Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent participatiewet Beleidsregels verhaal participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent participatiewet Beleidsregels verhaal participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelBeleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 van de ISD Noordenkwartier, de Beleidsregels verhaal gemeente Grootegast en de Beleidsregels BMWE-gemeenten, gemeente Winsum 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

§ 6.5 van de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-24668

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent participatiewet Beleidsregels verhaal participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

overwegende dat het noodzakelijk is regels omtrent alimentatie en verhaal vast te leggen;

 

gelet op artikelen 61 tot en met 62 i van de Participatiewet;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen

 

 

Beleidsregels Verhaal Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Uitgangspunten

 • 1.

  In beginsel wordt geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot verhaal van gelden bestemd voor levensonderhoud op wettelijke onderhoudsverplichtingen in de gevallen waarin wetten en regelingen voorzien.

 • 2.

  Daarentegen wordt wel altijd de verplichting opgelegd om op grond van artikel 55 Participatiewet (kinder- en/of partner) alimentatie te eisen, tenzij dringende redenen zich daar tegen verzetten.

Artikel 2 Verplichting bijstandsgerechtigde

 • 1.

  Aan de bijstandsgerechtigde wordt de verplichting opgelegd om alimentatie naar draagkracht te eisen middels een gerechtelijke uitspraak op grond van de artikel 55 Participatiewet.

 • 2.

  Wanneer de alimentatie, welke is vastgesteld in een gerechtelijke uitspraak, niet wordt uitbetaald, wordt de verplichting aan de bijstandsgerechtigde opgelegd om uitbetaling af te dwingen, zo nodig door inschakeling van het LBIO 1 of een deurwaarder.

 • 3.

  Wanneer de bijstandsgerechtigde niet voldoet aan de verplichting om alimentatie te eisen of om uitbetaling van de alimentatie te eisen, kan gebruik gemaakt worden van de bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 62 en 62b Participatiewet.

Artikel 3 Dringende redenen

De verplichting tot het eisen van alimentatie wordt niet opgelegd wanneer:

 • De bijstandsgerechtigde is een opvanghuis verblijft;

 • Het eisen van alimentatie mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de bijstandsgerechtigde en/of zijn kind(eren);

 • Er sprake is van co-ouderschap met gedeelde lasten;

 • Er sprake is van nog een beperkte duur van de alimentatieverplichting als gevolg van de leeftijd van de kinderen.

Artikel 4 Alimentatievordering

 • 1.

  Wanneer de bijstandsgerechtigde alimentatie ontvangt, wordt de alimentatie verrekend met de lopende uitkering.

 • 2.

  Als de bijstandsgerechtigde de alimentatie (nog) niet ontvangt, ontstaat er een vordering op de bijstandsgerechtigde ter hoogte van de vastgestelde maandelijkse alimentatie.

Artikel 5 Verhaal ex artikel 62 sub c en 62 f sub a Participatiewet.

Overeenkomstig artikel 62 sub c en artikel 62f sub a Participatiewet, wordt in de volgende situaties verhaald:

 • a.

  Kosten van bijzondere bijstand aan een meerderjarig kind op degene die zijn onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt;

 • b.

  Kosten van uitkering op degene aan wie de persoon die een uitkering ontvangt schenkingen heeft gedaan, tenzij gelet op alle omstandigheden aannemelijk is dat de schenker ten tijde van de schenking de noodzaak van uitkeringsverlening redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en slechts wanneer met de geschonken middelen rekening zou zijn gehouden indien de schenking niet had plaatsgevonden;

Artikel 6 Afzien van verhaal

Het college kan geheel of gedeeltelijk afzien van het verhalen van de kosten van bijstand als bedoeld in artikel 5 indien hiertoe dringende redenen aanwezig zijn

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze beleidsregels worden de volgende beleidsregel(s) vervallen verklaard:

  • a.

   beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 van de ISD Noordenkwartier;

  • b.

   beleidsregels verhaal gemeente Grootegast;

  • c.

   Beleidsregels BMWE-gemeenten, gemeente Winsum 2014;

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris


1

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen