Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Verordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de rondetafelgesprekken van de raad 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de rondetafelgesprekken van de raad 2010
CiteertitelVerordening tot 2e wijziging van het reglement van orde voor de rondetafelgesprekken van de raad 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2016Onbekend

20-10-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

“VERORDENING TOT 2e WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD 2010”

Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2016, kenmerk 2016/09-08 16int577

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het presidium van 22 september 2016,

Gelet op artikel 16 ev. Van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

“VERORDENING TOT 2e WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RONDETAFELGESPREKKEN VAN DE RAAD 2010

Artikel 4

Artikel 4 lid 3 wordt vervangen door:

“Een fractie kan één fractievolger aanwijzen per raadsperiode, waarbij uitgangspunt is dat iedere fractie die als zodanig deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen, één lid afvaardigt”.

Aan artikel 4 lid 4 wordt toegevoegd:

“Er kan per vergadering van een rondetafelgesprek één fractievolger deelnemen”.

Artikel 8

Aan artikel 8 lid 1 wordt toegevoegd:

“De vergaderingen eindigen om 23.00 uur met dien verstande, dat het agendapunt dat op dat moment aan de orde is, wordt afgemaakt”.

Artikel 11

Artikel 11 lid 1 wordt gewijzigd in:

“Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, zijn gelijktijdig met het verzenden van de oproep voor een ieder via de website van de gemeente te raadplegen”.

Artikel 13

Artikel 13 wordt vervangen door:

 • 1.

  Technische/politiek bestuurlijke vragen voor een rondetafelgesprek als bedoeld onder artikel 2 onder a. en b. over een geagendeerd raadsvoorstel worden zoveel mogelijk voorafgaande aan het rondetafelgesprek via de email aan de betreffende portefeuillehouder resp. ambtenaar, in te dienen via de griffie, gesteld.

 • 2.

  Indiening van de vragen (door middel van een format) kan tot 48 uur voor de vergadering van het rondetafelgesprek. De portefeuillehouder of de ambtenaar beantwoorden de gestelde vragen via de griffie zoveel mogelijk vóór de vergadering van het rondetafelgesprek. De griffie stuurt de vragen en de gegeven antwoorden aan alle raadsleden.

 • 3.

  Technisch/politiek bestuurlijke vragen die minder dan 48 uur voor een rondetafelgesprek zijn ingediend, worden mondeling tijdens het rondetafelgesprek beantwoord of schriftelijk door de betreffende portefeuillehouder resp. ambtenaar na het rondetafelgesprek en vóór de besluitvormende raadsvergadering.

 • 4.

  Ook tijdens de vergadering bij de behandeling van het raadsvoorstel kunnen naast technische/ politiek bestuurlijke vragen gesteld worden. Indien de portefeuillehouder tijdens de rondetafelgesprekken geen (volledig) antwoord kan geven op vragen die gesteld zijn tijdens de vergadering van het rondetafelgesprek, beantwoordt de portefeuillehouder deze vragen uiterlijk 48 uur voor de besluitvormende raadsvergadering. De griffie stuurt de vragen en de gegeven antwoorden aan alle raadsleden.

 • 5.

  Indien raadsleden na het rondetafelgesprek nog technische/politiek bestuurlijke vragen hebben, kunnen zij deze via de email uiterlijk vier dagen voor de besluitvormende raadsvergadering via de griffie stellen aan de behandelend ambtenaar resp. de portefeuillehouder. De ambtenaar of de portefeuillehouder beantwoordt de gestelde vragen uiterlijk 48 uur voor de raadsvergadering. De griffie stuurt de vragen en de gegeven antwoorden aan alle raadsleden.

 • 6.

  Technische vragen over de jaarstukken, de bestuursrapportages, de perspectiefnota en de programmabegroting kunnen op daartoe opgestelde formats uiterlijk 4 dagen voor de technische markt via de griffie gesteld worden aan ambtenaren. De vragen worden in een verzamelstaat verspreid onder alle raadsleden en fractievolgers.

 • 7.

  De antwoorden worden tijdens een informele openbare technische vragenmarkt gegeven.

Artikel 24

Artikel 24 wordt gewijzigd in:

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en conclusies en toezeggingen van de vergadering.

 • 2.

  Het conclusies en toezeggingen van de voorgaande vergadering worden na afloop van de vergadering aan de leden van de raad toegezonden. Het audio verslag kan na afloop van de vergadering worden afgeluisterd.

 • 3.

  De leden van de raad, de voorzitter en de gespreksleider, de wethouders en de griffier hebben het recht een voorstel tot verandering aan de raad te doen indien het audio-verslag onjuistheden weergeeft hetgeen gezegd of geadviseerd is. Een voorstel tot verandering dient 24 uur vóór de aanvang van de vergadering bij de griffier te worden ingediend.

 • 4.

  Het audio-verslag wordt in de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering vastgesteld.

Toelichting bij artikel 4:

Bij de toelichting artikel 4 wordt de tekst als volgt gewijzigd:

“De raad bepaalt de samenstelling van de rondetafelgesprekken. Wel schrijft artikel 82 derde lid Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Om dit te bereiken schrijft het eerste lid van artikel 4 voor dat per agendapunt op een rondetafelgesprek bestaat uit een lid per fractie met dien verstande, dat de grootste fractie maximaal drie leden levert.

Lid 3 van dit artikel bepaalt, dat iedere fractie die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen één fractievolger kan aanwijzen, een en ander overeenkomstig een unaniem door de raad aangenomen motie van 12 mei 2016.

Op grond van het zesde lid moeten fractievolgers, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 12, en 13 Gemeentewet.

Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken en geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen (incompatibiliteiten raadslid). Een commissie controleert of een fractievolger aan de vereisten voldoet door een geloofsbrievenonderzoek. Indien dit niet het geval is, dient de raad te besluiten dat de fractievolger geen zitting mag nemen in de rondetafelgesprekken”.

Toelichting bij artikel 9:

De laatste zin “De stukken worden vooralsnog schriftelijk verstuurd” vervalt.

Toelichting bij artikel 11

De tekst bij de toelichting artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

“Naast de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen dienen op de website geplaatst”.

Toelichting bij artikel 12

De tekst bij de toelichting artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

“Op grond van artikel 82 vijfde lid Gemeentewet moet de voorzitter tegelijkertijd met de schriftelijke of elektronische oproep de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering ter openbare kennis brengen. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden op de gemeentelijke website geplaatst”.

Toelichting artikel bij 13

Aan de tekst bij de toelichting bij artikel 13 wordt de volgende tekst toegevoegd:

“Politiek bestuurlijke vragen worden in de regel naast de technische vragen ook in de rondetafelgesprekken gesteld op een daartoe opgesteld format, maar kunnen ook in de besluitvormende raadsvergadering worden gesteld”.

Toelichting bij artikel 24:

In de toelichting wordt in de tekst verwezen naar het audioverslag.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 20 oktober 2016,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL,

De griffier, De voorzitter,

J.A. (Joyce) Satijn Th.A.M. Steenkamp