Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Verordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010
CiteertitelVerordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2016Onbekend

20-10-2016

Gemeenteblad

2016/10-07 16int576

Tekst van de regeling

Intitulé

“VERORDENING TOT 2e WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD 2010”

Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2016, kenmerk 2016/10-07 16int576     

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het presidium van 22 september 2016, kenmerk ;

Gelet op artikel 16 ev. Van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

“VERORDENING TOT 2e WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD 2010”

Artikel 8

Aan artikel 8 wordt lid 5 als volgt gewijzigd:

 • 5.

  De commissie toetst de benoembaarheid van een wethouder aan de hand van de volgende zaken:

  • -

   de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

  • -

   de benoembaarheidsvereisten: artikelen 36a, 10 en 41a Gemeentewet;

  • -

   de onverenigbare functies: artikelen 36a lid 3, 36b en 46 Gemeentewet;

  • -

   de nevenfuncties: artikel 41b Gemeentewet;

  • -

   de verboden handelingen: artikelen 41c en 15 Gemeentewet;

  • -

   de gedragscode Integriteit bestuurders 2015 Maasen Waal op grond van artikel 41c

  • -

   Gemeentewet.

 • 6.

  In opdracht van de burgemeester wordt voor de aanvang van iedere ambtstermijn ten behoeve van de wethouder(s) een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. De burgemeester brengt over het eindresultaat van deze risicoanalyse via de geloofsbrieven verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet-openbaar.

Artikel 10

Bij artikel 10 lid 1 wordt het volgende toegevoegd:

“De vergaderingen eindigen om 23.00 uur met dien verstande, dat het agendapunt, dat op dat moment aan de orde is, wordt afgemaakt”.

Artikel 12

Bij artikel 12 lid 7 wordt de tweede zin “ Indien een raadslid een hamerstuk alsnog terug wil laten komen in de vergadering als debatstuk, dient dit 48 uur voor de vergadering schriftelijk gemeld te worden bij de voorzitter van de raad, via de griffier”, vervangen door :

“indien een raadslid vraagt om een geagendeerd hamerstuk toch als debatstuk aan te merken, wordt dit verzoek 24 uur vóór het begin van de raadsvergadering aan de voorzitter via de griffie ter kennis gebracht. De griffier brengt dit verzoek onmiddellijk aan alle raadsleden en het college van burgemeester en wethouders over.”

Artikel 41

In artikel 41 wordt de term ´vragenuur´ gewijzigd in ´Rechten van de Raad´

Algemene toelichting

In deze algemene toelichting is een tekst opgenomen voor de noodzaak tot deze wijziging.

 

Toelichting bij artikel 8

Tijdens de raadsvergadering van 30 april 2015 over integriteit is bij het onderwerp “Vaststellen maatregelen borging Integriteit volksvertegenwoordigers en bestuurders” besloten om artikel 8 lid 5 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010 als volgt te wijzigen:

“De commissie toetst de benoembaarheid van een wethouder aan de hand van de volgende zaken:

 • -

  de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

 • -

  de benoembaarheidsvereisten: artikelen 36a, 10 en 41a Gemeentewet;

 • -

  de onverenigbare functies: artikelen 36a lid 3, 36b en 46 Gemeentewet;

 • -

  de nevenfuncties: artikel 41b Gemeentewet;

 • -

  de verboden handelingen: artikelen 41c en 15 Gemeentewet;

 • -

  de gedragscode Integriteit bestuurders 2015 Maasen Waal op grond van artikel 41c

Gemeentewet.”;

Tevens is besloten om aan artikel 8 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010 een lid toe te voegen dat als volgt luidt: “In opdracht van de burgemeester wordt voor de aanvang van iedere ambtstermijn ten behoeve van de wethouder(s) een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. De burgemeester brengt over het eindresultaat van deze risicoanalyse via de geloofsbrieven verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet-openbaar.”

Met de wijziging en toevoeging wordt uitvoering gegeven aan dit besluit.

Toelichting bij artikel 41

Bij artikel 41 is het ´vragenuur´ tekstueel aangepast aan het agendapunt ´rechten van de raad´.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 20 oktober 2016,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL,

De griffier, De voorzitter,

J.A. (Joyce)Satijn Th.A.M. Steenkamp