenteraad en van de raadscommissies

€ 66,00

1.7.2.2.2

op de raadsvoorstellen inclusief verslagen van de gemeenteraad en van de raadscommissies

€ 131,00

1.7.2.2.3

Indien het abonnement als bedoeld in 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 gedurende het kalenderjaar aanvangt is enkel een bedrag

voor het resterende aantal maanden verschuldigd.

 

1.7.2.2.4

Wanneer het abonnement als bedoeld in 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 wordt stopgezet gedurende het kalenderjaar is uitsluitend een bedrag voor de op dat moment verstreken maanden in verschuldigd

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,23

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,23

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening of een andere gemeentelijke verordening per pagina

€ 0,23

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.5.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1.1

Een exemplaar van de bouwverordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.2

Een exemplaar van de toelichting behorende bij de in 1.7.5.1.1 genoemde verordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.3

Elke afzonderlijke wijziging of aanvulling van de bouwverordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.4

Een exemplaar van de nadere regels behorende bij de in 1.7.5.1.1 genoemde verordening per pagina

€ 0,23

1.7.5.1.5

Een exemplaar van de voorschriften en toelichting behorende bij een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet op de ruimtelijke ordening, per pagina

€ 0,23

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

Tot 10 pagina’s A4

Gratis

1.8.1.1.2

in formaat A4 of kleiner, vanaf 10 bladzijden, per bladzijde

€ 0,23

1.8.1.1.3

in formaat A3 per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.1.4

In formaat A2 per bladzijde

€ 2,00

1.8.1.1.5

In formaat A0 per bladzijde

€ 18,00

1.8.1.1.6

Per kleurenkopie worden de bovengenoemde tarieven verdubbeld

 

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 0,10

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 9,25

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 9,25

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 9,25

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 9,25

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 9,25

1.8.2.6

de aanwezigheid en/of plaatsaanduiding van een riolering, bij een pand of perceel;

€ 9,25

1.8.2.7

het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging, en/of nadere informatie daaromtrent, bij een pand of perceel;

€ 9,25

1.8.2.8

het al dan niet aanwezig zijn van een milieuvergunning, en/of nadere informatie daaromtrent, bij een pand of perceel;

€ 9,25

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,01

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,02

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,02

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

nihil

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 9,25

1.9.4

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent nationaliteit, niet bestemd als reispapier

€ 9,25

1.9.5

Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 9,25

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23, 20

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

70

1.10.2.1

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 9,25

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 187,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 93,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 25,65

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 25,65

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 25,65

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 9,25

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 9,25

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV.

€ 355,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 306,00

1.17.1.1

Het bedrag genoemd in 1.17.1 wordt verhoogd met € 1,84 voor de beheerskosten, per strekkende meter sleuf voor alle typen ondergrond.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 32,70

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 32,70

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 56,90

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het –in de maand december voorafgaand aan, of in de eerste zes maanden van een kalenderjaar- in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones

€ 32,70

1.18.4.1

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.4 is geldig gedurende (de rest van) het betreffende kalenderjaar.

 

1.18.4.2

Het tarief bedraagt voor het –in de laatste zes maanden van een kalenderjaar- in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones.

€ 16,35

1.18.4.3

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.4.2 is geldig gedurende de rest van het betreffende kalenderjaar

 

1.18.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones, in verband met wijziging van het kenteken.

€ 16,35

1.18.4.4

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.4.4 is geldig gedurende hetzelfde kalenderjaar als de voorafgaande ontheffing.

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,25

1.19.1.2

Kaarten, tekeningen, lichtdrukken, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,23

1.19.1.2.2

in formaat A3 per bladzijde

€ 0,50

1.19.1.2.3

In formaat A2 per bladzijde

€ 2,00

1.19.1.2.4

In formaat A0 per bladzijde

€ 18,00

1.19.1.2.5

Per kleurenkopie worden de bovengenoemde tarieven verdubbeld

 

1.19.2.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 23,40

1.19.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

Gratis

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief.

2,62 %

 

van de bouwkosten met een minimum van

€ 236,00

 

en een maximum van € 10.000.000,00 (tien miljoen euro).

 

2.3.1.1.1

De totale legeskosten voor een bouwactiviteit, inclusief de verhogingen, als bedoeld in onderdeel 2.3 tot en met 2.3.3.8 zijn maximaal 20 % van de bouwkosten.

 

2.3.1.1.2

Indien ter zake van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.1, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van 2.3.1.1 vastgestelde bedrag, is over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen

 

2.3.1.1.3

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats van de overeenkomstig artikel 2.3.1.1 bepaalde legeskosten met

50 %

2.3.1.1.4

Voor bouwwerken die niet hoger zijn dan 5.00 meter en geen groter oppervlak beslaan dan 5.00 m2 en die tot doel hebben energie op te wekken, water te besparen of op andere wijze de uitstoot van CO2 beperken of beperkt houden, worden geen legeskosten geheven.

Gratis

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Gereserveerd

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

25%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

€ 169,00

2.3.1.5

Het college kan de verhoging als bedoeld in 2.3.1.4 laten vervallen indien alsnog binnen vier weken een volledige en correcte aanvraag wordt ingediend.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 227,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 389,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 389,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 12.481,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 389,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 389,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.672,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.672,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 389,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 389,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 389,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 12.481,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 389,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 389,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.672,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.672,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 389,00

2.3.4.9

In afwijking van hetgeen is bepaald in de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.8 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek met betrekking tot een voorziening voor ‘bed and breakfast’

€ 28,50

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, worden de tarieven in rekening gebracht per m2 gebruiksoppervlak als bedoeld in NEN 2580, 2e druk mei 1997 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

0 m2 – 100 m2

€ 650,00

 

101 m2 – 250 m2

€ 752,00

 

251m2 – 500 m2

€ 1.061,00

 

501 m2 – 1000 m2

€ 1.404,00

 

1001 m2 – 1500 m2

€ 1.608,00

 

1501 m2 – 2000 m2

€ 1.849,00

 

2001 m2 – 2500 m2

€ 1.985,00

 

2501 m2 – 3000 m2

€ 2.129,00

 

3001 m2 – 3500 m2

€ 2.266,00

 

3501 m2 – 4000 m2

€ 2.403,00

 

4001 m2 – 4500 m2

€ 2.540,00

 

4501 m2 – 5000 m2

€ 2.677,00

 

5001 m2 – 6000 m2

€ 2.821,00

 

6001 m2 – 7000 m2

€ 2.964,00

 

7001 m2 – 8000 m2

€ 3.102,00

 

8001 m2 – 9000 m2

€ 3.250,00

 

9001 m2 – 10000 m2

€ 3.389,00

 

10001 m2 – 12000 m2

€ 3.5327,00

 

12001 m2 – 14000 m2

€ 3.704,00

 

14001 m2 – 16000 m2

€ 3.875,00

 

16001 m2 – 18000 m2

€ 4.046,00

 

18001 m2 – 20000 m2

€ 4.217,00

 

Meer dan 20000 m2

€ 4.389,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Werkendam aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

Gratis

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Gratis

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

2.3.7.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of van de Bouwverordening Werkendam een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 261,00

2.3.7.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.7.1.1 betrekking heeft op alleen het verwijderen van asbesthoudend materiaal, bedraagt het tarief:

€ 116,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 729,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 92,00

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 92,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

Gratis

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

Gratis

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

Gratis

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

Gratis

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

Gratis

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 112,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 112,00

2.3.14.1.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 223,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.2.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 165,00

2.3.16.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 165,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 56,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.19

Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

€ 680,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

5 %

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

80 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan maar nog voordat een besluit is genomen op die aanvraag

60 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Indien binnen een termijn van 6 maanden na het weigeren van een omgevingsvergunning, dan wel na het op verzoek intrekken van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarvoor nog geen vergunning is verleend, opnieuw een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een nagenoeg gelijkwaardig bouwplan èn waarvoor wèl vergunning wordt verleend vindt verrekening van de geheven leges plaats, behalve indien artikel 2.5.1.1, 2.5.1.2 of 2.5.3.1 reeds is toegepast.

 

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,-- wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is,

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project bedraagt het tarief 2,48 % van de bouwkosten met een minimum van

€ 168,00

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 12.481,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen va neen bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€12.481,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen

Hoofdstuk 10 Overschrijving WABO vergunning

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een toestemming omgevingsvergunning als bedoeld in titel 2

€ 83,00

Hoofdstuk 11 BIBOB aanvraag

2.11.1

De op basis van deze titel verschuldigde leges worden als volgt verhoogd:

 

2.11.1.1

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is voor het uitvoeren van een gemeentelijk Bibob vooronderzoek ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag

€100,00

2.11.1.2

Indien er door de aard van de aanvraag of aangeleverde gegevens aanleiding bestaat tot het verrichten van nader onderzoek ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag worden de leges als bedoeld in 2.11.1.1 verhoogd met:

€1.630,00

2.11.1.3

Indien het bibobonderzoek een advies behoeft van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) als bedoeld in artikel 9 Wet BIBOB wordt de leges als bedoeld in 2.11.1.1 en 2.11.1.2 verhoogd met:

€500,00

Hoofdstuk 12 In deze titel niet genoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca en speelgelegenheid

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 178,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de drank- en Horecawet

€ 89,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 44,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de APV.

€ 356,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en innemen standplaats

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een meldingsplichtig evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014

Nihil

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een categorie A evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014.

nihil

3.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een categorie B evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014.

€ 454,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een categorie C evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening en in het Evenementenbeleid Werkendam 2014

€ 908,00

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor vijf jaar als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening voor het innemen van een standplaats gedurende één dag in de week

€ 369,00

3.2.6

Er wordt voor wat betreft de leges als bedoeld in artikel 3.2.2 geen ontheffing verleend indien gedurende het geheel of een gedeelte van de looptijd van de vergunning (5 jaar) geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning.

 

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

Nihil

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 3.598,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 3.598,00

 

 

 

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 1.799,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 1.799,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2011

€ 95,75

Hoofdstuk 7 BIBOB aanvraag

3.7.1

De op basis van deze titel verschuldigde leges worden als volgt verhoogd:

 

3.7.1.1

Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens voldoende reden is voor het uitvoeren van een gemeentelijk Bibob vooronderzoek ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag

€100,00

3.7.1.2

Indien er door de aard van de aanvraag of aangeleverde gegevens aanleiding bestaat tot het verrichten van nader onderzoek ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag worden de leges als bedoeld in 2.11.1.1 verhoogd met:

€1.630,00

 

3.7.1.3

Indien het bibobonderzoek een advies behoeft van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) als bedoeld in artikel 9 Wet BIBOB wordt de leges als bedoeld in 2.11.1.1 en 2.11.1.2 verhoogd met:

€500,00

Hoofdstuk 8 Inzamelen van geld of goederen

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen al dan niet met een intekenlijst

Nihil

Hoofdstuk 9 Vuurwerk

3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 95,75

Hoofdstuk 10 Verbranden afvalstoffen

3.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in de open lucht verbranden buiten inrichtingen van afvalstoffen, of het anderszins vuur aanleggen, als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 95,75

Behoort bij de Legesverordening 2015

Mij bekend

De griffier

mr. I. Bakker

 

 

Hoofdstuk 11 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 95,75