Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Duivenvoorde

Verordening over de ambtelijke organisatie van de Werkorganisatie Duivenvoorde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Duivenvoorde
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening over de ambtelijke organisatie van de Werkorganisatie Duivenvoorde
CiteertitelOrganisatieverordening Werkorganisatie Duivenvoorde
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanwijzing taken en verantwoordelijkeheden van de organisatieonderdelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, art. 24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201301-01-2013nieuwe regeling

08-01-2013

De Wassenaarse Krant, 15-01-2013;

87

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening over de ambtelijke organisatie van de Werkorganisatie Duivenvoorde

Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

 

Gelet op artikel 24, derde lid, onder b, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde,

 

Besluit

 

Vast te stellen de verordening over de ambtelijke organisatie van de Werkorganisatie Duivenvoorde,

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

De bepalingen in artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Duivenvoorde zijn van overeenkomstige toepassing op deze verordening.

Artikel 2 Inrichting van de organisatie

 • 1.

  De werkorganisatie bestaat uit de volgende ambtelijke organisatieonderdelen:

  • a.

   De concerndirectie;

  • b.

   de staf Strategie en Control;

  • c.

   de afdeling Publiekszaken;

  • d.

   de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling;

  • e.

   de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;

  • f.

   de afdeling Omgevingsbeheer;

  • g.

   de afdeling Personeel, Organisatie en Informatie en

  • h.

   de afdeling Financiën, Facilitaire en Juridische Zaken.

 • 2.

  De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd en de staf door de concerndirectie.

 • 3.

  De concerndirectie kan afdelingen verdelen in een of meerdere teams.

 • 4.

  De onderdelen, bedoeld in het derde lid, worden onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd, aangestuurd door een teamleider.

Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden

Artikel 3 Algemeen beheer

Het algemeen beheer van de ambtelijke organisatie berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 4 De concerndirectie

 • 1.

  Het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie berust bij de concerndirectie.

 • 2.

  De concerndirectie verdeelt onderling de taken en zorgt voor vervanging bij afwezigheid van beide leden.

 • 3.

  De concerndirectie heeft de volgende taken:

  • a.

   De regievoering op en de afstemming van de werkzaamheden van de in artikel 2 genoemde organisatieonderdelen en

  • b.

   het integraal voorbereiden van besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, de burgemeesters en de colleges van de gemeenten.

 • 4.

  Onder regievoering, genoemd in het derde lid, onder a, wordt verstaan:

  • a.

   Het ontwikkelen, implementeren en uitdragen van een strategische visie op de organisatie, zowel ten aanzien van de hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling;

  • b.

   Het zorgen voor een gecoördineerde en integrale inbreng van maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding, - uitvoering en – evaluatie, zowel in de werkorganisatie als in beide gemeenten;

  • c.

   het bewaken van het verloop van onder meer beleidsprocessen, de planning- en controlcyclus en de jaar- en concernplannen, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur vastgestelde kaders;

  • d.

   het zorgen voor de kwaliteit van adviezen en voorstellen aan het bestuur van de werkorganisatie en van de gemeenten aan de hand van doelmatigheid, rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie, uitvoerbaarheid en juistheid van de gevolgde en te volgen procedure en

  • e.

   het zorgen voor het efficient en effectief uitvoeren van besluiten van de werkorganisatie en van de gemeenten.

 • 5.

  Onder integraal voorbereiden behoort in ieder geval afstemming met de gemeentesecretarissen en, in voorkomende gevallen, de griffiers van de gemeenten alsmede uitvoerende instanties van de gemeenten.

Artikel 5 Het Managementteam

 • 1.

  Het managementteam bestaat uit de concerndirectie en alle afdelingshoofden.

 • 2.

  Het managementteam heeft tot taak:

  • a.

   het bevorderen van de integraliteit binnen de organisatie op basis van overleg, afstemming, coördinatie en informatie-uitwisseling;

  • b.

   het bevorderen van draagvlak bij en betrokkenheid van de gehele organisatie;

  • c.

   het brainstormen en meedenken over de te volgen koers ten aanzien van strategische onderwerpen alsmede de ontwikkeling van de organisatie;

  • d.

   het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten binnen de afdelingen;

  • e.

   het door de concerndirectie geïnformeerd en geïnstrueerd worden over de besluiten van de verschillende colleges en de wijze van uitvoering hiervan en

  • f.

   het afstemmen van voorbereiding en uitvoering van beleid.

Artikel 6 Concerncontroller

 • 1.

  Er is een concerncontroller.

 • 2.

  De concerncontroller heeft de volgende taken:

  • a.

   het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en het Managementteam over vraagstukken op bestuurlijk- en concernniveau op het gebied van planning en control;

  • b.

   het ontwikkelen van beleid, beleids- en beheerinstrumenten op gebied van concerncontrol;

  • c.

   het bewaken en bevorderen van de integrale samenhang van beleid op bestuurlijk en concernniveau;

  • d.

   het onderhouden van contacten met partijen, zorgt voor afstemming en draagvlak en

  • e.

   rapporteert over integraliteit en voortgang van (vastgesteld) beleid;

Artikel 7 De taken van de organisatieonderdelen

Het dagelijks bestuur werk de taken van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, uit.

Artikel 8 Vervangingsregeling afdelingshoofden en teamleiders

 • 1.

  De vervanging van afdelingshoofden en teamleiders bij afwezigheid gebeurt horizontaal.

 • 2.

  Afdelingshoofden vervangen elkaar, teamleiders kunnen vervangen worden door het afdelingshoofd

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Organisatieverordening Werkorganisatie Duivenvoorde".

   

   

Wassenaar, 8 januari 2013

Het Algemeen Bestuur, voornoemd,

de Concerndirectie, de Voorzitter,