Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelRe-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8a van de Participatiewet
 2. artikel 10b van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019Nieuwe regeling

08-05-2019

gmb-2019-134097

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, voorstelnummer 19691619;

 

gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vijfde en zevende lid van de Participatiewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier 2019

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

  • -

   doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a van de Participatiewet en personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ((IOAZ),;

  • -

   grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;

  • -

   korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar;

  • -

   wet: Participatiewet.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

 

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

 

 

Artikel 2:1 Evenwichtige verdeling

 • 1.

  Het college kan de voorzieningen, bedoeld in artikel 4:2, 4:4 en 4:5, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met korte afstand tot de arbeidsmarkt.

 • 2.

  Het college kan de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 • 3.

  Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruikmaakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en

  • b.

   de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

 • 4.

  Het college kan jaarlijks een verslag over de doeltreffendheid van het beleid aan de gemeenteraad zenden

 

Artikel 2:2 Subsidie- of budgetplafonds

 • 1.

  Het college kan bij uitvoeringsbesluit een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening.

 • 2.

  Het college kan bij uitvoeringsbesluit een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

 

Hoofdstuk 3 Verplichtingen belanghebbende

 

 

Artikel 3:1 Verplichtingen

 • 1.

  Een belanghebbende aan wie door het college een voorziening wordt aangeboden, is verplicht hiervan gebruik te maken.

 • 2.

  Een belanghebbende die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, deze verordening alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 3.

  Indien een belanghebbende niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 

Hoofdstuk 4 Voorzieningen

 

 

Artikel 4:1 Algemene bepalingen over voorzieningen

Het college kan een voorziening beëindigen als:

 • a.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de IOAW of de artikelen 13 en 37 van de IOAZ niet nakomt;

 • b.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

 • c.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2° van de wet;

 • d.

  naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

 • e.

  de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruikmaakt van de voorziening;

 • f.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruikmaakt van de aangeboden voorziening;

 • g.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

 

Artikel 4:2 Werkstage

 • 1.

  Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze behoort tot de doelgroep.

 • 2.

  Het doel van een werkstage is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

 • 3.

  Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

 • 4.

  De werkstage duurt maximaal drie maanden en vindt als de persoon algemene bijstand ontvangt, plaats met behoud van uitkering. Een werkstage kan eenmaal met een zelfde periode worden verlengd indien dit noodzakelijk is voor arbeidsinschakeling.

 • 5.

  De werkstage wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

 • 6.

  Gedurende de werkstage vindt begeleiding plaats.

 

Artikel 4:3 Sociale activering

 • 1.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.

 • 2.

  Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.

 

Artikel 4:4 Detacheringsbaan

 • 1.

  Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de werknemer en inlenende organisatie.

 • 3.

  Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

 • 4.

  Het college kan formeel als werkgever van de werknemer optreden, dan wel een organisatie aanwijzen die in opdracht van de gemeente formeel als werkgever van de werknemer, bedoeld in het eerste lid, optreedt.

 

Artikel 4:5 Scholing

 • 1.

  Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.

 • 2.

  Een scholingstraject voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:

  • a.

   is noodzakelijk voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt, en

  • b.

   duurt niet langer dan een jaar.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a van de wet.

 

Artikel 4:6 Participatieplaats

 • 1.

  Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

 • 2.

  Een participatieplaats duurt maximaal zes maanden. Een participatieplaats kan maximaal driemaal met een zelfde periode worden verlengd tot in totaal vierentwintig maanden, indien dit noodzakelijk is voor een grotere kans op arbeidsinschakeling. Het deelnemen aan een participatieplaats wordt schriftelijk aan de persoon bevestigd.

 • 3.

  Gedurende de periode waarin een persoon op een participatieplaats werkzaamheden verricht, vindt begeleiding plaats.

 • 4.

  De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid van de wet bedraagt € 600 per zes maanden, mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces. De toekenning hiervan wordt schriftelijk aan de persoon meegedeeld.

 

Artikel 4:7 Participatievoorziening beschut werk

 • 1.

  Om de in artikel 10b, eerste lid van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken kunnen de volgende voorzieningen (niet limitatief) op de arbeidsinschakeling worden aangeboden:

  • a.

   fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;

  • b.

   uitsplitsing van taken;

  • c.

   aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 2.

  Voor zover nodig kunnen aan personen van wie is vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 10b , eerste lid van de wet, daarnaast de volgende voorzieningen (niet limitatief) op de arbeidsinschakeling worden aangeboden:

  • a.

   arbeidsmatige dagbesteding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   sociale activering als bedoeld in artikel 4:3 van deze verordening;

  • c.

   scholing als bedoeld in artikel 4:5 van deze verordening;

  • d.

   persoonlijke ondersteuning als bedoeld in artikel 4:9 van deze verordening;

  • e.

   schuldhulpverlening als bedoeld in Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

Artikel 4:8 Ondersteuning bij leer-werktraject

Het college kan ondersteuning als bedoeld in artikel 10f van de wet aanbieden bij het volgen van een leer-werktraject als het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is. Ondersteuning wordt alleen aangeboden als deze nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

 • a.

  van 16 of 17 jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

 • b.

  van 18 tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

 

Artikel 4:9 Persoonlijke ondersteuning

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding indien hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten. Persoonlijke ondersteuning wordt in ieder geval aangeboden als de werkgever ten behoeve van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt of als de persoon die op een detacheringsbaan werkzaam is, behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie in de zin van artikel 6, eerst lid sub e van de wet.

 

Artikel 4:10 Werkgeversarrangement

 • 1.

  Het college kan met een werkgever een overeenkomst sluiten over een pakket voorzieningen gericht op re-integratie ten behoeve van de arbeidsinschakeling van een of meer personen die behoren tot de doelgroep. Dit pakket kan bestaan uit verschillende voorzieningen zoals die in de verordening of de krachtens deze verordening genomen uitvoeringsbesluiten zijn vastgelegd.

 • 2.

  Het college kan in de overeenkomst afwijken van hetgeen in deze verordening of de krachtens deze verordening genomen uitvoeringsbesluiten is bepaald, voor zover dit de arbeidsinschakeling van een of meer personen als bedoeld in het eerste lid bevordert.

 

Artikel 4:11 Nazorg

Het college kan voorzieningen bieden gericht op nazorg aan een werkgever die een persoon die behoort tot de doelgroep in dienst neemt voor het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen sprake is van een voorziening.

 

Artikel 4:12 Subsidies voor werkgevers

 • 1.

  Het college kan subsidies verstrekken aan werkgevers die met een tot de doelgroep behorende persoon een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op het opdoen van werkervaring en het bevorderen van arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Bij uitvoeringsbesluit kan het college nadere regels stellen over de subsidies.

 

Artikel 4:13 Premies

 • 1.

  Het college kan aan een persoon uit de doelgroep een premie verstrekken zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 sub j van de wet.

 • 2.

  Bij uitvoeringsbesluit kan het college nadere regels stellen over de premies.

 

Artikel 4:14 Overige vergoedingen

Een persoon die behoort tot de doelgroep kan in aanmerking komen voor vergoeding van kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn in het kader van de voorziening waarvan die persoon gebruik maakt.

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

 

 

Artikel 5:1 Onvoorzien en nadere regels

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 5:2 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Westerkwartier 2019

 

Artikel 5:3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Leek 2015;

  • b.

   Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Marum 2015

  • c.

   Re-integratieverordening participatiewet 2015 gemeente Grootegast;

  • d.

   Re-integratieverordening Participatiewet 2015 Zuidhorn;

  • e.

   Verordening Re-integratie Participatiewet BMWE-gemeenten 2018.

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 mei 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier