Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening op de auditcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie
CiteertitelVerordening auditcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Controle verordening gemeente Wijchen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2013

31-01-2013

Wegwijs, 27-02-2013

13 GR 19
09-07-201007-03-2013nieuwe regeling

08-07-2010

Wegwijs, 14-07-2010

10 AZ 027

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie

 

 

Artikel 1: Instelling en begripsbepalingen

 • 1.

  Er is een auditcommissie

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de auditcommissie;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad;

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   de accountant: de in de Controleverordening gemeente Wijchen bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

  • e.

   de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

  • f.

   het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2 Doel

Artikel 3 Taken en bevoegdheid

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

  • b.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals ook bedoeld in artikel 4, derde lid, Controleverordening gemeente Wijchen;

  • d.

   een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;

  • e.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

  • g.

   een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en college;

  • h.

   het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 3.

  De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit raadsleden, waarvan één voorzitter van de commissie is. Per fractie kan één raadslid benoemd worden in de commissie.

 • 2.

  Voor elk commissielid wordt één vaste plaatsvervanger benoemt door de raad.

 • 3.

  Voor fracties met slechts één of twee raadsleden geldt dat zij zich in de commissie mogen laten vervangen door een commissielid (zijnde een niet raadslid). Fracties met drie of meer raadsleden kunnen een plaatsvervangend raadslid benoemen.

 • 4.

  De commissie heeft vier adviseurs te weten de wethouder van financiën, de manager van de afdeling financiën, de gemeentesecretaris (dan wel een door de gemeentesecretaris aan te wijzen vervanger) en de voorzitter van de rekenkamercommissie.

 • 5.

  De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 6.

  De raad benoemt de leden van de commissie en hun plaatsvervangers.

 • 7.

  De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6 Voorzitter

 • 1.

  De commissie kiest uit haar leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2.

  De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 2

  Verordening op de auditcommissie

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 6.

  Het vastgestelde verslag van niet openbare vergaderingen wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht aan het college, de leden van het presidium en ligt voor de overige raadsleden vertrouwelijk ter inzage op de griffie.

Artikel 8 Informeren raad

 • 1.

  De commissie informeert de raad via de commissie waarin onderwerpen betreffende Algemene en sociale Zaken, Middelen en Economie behandeld worden en informeert het college over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de functionele raadscommissie van de gemeenteraad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 9: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening auditcommissie”.

De Griffier,