Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregels indirecte studiekosten en computerregeling gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels indirecte studiekosten en computerregeling gemeente Wijchen
CiteertitelBeleidsregels indirecte studiekosten en computerregeling gemeente Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels computerregeling (indirecte studiekosten).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42 
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.4 
 4. Participatiewet, art. 35, lid 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201501-01-201513-06-2017nieuwe regeling

06-01-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-5404.html, 21-01-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels indirecte studiekosten en computerregeling gemeente Wijchen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijchen,

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet

besluit

vast te stellen de:

Beleidsregels indirecte studiekosten en computerregeling gemeente Wijchen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • a.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • b.

  Onder inkomen wordt verstaan het inkomen uit arbeid, sociale zekerheidsuitkering, pensioen, alimentatie en heffingskortingen.

 • c.

  Als de inhoud van een begrip bij de toepassing van deze beleidsregels niet eenduidig blijkt te zijn, bepaalt het college de nadere invulling of uitleg van dit begrip.

Artikel 2 - Doel van de beleidsregels

Deze beleidsregels vormen de nadere uitwerking van de regeling indirecte studiekosten en de computerregeling gemeente Wijchen. De beleidsregels geven inzicht in de manier waarop het college bijzondere bijstand verstrekt voor indirecte schoolkosten en een computer met printer “in natura”.

Artikel 3 - Rechthebbenden

 • 1.

  De beleidsregels zijn van toepassing op rechthebbenden die volgens de Basis registratie personen (BRP) woonachtig zijn in de gemeente Wijchen.

 • 2.

  Indien de persoon een vreemdeling is, is een geldige verblijfsvergunning op het moment van aanvraag vereist.

 • 3.

  Voor een tegemoetkoming indirecte studiekosten voor ten laste komende kinderen tot 18 jaar moeten deze kinderen:

  • a.

   tot het huishouden van de ouder/verzorger behoren en ook daadwerkelijk op dit adres verblijven;

  • b.

   voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgen.

 • 4.

  Voor een computer met printer voor ten laste komende kinderen tot 18 jaar moeten deze kinderen:

  • a.

   tot het huishouden van de ouder/verzorger behoren en ook daadwerkelijk op dit adres verblijven;

  • b.

   minimaal 10 jaar oud zijn.

 • 4.

  Rechthebbenden maken aanspraak op een tegemoetkoming in de indirecte studiekosten en de verstrekking van een computer met printer als er sprake is van:

  • a.

   een inkomen tot maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, en;

  • b.

   een vermogen beneden de vermogensgrens conform artikel 34 PW, en;

  • c.

   individuele omstandigheden zoals gezinsomstandigheden, beperkte bestedingsmogelijkheden of bijzondere omstandigheden.

Artikel 4 - Hoogte tegemoetkoming indirecte studiekosten

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming in de indirecte studiekosten bedraagt in het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs € 375,00.

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming in de indirecte studiekosten vanaf het tweede schooljaar bedraagt € 250,00 per schooljaar.

Artikel 5 - Aard van de vergoedingen indirecte studiekosten

De vergoeding als tegemoetkoming in de indirecte studiekosten is onder andere mogelijk voor de volgende kosten en activiteiten:

 • o

  eenmalige vergoeding voor de eerste aanschaf of noodzakelijke vervanging van een fiets, overeenkomstig de NIBUD Prijzengids;

 • o

  reparatiekosten fiets bij een plotselinge gebeurtenis, zoals een ongeluk;

 • o

  eenmalige vergoeding voor regenkleding tot maximaal € 40,00 indien het kind met de fiets naar school gaat;

 • o

  eenmalige vergoeding van een schooltas tot maximaal € 50,00;

 • o

  excursies, schoolkampen, werkweken en sportactiviteiten op school;

 • o

  ouderbijdrage schoolfonds;

 • o

  schrijf- en printgerei;

 • o

  aanschaf tablet-pc of laptoptas;

Artikel 6 – Voorwaarden aanspraak computer met printer

 • 1.

  In het betreffende huishouden is geen werkende computer aanwezig, jonger dan 6 jaar.

 • 2.

  Aan het betreffende huishouden is in de voorafgaande zes jaar niet eerder een computer verstrekt.

 • 3.

  Per huishouden wordt maximaal één computer met printer “in natura” verstrekt, dat wil zeggen, dat deze computer met printer door een door de gemeente gecontracteerde partij aan huis wordt geleverd en geïnstalleerd.

Artikel 7 - Aanvraagprocedure

 • 1.

  De aanvraag om een tegemoetkoming in de indirecte studiekosten en/of een computer met printer wordt schriftelijk bij het college ingediend op het daarvoor bestemde formulier met de daarbij gevraagde gegevens.

 • 2.

  Op het aanvraagformulier wordt vermeld op welk(e) kind(eren) de aanvraag betrekking heeft en welke kosten het betreft.

 • 3.

  De tegemoetkoming kan eenmaal per kind per schooljaar worden aangevraagd.

 • 4.

  Van de kosten worden bij de aanvraag betaalbewijzen ingeleverd.

Artikel 8 - Toekenning en betaling

 • 1.

  De tegemoetkoming indirecte studiekosten en de computer met printer wordt per kind toegekend.

 • 2.

  De toegekende tegemoetkoming indirecte studiekosten wordt volledig uitbetaald:

  • a.

   na inlevering van minimaal 1 betalingsbewijs van de aan te merken indirecte studiekosten voor het kind, dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat;

  • b.

   na inlevering van minimaal € 125,00 (50%) aan betalingsbewijzen van de genoemde indirecte studiekosten voor het kind, dat voor het tweede of daaropvolgende jaar naar het voortgezet onderwijs gaat.

Artikel 9 - Inlichtingenplicht

Indien het voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, verzoekt het college de aanvrager om aanvullende informatie te verstrekken. De aanvrager is desgevraagd verplicht (art. 17 PW) om de benodigde bescheiden over te leggen.

Artikel 10 - Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, met inachtneming van artikel 4:84 Awb, in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11 - Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: “Beleidsregels indirecte studiekosten en computerregeling gemeente Wijchen”.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na hun bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregels indirecte studiekosten schoolgaande kinderen in voortgezet onderwijs” en de “Beleidsregels computerregeling”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015.

Burgemeester en wethouders

drs. J.W.M. van der Knaap mr. J.Th.C.M. Verheijen

secretaris burgemeester