Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Subsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld – WAS-geld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld – WAS-geld
CiteertitelSubsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld - WAS-geld 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerparchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Subsidieregeling stimulering participatie en zelfredzaamheid, vastgesteld op 06-09-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

29-08-2017

05-09-2017 Gemeenteblad, Jaargang 2017, Nr. 153153

2017-003035

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld – WAS-geld

Subsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld – WAS-geld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam;

overwegende dat het gewenst is initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de participatie, gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Werkendam 2015;

besluit

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld – WAS-geld

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Werkendam 2015;

 • 2.

  Instelling: een in de gemeente Werkendam gevestigde instelling.

 • 3.

  Vereniging: een in de gemeente Werkendam gevestigde vereniging.

 • 4.

  Burgercollectief initiatief: een door de buurt met steunbetuigingen gesteund initiatief.

 • 5.

  Subsidiabel bedrag: de totale kosten na aftrek van de cofinanciering en overige inkomsten.

 

Artikel 2 Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan participatie, gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Werkendam.

 • 1.

  2. De initiatieven dienen te voldoen aan alle navolgende criteria:

  • 1.

   Het initiatief is vernieuwend;

  • 2.

   Het initiatief is sociaal netwerk verbredend;

  • 3.

   Bij de organisatie van de activiteiten is sprake van co-inzet van betrokkenen en/of cofinanciering;

  • 4.

   Het initiatief is aanbod verbredend;

  • 5.

   Het initiatief heeft aantoonbare draagvlak vanuit de gemeenschap;

  • 6.

   Het initiatief bevordert een gezonde leefstijl.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen, verenigingen of een burgercollectief initiatief die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan participatie, gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Werkendam.

Artikel 4 Procedurebepalingen

Elke aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de in artikel 2, lid 2 genoemde criteria. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de WAS-advies groep. Er wordt gebruik gemaakt van een punten systeem. Op het moment dat een initiatief volledig voldoet aan één van de in artikel 2, lid 2 genoemde criteria, krijgt het 3 punten toebedeelt. Voldoet het initiatief deel 2 punten en voldoet deze niet aan een criteria 1 punt. Het maximale aantal punten dat behaald kan worden is 18 punten. Met een totale punten score van 10 of lager komt het initiatief niet in aanmerking voor het WAS-geld. Met een totale punten score van 11 t/m 14 komt men in aanmerking voor 50% van het subsidiabel bedrag. Bij een punten score van 15 of hoger komt men in aanmerking voor 100% van het subsidiabel bedrag.

Aanvraag –en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling dient door de gemeente te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  Het college beslist op de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidiabel bedrag is maximaal 75% van de totale kosten, die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen die met het initiatief beoogd worden. Niet voor subsidie in aanmerkingen komen kosten van feesten en partijen.

 • 2.

  Minimaal 25 % van de kosten moet gedekt worden uit eigen bijdragen, cofinanciering of andere inkomsten.

  • 1.

    

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Steunbetuigingen

1. Om in aanmerking te komen als burgercollectief initiatief moet het initiatief minstens 10 steunbetuigingen hebben. De steunbetuigingen dienen te worden toegevoegd aan de digitale WAS-geld aanvraag. 2. Een steunbetuiging moet voorzien zijn van de volgende zaken :  1. Naam;   2. Adres;   3. Geboortedatum.  3. Personen die hun steun betuigen moeten: 1. Ouder dan 18 jaar zijn; en 2. Woonachtig zijn in de directe omgeving van het initiatief.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  De Subsidieregeling stimulering participatie en zelfredzaamheid, vastgesteld op 6 september 2016, wordt op het in lid 1 genoemde tijdstip ingetrokken.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Werkendams Aanmoedigings en Stimulerings-geld - WAS-geld 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Werkendam,

de secretaris, de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden Y.C.M.G. de Boer