Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelVerordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3433

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019

 

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 15 augustus 2018;

 

gelet op artikel 6.4, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wro: Wet ruimtelijke ordening.

 • b.

  Planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, lid 1 Wro.

 • c.

  Drempelbedrag: bedrag als bedoeld in artikel 6.4 Wro.

 • d.

  Aanvraag: schriftelijk verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro.

 

Artikel 2. Drempelbedrag

Het drempelbedrag als bedoeld in artikel 6.4 Wro is wettelijk vastgesteld op € 300,-, tenzij de aanvrager door middel van een aangifte inkomstenbelasting of andere bescheiden kan aantonen in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag een inkomen te hebben genoten van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Dan wordt het recht verlaagd tot € 100,-.

 

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening drempelbedrag gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening drempelbedrag planschade 2008 (gemeente Zuidhorn).

  • b.

   Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening (gemeente Marum).

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier