Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019Nieuwe regeling

08-05-2019

gmb-2019-134176

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019, voorstelnummer 19691619;

 

gelet op artikel 8, lid 1, aanhef en onderdeel b, en lid 2 van de Participatiewet

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • c.

  vermogen: totaal van het vermogen, bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet;

 • d.

  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt, dat wil zeggen de datum waarop een belanghebbende voor het eerst gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar heeft voldaan aan de voorwaarden voor het recht op langdurigheidstoeslag;

 • e.

  referteperiode: periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum.

 

Artikel 2 Uitvoering van de verordening

Uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 

Artikel 3 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, lid 1 van de Participatiewet wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

 

Artikel 4 Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, lid 1 van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de voor deze persoon toepasselijke bijstandsnorm en er daarnaast geen sprake is van in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

 

Hierbij worden, voor zover van belang, de algemene bepalingen ten aanzien van de verlening van bijzondere bijstand zoals vastgelegd in de beleidsnotitie bijzondere bijstand van de gemeente Westerkwartier gehanteerd.

 

Artikel 5 Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

  • a.

   € 405,00 voor een alleenstaande;

  • b.

   € 515,00 voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 578,00 voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, lid 1 van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van de maand oktober van het voorgaande jaar. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 • 5.

  De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2019 en de indexering vindt jaarlijks plaats per 1 januari.

 

Artikel 6 Het stellen van nadere regels

Het college stelt ten aanzien van de inkomenstoeslag nadere beleidsregels. In deze regels wordt in ieder geval het volgende geregeld:

 • a.

  wanneer er geen sprake is van 'uitzicht op inkomensverbetering';

 • b.

  wat wordt verstaan onder 'de krachten en bekwaamheden van een persoon';

 • c.

  wat wordt verstaan onder 'inspanningen die een persoon moet hebben verricht om tot inkomensverbetering te komen';

 • d.

  welke 'doelgroepen' eventueel worden uitgesloten van het recht op een individuele inkomenstoeslag.

 

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leek 2017;

  • b.

   Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Marum 2017;

  • c.

   Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Grootegast;

  • d.

   Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Zuidhorn;

  • e.

   Verordening individuele inkomenstoeslag BMWE-gemeenten 2015.

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier

d.d. 8 mei 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier