Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201201-01-2014Art. 3 lid 3.Lijst van mandaten:D nr. 4, F nr. 26, G nr. 13, H nrs 23, 24, 26, 38, I nrs 2, 3, 4.

13-03-2012

Achterhoek Nieuws, 20-3-2012

2012-001077
31-08-201120-03-2012Lijst van mandaten, nrs C nr. 13a en S nr. 1

16-08-2011

Winterswijkse Weekkrant, 30-08-2011

Geen
04-05-201131-08-2011Lijst van mandaten, nrs F 25, H 37

26-04-2011

Winterswijkse Weekkrant, 3-5-2011

Geen
01-10-201004-05-2011Nieuwe regeling

21-09-2010

Winterswijkse Weekkrant, 28-9-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010

burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk,

respectievelijk de burgemeester van de gemeente Winterswijk;

 

Overwegende,

dat het uit het oogpunt van een doelmatig bestuur en een goede dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester op te dragen aan ambtenaren of, in een enkel geval, derden;

dat het Mandaatbesluit 2009 dient te worden geactualiseerd;

dat het aldus te wijzigen besluit in zijn geheel opnieuw wordt vastgesteld als “Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010”.

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010

I. Algemene bepalingen inzake mandaatverlening
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat:

  • 1.

   de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (als bedoeld in artikel 10:1 Awb),

  • 2.

   de volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (als bedoeld in artikel 10:12 Awb),

  • 3.

   de machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn (als bedoeld in artikel 10:12 Awb);

 • b.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om een door het bestuursorgaan genomen besluit te ondertekenen (als bedoeld in artikel 10:11 Awb);

 • c.

  mandaatgever: het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester;

 • d.

  lijst van mandaten: het als bijlage bij dit besluit behorende overzicht van verleende mandaten.

 • e.

  mandaatregister: het openbare register waarin alle verleende mandaten en ondermandaten worden opgenomen.

Artikel 2 Bevoegde personen bij mandaatverlening
 • 1.

  Het aan een bepaalde functionaris verleende mandaat wordt eveneens geacht te zijn verleend aan de betrokken hiërarchisch hogere functionarissen.

 • 2.

  De mandaatverlening laat de hiërarchische zeggenschapsverhoudingen binnen de organisatie onverlet. De leidinggevenden kunnen instructies en aanwijzingen geven voor de uitoefening van het mandaat, mits zij blijven binnen de grenzen van het mandaat en de eventueel door de mandaatgever gegeven instructies als bedoeld in art. 10:6 Awb.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat
 • 1.

  Bij de mandaatverlening hanteert het bestuursorgaan de volgende uitgangspunten:

  • a.

   uit oogpunt van doelmatigheid worden zoveel mogelijk bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in mandaat uitgeoefend en wel zo laag mogelijk in de organisatie;

  • b.

   er moet sprake zijn van een gebonden bevoegdheid op grond van vastgesteld of bestendig beleid en binnen vastgestelde financiële kaders;

  • c.

   van de mandaatverlening zijn afwijzende besluiten en daarmee vergelijkbare besluiten en (rechts)handelingen niet uitgezonderd, tenzij dit voor een specifiek mandaat expliciet is bepaald;

  • d.

   er wordt geen mandaat verleend met betrekking tot besluiten die regelgeving inhouden.

 • 2.

  Een verleend mandaat heeft niet alleen betrekking op de opgedragen bevoegdheid in strikte zin, maar ook op alle voorbereidingshandelingen en andere handelingen en rechtshandelingen die moeten worden verricht in het kader van de uitoefening van de opgedragen bevoegdheid.

 • 3.

  Een mandaat tot het nemen van een besluit omvat tevens de bevoegdheid om een genomen besluit in te trekken.

 • 4.

  Daar waar door het bestuursorgaan de bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening van het besluit verleend.

 • 5.

  Op het mandaat kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn, zoals opgenomen in de lijst van mandaten.

 • 6.

  Van de verleende mandaten mag geen gebruik worden gemaakt voor zover het gaat om:

  • a.

   het beslissen op een bezwaarschrift, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien bij de verlening van het mandaat;

  • b.

   het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   het nemen van een besluit in afwijking van een wettelijk verplichte advies;

  • d.

   het nemen van een besluit dat niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet;

  • e.

   het nemen van een besluit waarop artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is;

  • f.

   het nemen van een besluit waarbij de gemandateerde een persoonlijke betrokkenheid heeft.

 • 7.

  De gemandateerde legt een in mandaat te nemen besluit vooraf aan het bestuursorgaan voor, indien:

  • a.

   de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester of algemeen directeur dit kenbaar heeft gemaakt;

  • b.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid en darmee een ongewenste precedentwerking kan hebben;

  • c.

   het besluit wordt genomen met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

  • d.

   uit het besluit niet voorziene financiële consequenties kunnen voortvloeien;

  • e.

   bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht, dan wel de budgethouder een negatief advies heeft uitgebracht;

  • f.

   voorzienbaar is, dat het besluit bestuurlijk/politiek gevoelige consequenties kan hebben;

  • g.

   de gemandateerd om welke reden dan ook betwijfelt of van het mandaat gebruik mag of moet worden gemaakt.

 • 8.

  Ingeval op basis van het bepaalde in het zesde lid een te nemen besluit wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan, neemt het bestuursorganen het besluit zelf of laat hij het nemen van het besluit alsnog over aan de gemandateerde, eventueel onder het stellen van nadere condities.

 • 9.

  Indien de gemandateerde niet heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in het zesde lid, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit.

Artikel 4 Ondermandaat
 • 1.

  Het verlenen van ondermandaat is toegestaan, behalve indien dit bij de verlening van het mandaat is uitgesloten (zoals vermeld bij de specifieke bepalingen in het mandaatbesluit).

 • 2.

  Ondermandaat geschiedt bij schriftelijk besluit van de gemandateerde / ondermandaatgever. Deze blijft ten opzichte van zijn leidinggevende verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheid.

 • 3.

  De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

 • 4.

  Bevoegdheden die zijn ondergemandateerd mogen niet nogmaals worden ondergemandateerd, tenzij dit bij de verlening van het (hoofd)mandaat is toegestaan.

 • 5.

  Met betrekking tot het verlenen van ondermandaat vervult de juridisch controller een coördinerende en adviserende rol.

II. Verleende mandaten
Artikel 5 Verleende mandaten / Lijst van mandaten

Door het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester worden de mandaten verleend zoals vastgelegd in de bij dit besluit behorende lijst van mandaten.

III. Overige bepalingen
Artikel 6 Vormgeving besluit
 • 1.

  Een krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluit wordt altijd op schrift gesteld, in de vorm van een brief of een officieel besluit, waarbij tot uitdrukking wordt gebracht dat het besluit is genomen namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  Bij ondertekeningsmandaat ter zake van een door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit wordt aangegeven in welke vergadering het besluit is genomen.

Artikel 7 Openbaar mandaatregister
 • 1.

  De verleende mandaten en ondermandaten worden opgenomen in een openbaar mandaatregister.

 • 2.

  De juridisch controller beheert het mandaatregister en zorgt ervoor dat permanent de laatstelijk vastgestelde mandaten en ondermandaten ter inzage liggen.

 • 3.

  Het besluit tot aanwijzing van gemeenteambtenaren ex artikel 231 Gemeentewet en de daarop gebaseerde mandaatbesluiten worden eveneens in het mandaatregister opgenomen.

Artikel 8 Overzicht krachtens mandaat genomen besluiten

Ter uitvoering van de wettelijke verplichting van de gemandateerd om de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de mandaatbevoegdheid (art. 10:6 lid 2 Awb), kan door de mandaatgever en door de algemeen directeur de instructie worden gegeven om een besluitenlijst bij te houden.

Artikel 9 Slotbepaling
 • 1.

  Het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2009 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

 • 3.

  De mandaten behouden hun werking indien de regeling waarop de in mandaat uit te oefenen bevoegdheid gebaseerd is wordt gewijzigd maar die bevoegdheid blijft bestaan.

 • 4.

  Indien burgemeester en wethouders een wijziging in de ambtelijke organisatie doorvoeren waardoor taken en bevoegdheden bij een andere afdeling komen te berusten, of de naam van de afdeling wordt gewijzigd, worden de bijbehorende mandaten geacht te zijn verleend aan de manager van die afdeling.

 • 5.

  De vigerende ondermandaatbesluiten behouden hun werking, voor zover de ondermandaten berusten op een mandaat dat ook is opgenomen in dit besluit.

 • 6.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010”.

 

Winterswijk, 21 september 2010

 

burgemeester en wethouders

 

J.P.M. Scheinck drs. M.J. van Beem

gemeentesecretaris burgemeester

LIJST VAN MANDATEN behorende bij het Mandaatbesluit gemeente Winterswijk 2010

Woord vooraf:

Deze lijst bevat de mandaten aan achtereenvolgens: de gemeentesecretaris/algemeen directeur, leden Directie, alle afdelingsmanagers, afzonderlijke afdelingsmanagers, andere functionarissen. Het aan een bepaalde functionaris verleende mandaat wordt eveneens geacht te zijn verleend aan de betrokken hiërarchisch hogere functionarissen (art. 2 lid 1).

A. Mandaten aan Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

 

Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

 

 

1.

Ondertekening van stukken die van college uitgaan (art. 59a lid 2 Gemeentewet)

NB Hier gaat het om de ondertekening van stukken die van het college zelf (en dus niet van een ambtenaar met afdoeningsmandaat) uitgaan.

Burgemeester, daartoe gemachtigd door het college

 

2.

Ondertekening van stukken die van burgemeester uitgaan (art. 10:11 Awb)

NB Hier gaat het om de ondertekening van stukken die van de burgemeester zelf (en dus niet van een ambtenaar met afdoeningsmandaat) uitgaan.

Burgemeester

 

3.

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (art. 171 Gemeentewet)

Burgemeester

 

 

Personeel en arbeidsvoorwaarden

 

 

4.

Volledige uitvoering, inclusief het nemen van alle beslissingen, van de Arbeidsvoorwaardenregelingen gemeente Winterswijk (CAR/UWO) en alle overige door het college vastgestelde personeelsregelingen,

met uitzondering van:

·Vaststelling van algemeen verbindende voorschriften (veelal aangeduid als “nadere regels”);

·art. 1:4:4 CAR/UWO: De ambtenaar heeft het recht zijn belangen rechtsreeks bij het tot aanstelling bevoegde bestuursorgaan voor te dragen;

·art. 7:7 CAR/UWO: Vergoeding kosten geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst;

·art. 10:21 CAR/UWO: Treffen van regeling waarbij wachtgeld geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door een afkoopsom;

·hoofdstuk 12 CAR/UWO: de regeling inzake het Georganiseerd Overleg;

·art. 19:1:15 CAR/UWO: tegemoetkoming in kosten van geneeskundige kosten brandweervrijwilligers voor zover die het verzekerd bedrag te boven gaan;

·beslissingen waarbij de Algemeen Directeur als ambtenaar onderwerp van de beslissing is en die betrekking hebben op: aanstelling en ontslag, vaststelling bezoldiging, disciplinaire straffen.

B&W

Veel bevoegdheden worden ondergemandateerd aan afdelingsmanagers.

5.

Openstellen vacatures

B&W

 

6.

Vaststelling verplichte ADV dagen

B&W

In overleg met OR

7.

Verlenen onbetaald verlof

B&W

 

8.

Incidenteel toekennen van 40-urige werkweek

B&W

In overleg met OR

9.

Inzake het Sociaal Statuut, de overeenkomst Algemene Dienst en de Regeling Algemene Dienst:

alle beslissingen, behalve besluiten over de wijziging van de ambtelijke organisatie (art. 1:3 Sociaal Statuut) en de algemene bezwaarmogelijkheid (art. 8 Regeling Algemene Dienst)

B&W

In overleg met MT

10.

Reorganisaties, anders dan een organisatiewijziging als bedoeld in art. 1:3 Sociaal Statuut

B&W

 

11.

Uitvoering arbobeleid

B&W

De concrete uitvoering m.b.t. medewerkers en werkplekken wordt ondergemandateerd aan afdelingsmanagers

12.

Aanwijzing toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb en het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 Awb

B&W, Burgemeester

 

TOELICHTING bij punt 4 in bovenstaande lijst (Arbeidsvoorwaardenregelingen gemeente Winterswijk)

Het college laat de bedrijfsvoering over aan de Algemeen Directeur. Daarom is t.a.v. de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Winterswijk gekozen voor de volgende systematiek. Met uitzondering van enkele met name genoemde bevoegdheden die het college zelf uitoefent, is de regeling in haar geheel (zonder de afzonderlijke bevoegdheden te noemen) gemandateerd aan de Algemeen Directeur. De meeste van die bevoegdheden worden door hem ondergemandateerd aan afdelingsmanagers. Zie daarvoor de lijst “ondermandaten verleend door de Algemeen Directeur”. Wat er dan “overblijft” aan bevoegdheden, oefent de Algemeen Directeur zelf uit. Ter wille van de duidelijkheid volgt hierna een overzicht (zonder volledigheid te pretenderen) van bevoegdheden die door de Algemeen Directeur zelf worden uitgeoefend.

 

Personeelsbevoegdheden die de Algemeen Directeur uitoefent:

 • -

  Aanstelling personeel in vaste en tijdelijke dienst (art. 2:1 t/m 2:4:1 AVR gemeente Winterswijk), dus op alle in artikel 2:4:1 genoemde aanstellingsgronden (waaronder de aanstelling bij wijze van proef). Inclusief beslissingen inzake wijziging omvang betrekking en verandering functie (promotie/demotie)

 • -

  Aangaan arbeidsovereenkomst (art. 2:5)

 • -

  Vaststelling bezoldiging, respectievelijk vaststelling inschaling en salaris bij indiensttreding (art. 3:1, 3:1:1)

 • -

  FPU (hfdst. 5a AVR jo. Regeling FPU Gemeenten)

 • -

  Staken van doorbetaling bezoldiging en andere sancties als bedoeld in de artikelen 7:13:1 t/m 7:15:1

 • -

  Ontslag (hoofdstuk 8)

 • -

  Plicht tot aanvaarden andere betrekking (art. 15:1:10)

 • -

  Verplichting tot aanvaarding andere werkzaamheden in buitengewone omstandigheden (art. 15:1:11)

 • -

  Verbod betreden arbeidsterrein (ar. 15:1:19)

 • -

  Disciplinaire straffen (hoofdstuk 16)

B. Mandaten aan leden directiestaf

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Behandeling van routinematige bescheiden, alsmede het voeren van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat.

B&W, Burgemeester

 

2.

Het voor de uitoefening van de gemeentelijke taken onderhouden van het noodzakelijke mondelinge en schriftelijke contact met andere overheden, zoals het inwinnen en verstrekken van informatie, het doen van meldingen etc. etc.

B&W, Burgemeester

 

3.

Verzoeken aan andere overheden/overheidsorganen om voor de gemeente noodzakelijke besluiten te nemen (aanvraag vergunning, ontheffing, vrijstelling, uitkering, subsidie e.d.)

B&W, Burgemeester

 

4.

Verstrekken van informatie op verzoek en uit eigen beweging op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W, Burgemeester

 

5.

Het doen van aangifte van een strafbaar feit.

B&W

 

6.

Ondertekening van stukken die van college uitgaan (art. 59a lid 2 Gemeentewet)

NB Hier gaat het om de ondertekening van stukken die van het college zelf (en dus niet van een ambtenaar met afdoeningsmandaat) uitgaan.

Burgemeester, daartoe gemachtigd door het college

 

7.

Ondertekening van stukken die van burgemeester uitgaan (art. 10:11 Awb)

NB Hier gaat het om de ondertekening van stukken die van de burgemeester zelf (en dus niet van een ambtenaar met afdoeningsmandaat) uitgaan.

Burgemeester

 

C. Mandaten aan alle afdelingsmanagers (binnen taakgebied eigen afdeling)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Behandeling van routinematige bescheiden, alsmede het voeren van correspondentie die mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat.

B&W, Burgemeester

 

2.

Het voor de uitoefening van de gemeentelijke taken onderhouden van het noodzakelijke mondelinge en schriftelijke contact met andere overheden, zoals het inwinnen en verstrekken van informatie, het doen van meldingen etc. etc.

B&W, Burgemeester

 

3.

Verzoeken aan andere overheden/overheidsorganen om voor de gemeente noodzakelijke besluiten te nemen (aanvraag vergunning, ontheffing, vrijstelling, uitkering, subsidie e.d.)

B&W, Burgemeester

 

4.

Verstrekken van informatie op verzoek en uit eigen beweging op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

B&W, Burgemeester

 

5.

Aangifte verschuldigde belasting die tot het taakveld van de afdeling behoren, incl. bezwaar en beroep

B&W

 

6.

Het doen van aangifte van een strafbaar feit.

B&W

 

7.

Aansprakelijkstellingen en afhandeling van schadeclaims van en tegen de gemeente die binnen het taakgebied van de afdeling liggen.

Toelichting: de gemeente heeft het beheer van verzekeringen, inclusief de schadeafwikkeling, uitbesteed. Voor de beslissingen die het college in het contact met deze externe partij moet nemen blijft een mandaat noodzakelijk. Voor het beheer van de verzekeringsportefeuille ligt het mandaat bij de afdeling IDAG. Voor de schadeafwikkeling ligt het mandaat bij de manager van de functionele afdeling.

B&W

Zonodig een jurist van de afdeling of de juridisch controller hierbij betrekken

8.

Het besluiten tot het voeren van verweer in civiele procedures.

B&W

 

 

Gemeentewet

 

 

9.

Ondertekening van stukken die van college uitgaan (art. 59a lid 2 Gemeentewet)

NB Hier gaat het om de ondertekening van stukken die van het college zelf (en dus niet van een ambtenaar met afdoeningsmandaat) uitgaan.

Burgemeester, daartoe gemachtigd door het college

 

10.

Bekendmaking algemeen verbindende voorschriften (art. 139)

B&W

 

11.

Mededeling aan het arrondissementsparket van algemeen verbindende voorschriften op de overtreding waarvan straf is gesteld (art. 143)

B&W

 

12.

Aanschaf roerende zaken t.b.v. de afdeling (art. 160, lid 1, onder e), anders dan de aanschaf die tot het specifieke mandaat van de afdelingsmanager IDAG behoort

B&W

Conform inkoopbeleidsplan

13.

Handelingen ter voorbereiding van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures, namens de gemeente of het gemeentebestuur, tenzij de raad voor zover het de raad aangaat in voorkomende gevallen anders beslist (art. 160, lid 1 onder f )

B&W, Burgemeester

 

13a

Het aanbieden van en het deelnemen aan een mediation, inclusief het aangaan en ondertekenen van een mediationovereenkomst en zo mogelijk een vaststellingsovereenkomst.

B&W, Burgemeester

Voorwaarden:

1. Vooraf overleg met portefeuillehouder.

2. Alvorens een vaststellingsovereenkomst aan te gaan en te ondertekenen, dient de gemandateerde zich ervan te vergewissen dat het college resp. de burgemeester ermee kan instemmen.

14.

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (artikel 171 lid 2 Gemeentewet)

Burgemeester

 

 

Algemene wet bestuursrecht

 

 

15.

Verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde (art. 2:1, lid 2)

B&W, Burgemeester

 

16.

Door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan (art. 2:3)

B&W, Burgemeester

 

17.

Weigering elektronisch verschafte gegevens en bescheiden resp. berichten (art. 2:15 lid 2 en 3)

B&W, Burgemeester

 

18.

Bevoegdheden m.b.t. externe advisering (afd. 3:3)

B&W, Burgemeester

 

19.

Het volgen van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3:4)

B&W, Burgemeester

 

20.

Bekendmaking en mededeling van besluiten (afd. 3:6)

B&W, Burgemeester

 

21.

Het vaststellen van aanvraagformulieren (art. 4:4)

B&W, Burgemeester

 

22.

Verzoeken aan aanvrager om t.a.v. de aanvraag aanvullende gegevens te verstrekken (art. 4:5)

B&W, Burgemeester

 

23.

In behandeling nemen van een aanvraag, respectievelijk het niet in behandeling nemen (art. 4:5) van een aanvraag

B&W, Burgemeester

 

24.

Afwijzing aanvraag onder verwijzing naar eerdere afwijzende beschikking in het geval dat aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden heeft vermeld (art. 4:6)

B&W, Burgemeester

 

25.

Horen van aanvrager/andere belanghebbenden (art. 4:7, 4:8)

B&W, Burgemeester

 

26.

Het verlengen en opschorten van de beslistermijn (art. 4:14 en 4:15)

B&W, Burgemeester

 

27.

Vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen en terugvordering van betaalde dwangsommen (art. 4:18 en 4:20)

B&W, Burgemeester

 

28.

Het horen van belanghebbenden voor het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar als na een rechterlijke uitspraak de commissie bezwaarschriften niet opnieuw wordt ingeschakeld (art. 7:2)

B&W, Burgemeester

 

29.

Verdaging beslissing op bezwaarschrift (art. 7:10, lid 3 en 4 Awb)

B&W, Burgemeester

 

30.

Algemene machtiging tot vertegenwoordiging van bestuursorganen bij de commissie bezwaarschriften ingeval van bezwaar als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, inclusief het geven van een zowel schriftelijke als mondelinge toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan

B&W, Burgemeester

 

31.

Het geven van schriftelijke inlichtingen aan de rechtbank (art. 8:28)

B&W, Burgemeester

 

32.

Het opvragen van afschriften en uittreksels van omvangrijke stukken (art. 8:39 lid 3)

B&W, Burgemeester

 

33.

Verzending van op beroepschrift betrekking hebbende stukken aan rechtbank en indiening verweerschrift (art. 8:42 lid 1)

B&W, Burgemeester

 

34.

Het geven van schriftelijke inlichtingen en toezending stukken aan de rechtbank tijdens het vooronderzoek (art. 8:45)

B&W, Burgemeester

 

35.

Bekendmaking uitspraak rechtbank die in de plaats treedt van een vernietigd besluit (art. 8:80)

B&W, Burgemeester

 

36.

Toezending van op de zaak betrekking hebbende stukken bij verzoek om voorlopige voorziening (art. 8:83, lid 1)

B&W, Burgemeester

 

37.

De mandaten 31 t/m 36 zijn van overeenkomstige toepassing m.b.t. beroepsprocedures voor de Raad van State (Wet op de Raad van State), de Centrale Raad van Beroep (Beroepswet) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie)

B&W, Burgemeester

 

38.

Ondertekening van stukken die van burgemeester uitgaan (art. 10:11 Awb)

NB Hier gaat het om de ondertekening van stukken die van de burgemeester zelf (en dus niet van een ambtenaar met afdoeningsmandaat) uitgaan.

Burgemeester

 

D. Mandaten aan manager afdeling Personeel Informatisering Financiën en Automatisering (PIFA)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Uitvoering wetgeving personeelsaangelegenheden, o.a Algemene burgerlijke pensioenwet, belastingwetgeving

B&W

 

2.

Uitvoering treasurybevoegdheden manager PIFA overeenkomstig het door de raad vastgestelde Treasurystatuut

B&W

 

3.

Uitoefening van alle bevoegdheden in het kader van de financiële verhouding met het rijk en het begrotingstoezicht van de provincie

B&W

 

4.

Betalingen en alle andere (rechts)handelingen m.b.t. geldschulden van en aan de gemeente, zowel publiekrechtelijk (conform titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht) als privaatrechtelijk (inclusief het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder en het instellen van rechtsmiddelen).

B&W

 

5.

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van vorderingen

B&W

 

6.

Aanschaf benodigdheden t.b.v. automatisering en telefonie

B&W

conform inkoopbeleidsplan

7.

Uitvoering Archiefwet

B&W

 

8.

Uitvoering Wet basisregistraties adressen en gebouwen (geregeld in een separaat collegebesluit)

B&W

 

9.

Toekenning huisnummering

B&W

 

10.

Ingebruikgeving sportaccommodaties

B&W

 

E. Mandaten aan manager afdeling Interne Dienstverlening Accommodaties en Gebouwen (IDAG)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Aanschaf meubilair, kantoorbenodigdheden en huishoudelijke benodigdheden

B&W

conform inkoopbeleidsplan

2.

Opdrachten inzake onderhoud en reparaties gemeentelijke gebouwen

B&W

conform inkoopbeleidsplan

3.

Afsluiten onderhoudscontracten

B&W

conform inkoopbeleidsplan

4.

Beheer verzekeringsportefeuille

B&W

 

5.

Besluiten inzake huur en verhuur, pachten en verpachten, ingebruikgeving en ingebruikneming van onroerende zaken

B&W

 

F. Mandaten aan manager afdeling Publiekszaken (PUZA)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Het verstrekken van inlichtingen uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens

B&W

 

2.

Afgifte en ondertekening van documenten o.g.v. de wet GBA

B&W

 

3.

Ambtshalve inschrijving / opneming in GBA

B&W

 

4.

Beslissing op verzoek tot wijziging / toevoeging van gegevens in GBA

B&W

 

5.

Afgifte volledige persoonslijst

B&W

 

6.

Afgifte van rijbewijzen inclusief voorraadbeheer en verantwoording

Burgemeester

conform Beveiligingsplan

7.

Afgifte van paspoorten en identiteitskaarten inclusief voorraadbeheer en verantwoording

Burgemeester

conform Beveiligingsplan

8.

Afgifte van bewijs van in leven zijn

Burgemeester

 

9.

Afgifte van bewijs van Nederlanderschap

Burgemeester

 

10.

Het legaliseren van handtekeningen/waarmerken van documenten

Burgemeester

 

11.

Advisering over verzoeken om geslachtsnaamwijziging

Burgemeester

 

12.

Opmaak verklaring onder ede (art. 36 onder e Wet GBA)

Burgemeester

 

13.

Uitvoering naturalisatie/optie procedure

Burgemeester

 

14.

Afgifte en ondertekening van ‘laissez passer’ van lijken (art. 11 Besluit op de Lijkbezorging)

Burgemeester

 

15.

Afgifte verlof uitstel tot begraven/cremeren (art. 17 Wet op de Lijkbezorging)

Burgemeester

 

16.

Verlof tot ontleding van een lijk geven (art. 67 Wet op de Lijkbezorging)

Burgemeester

 

17.

Opgave over sterfgevallen aan de Inspecteur der registratie en successie

Burgemeester

 

18.

Beslissingen op grond van de Beheersverordening algemene begraafplaats

Burgemeester

 

19.

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

Burgemeester

 

20.

Beslissen over en afgeven van volmachtbewijzen en kiezerspassen o.g.v de Kieswet

Burgemeester

 

21.

Beslissen over en afgeven van opname in kiezersregister en stemmen bij brief o.g.v de Kieswet

Burgemeester

 

22.

Opvragen van inlichtingen uit het kiezersregister bij burgemeester andere gemeenten voor afgifte van volmachtlegitimatiekaarten

Burgemeester

 

23.

Aanwijzing vaste en tijdelijke huwelijkslocaties (het al dan niet eenmalig aanwijzen van een gebouw als gemeentehuis voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen)

B&W

 

24.

Benoeming buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie

B&W

 

25.

Uitvoering naturalisatieceremonie (art. 5 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap).

Burgemeester

 

26.

Behandeling aangifte gevonden en verloren voorwerpen (conform artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek resp. de Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Winterswijk)

Burgemeester

B&W

 

G. Mandaten aan manager afdeling Welzijn Zorg en Educatie (WZE)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

 

Onderwijs:

 

 

1.

Uitvoering verordening leerlingenvervoer inclusief toekenning vergoedingen en vaststelling eigen bijdrage

B&W

 

2.

Aangaan van vervoersovereenkomsten leerlingenvervoer

B&W

Mandaat geldt niet bij Europese aanbesteding

3.

Het nemen van besluiten op grond van de Leerplichtwet

B&W

 

4.

Aangaan vervoersovereenkomst voor zwem- en gymonderwijs

B&W

Mandaat geldt niet bij Europese aanbesteding

5.

Goedkeuring bouwplan en bijbehorende begroting huisvesting onderwijs Winterswijk

B&W

Binnen het kader van het door de raad vastgestelde jaarlijkse programma en overzicht

6.

Beschikking goa-plannen (Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbeleid)

B&W

 

7.

Uitvoering verordening godsdienstonderwijs en toekenning van subsidies

B&W

 

8.

Inroosteren gymnastiekonderwijs

B&W

 

 

Welzijn:

 

 

9.

Subsidieverlening voorzover de te nemen beslissing (positief of negatief) voortvloeit uit vastgesteld beleid tot een bedrag van € 100.000,-.

B&W

 

10.

Verlening voorschot aan subsidie-ontvanger

B&W

 

11.

Subsidievaststelling overeenkomstig subsidieverlening tot een bedrag van € 100.000,-

B&W

 

12.

Uitvoering stap 1 van het sanctieprotocol uit de Nota Handhaving Kinderopvang Gemeente Winterswijk (vastgesteld op 23 oktober 2007)

B&W

Ondermandateren aan ambtenaar Jeugd

 

Zorgloket

 

 

13.

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning en de daarop gebaseerde (ook gemeentelijke) regelgeving.

B&W

 

14.

Verstrekking gehandicaptenparkeerkaart (art. 49 BABW)

B&W

 

H. Mandaten aan manager afdeling Veiligheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Omgevingsvergunning en andere beschikkingen ingevolge de Wabo, inclusief beschikkingen op grond van vervallen regelingen in het kader van het overgangsrecht van de Wabo.

B&W

 

2.

Terugbetaling leges bij intrekking omgevingsvergunning

B&W

 

3.

Beschikkingen ingevolge de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening

B&W

 

4.

Gebruiksvergunning ingevolge de Brandbeveiligingsverordening

B&W

 

5.

Vergunning en ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

 

6.

Vergunning en ontheffing ingevolge de Drank- en Horecawet

B&W, Burgemeester

 

7.

Vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen

B&W,

Burgemeester

 

8.

Vergunning en ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening

B&W

 

9.

Besluiten ingevolge de Subsidieverordening Beeldkwaliteitplan Centrumgebied Winterswijk. Na 1 januari 2011 ingevolge de door het college o.g.v. de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2010 vast te stellen nadere regels.

B&W

 

10.

Reservering en intrekking reservering gehandicaptenparkeerplaats (WVW 1994 / art. 12 BABW)

B&W

 

11.

Ontheffingen ingevolge art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

B&W

 

12.

Besluiten ingevolge de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Na 1 januari 2011 ingevolge de door het college o.g.v. de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2010 vast te stellen nadere regels.

B&W

 

13.

Ontheffing en het afdoen van meldingen ingevolge de Wet Milieubeheer en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur.

B&W

 

14.

Ontheffing en vergunning ingevolge de Afvalstoffenverordening

B&W

 

15.

Vergunning, ontheffing en andere beslissingen ingevolge de Marktverordening

B&W

 

16.

Ontheffing ingevolge de Zondagswet

Burgemeester

 

17.

Ontheffing ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W

 

18.

Aanschrijvingen in kader brandveiligheid

B&W

 

19.

Uitvoering Regeling brandveiligheid en hulpverlening

B&W

 

20.

Aanschrijving tot verwijdering overhangende takken, inclusief bestuursdwang (art. 125 Gemeentewet) dan wel uitoefening eigenaarsbevoegdheid ex art. 5:44 lid 1 BW

B&W

 

21.

Aanschrijving terzake van geconstateerde overtredingen

B&W, Burgemeester

 

22.

Oplegging last onder bestuursdwang, resp. last onder dwangsom (art. 125 Gemeentewet jo. art. 5:21 en 5:31d Awb)

B&W, Burgemeester

Per geval dient de (onder)gemandateerde zich uitdrukkelijk af te vragen of de beslissing niet aan het college dient te worden voorgelegd cf. art 3 lid 6 van het Mandaatbesluit..

23.

Inning en invordering van geldsommen ter zake van een bestuurlijke sanctie (alle bevoegdheden o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht, met name titel 4.4, art. 5:10 lid 2, art. 5:25, art. 5:37, art. 5:38. Dan wel indien van toepassing het voor 1 juli 2009 geldende recht)

B&W

 

24.

Besluiten inzake aan- en verkoop, huur en verhuur, pachten en verpachten, Ingebruikgeving en ingebruikneming van onroerende zaken, voorzover deze daar op grond van het beleid (inclusief een vastgestelde prijs) voor in aanmerking komt.

B&W

 

25.

Afgeven van bodemgeschiktheidsverklaringen o.g.v. Woningwet en Bouwverordening

B&W

 

26.

Vaststelling hogere grenswaarde o.g.v. art. 110a van de Wet geluidhinder.

B&W

 

27.

De opstelling van een begroting als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3 en 8 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening.

B&W

 

28.

Uitvoering Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

B&W

 

29.

Principe-uitspraak over planologische medewerking (als bedoeld in art. 2.3.4.1. van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening)

B&W

Vooraf overleg met portefeuillehouder als op basis van het beleid getwijfeld wordt over de te nemen beslissing.

30.

Procedure voorbereiding ontwerpbestemmingsplan: beantwoording inspraakreacties en vooroverlegreacties; in procedure brengen ontwerpbestemmingsplan

B&W

In overleg met portefeuillehouder

31.

Besluiten inzake planschadeverzoeken (art. 6.1 Wro), in overeenstemming met het planschadeadvies van de adviseur. Aanwijzing van de adviseur

B&W

In overleg met portefeuillehouder

32.

Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten gerelateerd aan ruimtelijke besluiten, onder meer planschadeovereenkomsten en vereveningsovereenkomsten

B&W

 

33.

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-plannen (art. 1.2.1. lid 1 en art. 1.2.2. Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008)

B&W

 

34.

Vergunning tijdelijke verhuur o.g.v. art. 15 lid 1 van de Leegstandwet

B&W

 

35.

Aanstelling verkeersregelaars (art. 56 lid 1 sub b BABW)

B&W

 

36.

Besluiten ingevolge de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2010 (of opvolgende verordening)

B&W

 

37.

Met inachtneming van de bij een bestemmingsplan gestelde regels het plan wijzigen, uitwerken of ter zake nadere eisen stellen (als bedoeld in art. 3.6 lid 1 sub a, b en d).

B&W

 

38.

Aanvraag bij Gedeputeerde Staten om ontheffing op grond van art. 24.2 van de Ruimtelijke Verordening Gelderland (welke bevoegdheid door de raad aan het college is gedelegeerd bij besluit van 31 maart 2011, nr. III-5).

B&W

 

I. Mandaten aan manager afdeling Stedelijke en Landschap Ontwikkeling (SLO)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Subsidieverstrekking G.P.L. projecten (o.g.v. Landschapsbeleidsplan)

B&W

 

2.

Besluiten inzake aan- en verkoop, huur en verhuur, pachten en verpachten, Ingebruikgeving en ingebruikneming van onroerende zaken, voorzover deze daar op grond van het beleid (inclusief een vastgestelde prijs) voor in aanmerking komt.

B&W

 

3.

Besluiten op grond van de Verordening Starterslening.

B&W

 

4.

Besluiten m.b.t. subsidiëring Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk.

B&W

 

J. Mandaten aan manager afdeling Openbare Ruimte (OPR)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Het houden van aanbestedingen van werken, inclusief gunning

B&W

Conform aanbestedingsbeleid. Ter uitvoering van door raad of college aanvaard plan

2.

Verlening van opdrachten tot voorbereiding en uitvoering van werken

B&W

Ter uitvoering van door raad of college aanvaard plan. Met inachtneming richtlijn inzake het informeren van het college door een informatienota.

3.

Vergunning voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond (= privaatrechtelijke toestemming)

B&W

 

4.

Uitvoering Telecommunicatiewet

B&W

 

5.

Vergunning rioolaansluiting

B&W

 

6.

Subsidiëring inzameling oud papier

B&W

 

7.

Tijdelijke verkeersmaatregelen o.g.v. verkeersbesluit

B&W

 

8.

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van verkeersmaatregelen waarvoor geen verkeersbesluit vereist is (art. 34 en 35 BABW)

B&W

 

K. Mandaten aan Concerncontroller

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Uitvoering treasurybevoegdheden concerncontroller overeenkomstig het door de raad vastgestelde Treasurystatuut

B&W

 

L. Mandaten aan Teamcoördinator financieel beheer, respectievelijk (na komende wijziging Treasurystatuut) Financieel beleidsmedewerker

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Uitvoering treasurybevoegdheden Teamcoördinator financieel beheer, respectievelijk Financieel beleidsmedewerker overeenkomstig het door de raad vastgestelde Treasurystatuut

B&W

 

M. Mandaten aan Kassiers

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Uitvoeren treasurybevoegdheden Kassiers overeenkomstig het door de raad vastgestelde Treasurystatuut.

B&W

 

N. Mandaten aan Budgethouders

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

 

Het aanwenden van budgetten, inclusief het voor akkoord tekenen van facturen en het verrichten en het voorbereiden en aangaan van overeenkomsten, voor zover betrekking hebbende op taakstellingen die door de budgethouder op grond van een door of namens het verantwoordelijke bestuursorgaan genomen besluit worden uitgevoerd.

B&W

 

O. Mandaten aan juridisch controller

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Alle bevoegdheden als omschreven onder C (mandaten aan managers), nrs. 1 t/m 4, 9 t/m 11 en 13 t/m 37

B&W, Burgemeester

 

P. Mandaten aan secretaris commissie bezwaarschriften

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Verdaging beslissing op bezwaarschrift (art. 7:10, lid 3 en 4 Awb)

B&W, Burgemeester

 

Q. Mandaten aan marktmeester

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Bestuursdwang wegslepen voertuigen van warenmarkt (art. 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994)

B&W

 

R. Mandaten aan wethouders

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte (art. 171 Gemeentewet)

 

 

S Mandaten aan de leden van het college  

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Het aanbieden van en het deelnemen aan een mediation, inclusief het aangaan en ondertekenen van een mediationovereenkomst en zo mogelijk een vaststellingsovereenkomst.

B&W/Burgemeester

 

T. Mandaten aan Referendumcommissie

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Raadpleging externe deskundigen voor kosten lager dan € 5.000.

B&W

 

U. Mandaten aan Griffier

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

orgaan

Specifieke bepalingen / toelichting

1.

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten die verband houden met de taken en werkzaamheden van de griffier en die binnen zijn budget vallen (art. art. 160, lid 1, onder e en art. 171 Gemeentewet)

B&W/Burgemeester

Dit mandaat is op verzoek van de griffier opgenomen. Het betreft hier derhalve een mandaat als bedoeld in art. 10:4 Awb (mandaat aan een niet-ondergeschikte met instemming van de gemandateerde).