Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zaanstad

Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zaanstad
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2016
CiteertitelLegesverordening Zaanstad 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.  De verordening blijft na de datum van intrekking van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onder b
 2. artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb 2011, 440)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201501-01-2016vervangt de verordening van 2015

12-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 116289

2015/133668

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b.week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
d.jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
e.kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

a.het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag om een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Voor gemeentelijke diensten zoals bedoeld in de tarieventabel, waarvoor via het Internet op elektronische wijze betaald kan worden, kunnen de betalingsvoorwaarden afwijken van dit artikel. Deze betalingsvoorwaarden zijn dan op de betreffende webpagina aangegeven.

Artikel 7 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   Geschriften, die ambtshalve, ter voldoening aan wettelijke voorschriften moeten worden afgegeven;

  • b.

   Beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van gemeentelijke belastingen of andere rechten die ingevolge de belastingwet voor gemeentelijke belastingen worden gehouden;

  • c.

   Hulp bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren, ambtenaren van een hoogheemraadschap of een waterschap in de uitoefening van hun functie;

  • d.

   Inlichtingen, welke ten behoeve van leden van de diplomatieke missie op verzoek worden verstrekt aan gezantschappen en consulaten van vreemde mogendheden;

  • e.

   Verzoeken inzake bewijzen van in leven zijn, vereist voor de uitbetaling van pensioenen, gagementen, wachtgelden of riddersoldijen;

  • f.

   Geschriften, inlichtingen, nasporingen of verrichtingen, vervaardigd, verstrekt of verricht ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang, indien het onvermogen wordt bewezen door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats;

  • g.

   Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • h.

   De in het lid a. genoemde vrijstelling geldt niet voor geschriften die op basis van de Wet Basisregistratie Personen worden afgegeven;

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening Zaanstad 2015” van 13 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De ”Legesverordening Zaanstad 2010” van 12 november 2009 blijft van toepassing voor belastbare feiten waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wabo nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 7,1%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Zaanstad 2016.

Artikel 14 Bekendmaking

 • 1.

  Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad.

 • 2.

  In een huis-aan-huisblad wordt meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast zal de verordening worden geplaatst op de website van de gemeente.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 november 2015,

voorzitter,

raadsgriffier,

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2016

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening
Paragraaf 1 Afschriften, uittreksels, kaarten, tekeningen, fotografische kopieën, reproducties en afdrukken en inzage
1.Voor een fotografische kopie, reproductie, of gedrukt stuk per bladzijde:    
-van een normaal formaat A4 of A5 0,45
-van een groter formaat dan normaal formaat A4 0,65
2.Voor kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de in het eerste artikel genoemde stukken, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, een ander voor zover deze stukken in de volgende artikelen of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels afzonderlijk zijn genoemd, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie: 4,90
Vermeerderd met € 1,18 voor elke 1.000 cm2, of gedeelte daarvan, waarmede de oppervlakte van de kaart of tekening 1.000 m2 te boven gaat.    
3.Voor een verordening:    
-per pagina 0,45
-per verordening maximaal 31,60
4.Voor een verordening op een digitale gegevensdrager wordt het aantal fysieke pagina´s op papier berekend met een toeslag van 2,50
5.Per kopie van de kadastrale kaart op A3-formaat of A4-formaat een tarief van 7,20
6.Per kopie van de stadsraamkaart op schaal 1:1000 of 1:2000 een tarief van 97,30
7.Voor een verzoek om een plattegrond 5,35
8.a.voor een afschrift van eenbestemmingsplan/uitwerkingsplan tot en met 100 pagina's 12,60
b.voor iedere tekening die bij het onder a van dit artikel bedoelde afschrift gevoegd wordt, een extra tarief van 6,30
c.voor een afschrift van een bestemmingsplan/uitwerkingsplan van méér dan 100 pagina’s, inclusief maximaal 6 tekeningen 56,30
d.voor iedere tekening die extra bij het onder c van dit artikel bedoelde afschrift gevoegd wordt, een extra tarief van 6,30
9.Voor het afhandelen van een aanvraag om digitaal een dossier in te zien 8,35
Paragraaf 2 Gemeentearchief
1.Voor elke nasporing van de in het gemeentearchief berustende stukken door de daarvoor aangewezen ambtenaar, ongeacht het resultaat:    
-voor elk half uur of een deel daarvan, aan nasporing besteed 30,30
-voor elk kwartier of een deel daarvan, aan nasporing besteed 15,15
2.Voor een reproductie van een bij het gemeentearchief berustend stuk, per bladzijde:    
a.vervaardigd door middel van kopiëren of scannen:    
-A4-formaat, zwartwit 0,45
-A4-formaat, kleur 0,50
-A3-formaat, zwartwit 0,60
-A3-formaat, kleur 0,65
b.vervaardigd door middel van kopiëren of scannen tegen een gereduceerd tarief voor scholieren, studenten en historische verenigingen:    
-A4-formaat 0,35
-A3-formaat 0,45
c.vervaardigd door middel van een reader-printer (zelfbediening):    
-A4-formaat 0,50
-A3-formaat 0,60
3.Voor een reproductie van inventarissen en andere publicaties, die in eigen beheer bij het gemeentearchief zijn vervaardigd:    
-per bladzijde: A4-formaat (dubbelzijdig) 0,30
-per omslag: A4-formaat, administratiekosten: per oplage 0,30
-voor de levering van een digitaal bestand 2,95
-voor administratie 2,95
-vermeerderd met per Megabyte aan data, of een gedeelte daarvan 4,65
4.Voor de voorbereiding, het gereedmaken de controle en de administratieve afhandeling, van door het gemeentearchief verstrekte stukken ter bruikleen aan een andere archiefbewaarplaats of instelling (exclusief materiaal-, porto- en verzekeringskosten die eveneens voor rekening van de bruiklener zijn),    
-per half uur of een deel daarvan 15,40
-per kwartier of een deel daarvan 7,70
5.Voor een nasporing en/of reproductie van door het Rijk in bewaring gegeven archiefstukken zijn de voor de rijksarchiefbewaarplaatsen vastgestelde tarieven van toepassing; deze tarieven zijn overeenkomstig met die, vermeld onder leden 1 en 2 van deze paragraaf.    
6.Voor het vervaardigen van gewaarmerkte afschriften en/of uittreksels van de bij het gemeentearchief berustende stukken, per akte of per set bijlagen:    
 a.uit de Burgerlijke Stand, het tarief zoals in het laatst vastgestelde Legesbesluit akten Burgerlijke stand dat uitvoering geeft aan het artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand.    
 b.uit andere archieven 24,35
7.Voor de huur van de vergaderruimte (filmzaal) van het Gemeentearchief, per uur 14,55
8.Voor het houden van een rondleiding in het gemeentearchief, na afspraak vooraf met de organisator van de rondleiding per uur of een gedeelte daarvan 68,15
Paragraaf 3 Huwelijksvoltrekking en registratie van partnerschap
1.Voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap dan wel een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:    
Stadhuis    
1.op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur 317,40
2.op woensdag en donderdag om 9:00 uur en 9:30 uur, zonder toespraak in de trouwzaal 193,10
3.op woensdag en donderdag om 8:30 uur, zonder toespraak in de ondertrouwkamer en zonder genodigden -
4.op de onder 1 genoemde tijdstippen, voor stellen met een gezamenlijk inkomen op of onder de bijstandsnorm, waarbij ten minste één van de partners in Zaanstad woonachtig is, in de trouwzaal, met toespraak en genodigden -
Wapen van Assendelft te Assendelft, De Hoop op de Swarte Walvis te Zaandam    
1. op maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 uur en 16:55 uur 360,10
2. op maandag t/m vrijdag, tussen 17:00 uur en 23:00 uur 533,90
3. op zaterdag, tussen 9:00 uur en 16:55 uur 688,70
4. op zaterdag, tussen 17:00 uur en 23:00 uur 979,35
Regthuys en Zuider Vermaning te Westzaan, Huize Barkeloo te Krommenie, Het Culturele raadhuis te Assendelft    
1. op maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 uur en 16:55 uur 525,40
2. op maandag t/m vrijdag, tussen 17:00 uur en 23:00 uur 663,35
3. op zaterdag, tussen 9:00 uur en 16:00 uur 803,30
4. op zaterdag, tussen 17:00 uur en 23:00 uur1.162,75
Oud-Zaandijk te Zaandijk
1.op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 16:55 uur 360,10
2.op maandag t/m vrijdag tussen 17:00 uur en 22:45 uur533,90
3.op zaterdag tussen 10:00 uur en 16:55 uur688,70
4.op zaterdag tussen 17:00 uur en 22:45 uur979,35
2.Voor een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, na het maken van een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand, aan de loketten van de afdeling Klantcontact Burgerzaken anders dan de uren die door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen als kosteloze uren zonder toespraak en zonder genodigden. 66,95
3.Voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap dan wel een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een vrije huwelijkslocatie zoals aangewezen door het college van B&W    
1. op maandag tot en met vrijdag ieder heel uur van 09:00 uur tot 16:55 uur 591,80
2.op maandag tot en met vrijdag ieder heel uur van 17:00 uur tot 23:00 uur 765,60
3. op zaterdag van 10:00 uur tot 16:55 uur 920,40
4.op zaterdag van 17:00 uur tot 23:00 uur1.211,00
4.Voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek (boek I) 222,95
5.Voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap buiten de uren genoemd in het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Zaanstad c.q. genoemd in deze verordening1.060,90
6.Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, per getuige18,80
7.De tarieven genoemd in het eerste, tweede, derde lid zijn inclusief de kosten voor een trouwboekje of boekje registratie partnerschap en exclusief een uittreksel uit de huwelijksakte of akte van registratie van het partnerschap.    
8.Het tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of boekje registratie partnerschap, dan wel een duplicaat daarvan bedraagt exclusief uittreksel uit de huwelijksakte of uittreksel uit de akte van de registratie van het partnerschap, is 18,35
9.Het tarief voor het benoemen van een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand voor een éénmalige gebeurtenis, is 206,55
Paragraaf 4 Verstrekkingen uit de registers van de Burgerlijke Stand
1.Voor het verstrekken van een afschrift of een uittreksel als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand uit de registers van de Burgerlijke Stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.    
2.Voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.    
3.Voor het verstrekken van een laissez-passer voor lijken 19,55
4.Voor het verstrekken van een verlof tot lijkbezorging buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn 19,55
Paragraaf 5 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen
1.Voor de toepassing van deze paragraaf wordt, met uitzondering van het tweede artikel, onder b, het derde, vierde, vijfde en zesde artikel, onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.    
2.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
a.tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 12,30
b.tot het verstrekken van gegevens op verzoeken conform artikel 2.55 van de wet Basisregistratie Personen 22,20
c.tot het verstrekken van een selectie uit de Basisregistratie Personen bijvoorbeeld aantallen personen of panden een vast bedrag van 487,85
3.Voor de toepassing van het vierde artikel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen    
4.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking 12,30
5.Voor de toepassing van het zesde artikel wordt onder verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent personen in het kader van een stamboom- c.q. nalatenschap onderzoek die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.    
6.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, welke een intensieve nasporing van de registers vereisen, voor elk daaraan te besteden kwart mensuur of gedeelte daarvan 22,20
Paragraaf 6 Verklaringen/uittreksels/documenten omtrent personen
 Voor het in behandeling nemen van een:    
1.verzoek om een verklaring omtrent het gedrag, de maximale tarieven zoals die voor deze dienst geregeld zijn in de laatst vastgestelde Regeling leges en afdracht vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen, dat uitvoering geeft aan artikel 39, tweede lid, van de Wet Justitiële gegevens.    
2.verzoek om een attestatie de vitae (bewijs van in leven zijn) 12,30
3.verzoek om een bewijs van Nederlanderschap (afschrift uit de Basisregistratie Personen) 12,30
4.verzoek om een handtekening te legaliseren 12,30
5.verzoek om een document te waarmerken 12,30
6.verzoek tot het verstrekken van elke andere verklaring/uittreksel/document omtrent een persoon, voor zover niet afzonderlijk in deze verordening 12,30
Paragraaf 7 Reisdocumenten en rijbewijzen
 Voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:    
1. van een nationaal paspoort:    
a.voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;    
b.voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;    
2.van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in artikel 1 (zakenpaspoort):    
a.voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;    
b.voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;    
3.van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):    
a.voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;    
b.voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;    
4.1 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen;    
4.2 van een Nederlandse identiteitskaart:    
a.voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;    
b.voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;    
4.3om een spoedlevering van de in deze paragraaf genoemde documenten;    
 de maximale tarieven zoals die voor de bovenstaande diensten van deze paragraaf respectievelijk geregeld zijn in het Besluit Paspoortgelden en middels de laatste vastgestelde Regeling aanpassing tarieven reisdocumenten zijn gewijzigd.    
5.tot het verkrijgen van een verklaring inzake vermissing van een rijbewijs 25,30
6.voor een eigen verklaring voor een rijbewijs het tarief als vermeld in de regeling tarieven centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen    
7.tot het verstrekken, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs. 38,83
 Als de tarieven voor het verstrekken, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs door het ministerie worden voorgeschreven, dan komt bovenstaande verwijzing van dit lid te vervallen en wordt het door het ministerie voorgeschreven tarief of worden die tarieven toegepast.    
8.Voor een spoedprocedure is de toeslag per rijbewijs het bedrag dat gevormd wordt door het verschil tussen het tarief als vermeld in het tweede en eerste lid, van artikel 1 van de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen.    
Paragraaf 8 Verkiezingen
1.Voor het in behandeling nemen van een verzoek, als bedoeld in artikel D4 van de Kieswet, om mede te delen of de verzoeker als kiezer geregistreerd staat 13,30
Paragraaf 9 Gemeentelijk kadaster
 Voor het verstrekken van kadastrale kaarten, -gegevens of gemeentelijke kaarten:    
1.voor een kopie kadastrale kaart, A4-formaat 7,25
2.voor een uittreksel kadastrale gegevens, A4-formaat 7,25
3.voor een kopie gemeentelijke kaart, A4-formaat 7,25
Paragraaf 10 Wegenverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
 Het tarief bedraagt:    
1.voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet of een daarop steunende regeling voor het vervoeren van buitengewoon zware lasten dan wel voorwerpen van buitengewone afmetingen 23,30
2.voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 30,70
3.voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen voor een tijdelijke verkeersmaatregel binnen Zaanstad 61,30
Paragraaf 11 Telecommunicatiewet en Telecommunicatieverordening Zaanstad
1.a.Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding voor het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet, bedraagt 511,50
 b.Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding zoals bedoeld onder letter a van deze paragraaf, waarbij de lengte van de werkzaamheden kleiner is dan 25 m 72,10
2.Indien er omtrent de melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in lid 1 letter a genoemde bedrag verhoogd met 50% tot 767,25
3.Indien voor de melding meer werk moet worden gedaan, dan de werkzaamheden zoals in de leden 1 letter a en 2 genoemd, worden de meerkosten op basis van een door het college opgestelde begroting voorgelegd.    
4.Als de bedoelde begroting en het totaalbedrag aan kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, wordt de melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag daarna, tenzij de aanvraag voor die datum schriftelijk is ingetrokken.    
Paragraaf 12 Winkeltijdenwet
1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking als bedoeld in artikel 6 van de Winkeltijdenwet of artikel 5 van de Verordening Winkeltijden 43,40
Paragraaf 13 Vervallen    
Paragraaf 14 Ontheffing gevaarlijke stoffen
1.Voor een ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen 213,45
2.Voor een verlenging van een ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen 71,20
Paragraaf 15 Kansspelen
1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal als bedoeld in de Wet op de kansspelen en de verordening Speelautomaten, van:    
a.een nieuwe vergunning1.646,55
b.een aangepaste vergunning, als gevolg van een wijziging 387,90
2.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor onbepaalde tijd in de zin van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:    
a.voor de aanwezigheid van één speelautomaat 226,50*
b.voor de aanwezigheid van een tweede of daaropvolgende speelautomaat 136,00*
3.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 41,80
 *Wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 voorbehouden, dat uitvoering geeft aan art 30d lid 3 van de Wet op de Kansspelen    
Paragraaf 16 Wonen
1.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet of een verlenging van deze vergunning als bedoeld in het vierde lid van dit artikel 31,70
2.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een voorrangsindicatie voor huurwoningen, als bedoeld in artikel 8 van de Verordening indicatiestelling woningen 55,80
Paragraaf 17 Objectinformatie
1.Het tarief voor het schriftelijk dan wel digitaal beantwoorden van vragen over de bestemming van een object, over het voorkomen op een monumentenlijst, WKPB informatie of andere objectgebonden aanschrijvingen, over milieuvergunningen of andere objectgebonden zaken, is 61,95
2.Het tarief voor het schriftelijk dan wel digitaal beantwoorden van vragen over bodemgesteldheid en / of bodemonderzoeken is 61,95
Paragraaf 18 Vergunning ligplaats woonschip
1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, als bedoeld in artikel 4 van de Woonschepenverordening 2010 72,10
Paragraaf 19 Standplaats
1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 5:18 van de APV:    
 a.een nieuwe standplaats 357,30
 b.wijziging van een vergunning 37,55
 c.een tijdelijke standplaats 41,80
Paragraaf 20 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking,die niet valt onder de Europese dienstenrichtlijn 41,80
Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Paragraaf 21 Omgevingsvergunning
 Begripsomschrijvingen    
1.a.In deze paragraaf voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld    
b.In deze paragraaf voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld    
c.Heffingsgrondslag: dit is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden verschillende grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:    
1.Tarief per vierkante meter, gebaseerd op de hoofdfunctie per bouwlaag van het gebouw of de uitbreiding daarvan. Er wordt uitgegaan van de bruto-vloeroppervlakte in vierkante meters, als omschreven in NEN 2580 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.    
2.Vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.    
3.Bouwkosten of sloopkosten inclusief BTW, als omschreven in NEN 2699 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Onder bouwkosten of sloopkosten worden verstaan de aanneemsom voor het uit te voeren werk, inclusief BTW. Indien deze opgave ontbreekt of niet correct lijkt, wordt een raming van deze kosten inclusief BTW gemaakt door of namens het college van burgemeester en wethouders. Indien het bouwen of slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder de bouw of sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer betaald zou moeten worden, voor het tot stand brengen van het bouwwerk, respectievelijk het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.    
d.Hoofdfunctie: de aard van het gebruik dat in overwegende mate plaatsvindt per bouwlaag van het gebouw of de uitbreiding daarvan. Er is één hoofdfunctie mogelijk per bouwlaag.    
e.In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de Gemeente Zaanstad. De leges die in rekening worden gebracht bij een weigering zijn gelijk aan de leges voor een verleende vergunning, tenzij er een apart tarief is vermeld voor de weigering (artikel 21).    
f.Omgevingsvergunning: het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.    
g.Totale oppervlakte: de som van de bruto-vloeroppervlaktes van alle bouwlagen van het gebouw of de uitbreiding daarvan.    
h.Omgevingsvergunning in twee fasen: indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5 eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:    
-voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepasing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
-voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
i.Parkeergarage: zelfstandige parkeergarage voor openbaar gebruik of parkeergarage in gebouwen ten behoeve van collectief gebruik door de gebruikers van die gebouwen. Particuliere garages al dan niet behorende bij een woning vallen hier niet onder.    
j.Vooroverleg: een onderzoek naar de wenselijkheid, haalbaarheid en/of vergunbaarheid van een initiatief.    
k.Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht    
l.Bouwvergunning tweede fase: vervolg op de bouwvergunning eerste fase zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening toen deze van kracht was voor 1 oktober 2010.    
2.Verklaring vergunningvrije activiteit    
Voor een schriftelijke verklaring dat een activiteit vergunningvrij is bedraagt het tarief 64,85
3.Niet in behandeling nemen    
Voor een aanvraag die niet in behandeling wordt genomen omdat deze niet vergunningplichtig is bedraagt het tarief 64,85
4.Buiten behandeling stellen    
Wanneer een ingediende aanvraag om omgevingsvergunning of vooroverleg niet ontvankelijk is en door de gemeente buiten behandeling wordt gesteld bedraagt het tarief 64,85
5.Beoordeling aanvullende gegevens    
Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in voornoemd artikel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen 101,50
6.Vooroverleg    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met bouwkosten tot € 250.000,00, tot het verkrijgen van een beoordeling inzake de wenselijkheid, haalbaarheid en/of vergunbaarheid van een initiatief, bedraagt 350,00
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met bouwkosten boven de € 250.000,00, tot het verkrijgen van een beoordeling inzake de wenselijkheid, haalbaarheid en/of vergunbaarheid van een initiatief, bedraagt 750,00
7.Achteraf ingediende aanvraag (aanvraag legalisatie)    
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt - als de in dat artikel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit - het tarief verhoogd met 10% waarbij een maximum geldt van €500    
8.Bouwactiviteiten    
a.Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a van de Wabo, voor nieuwbouw of het uitbreiden van een gebouw, wordt het tarief voor het in behandeling nemen bepaald op basis van de totale oppervlakte, aan de hand van onderstaande tabel, waarbij een minimum geldt van € 532,90    
:Hoofdfunctie per bouwlaag. Totale oppervlakte van alle bouwlagen van het gebouw of de uitbreiding daarvanPrijs per m2
Wonen    
- voor de eerste 1000 m² 31,20
-voor iedere vierkante meter meer dan 1000 m² 22,70
Maatschappelijk / economisch    
-voor de eerste 1000 m2 54,55
-voor iedere vierkante meter meer dan 1000 m² 30,70
Industrie (alleen m2 van de begane grond)    
-voor de eerste 1000 m² 26,40
-voor iedere vierkante meter meer dan 1000 m² 19,25
Agrarisch 7,55
Parkeergarages:    
Als er sprake is van een bouwwerk met een parkeergarage, wordt voor de legesberekening van de parkeergarage de functie ‘parkeergarages’ gekozen. Voor de legesberekening van de rest van het bouwwerk wordt de juiste bijbehorende functie gekozen. 11,35
 b.In afwijking van de hierboven bij sub a genoemde tarieven, geldt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a van de Wabo, voor:    
-gebouwen of de uitbreiding daarvan die niet in bovengenoemde tabel zijn genoemd.
-bouwwerken geen gebouw zijnde;
-tijdelijke bouwwerken met een instandhoudingtermijn van maximaal vijf jaar;
-onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen;
-het veranderen of verbouwen van gebouwen zonder uitbreiding daarvan en voor gevelwijzigingen;
-romneyloodsen;
voor bouwkosten tot en met € 900.000 een tarief van 2,6% van de bouwkosten waarbij een minimum geldt van € 532,90.
Voor zover deze bouwkosten € 900.000 te boven gaan, voor het resterende gedeelte van de bouwkosten een tarief van 2% van de bouwkosten waarbij een minimum geldt van € 532,90.
c.Funderingsherstel 750,00
Voor het in behandeling nemen van de bouwactiviteit funderingsherstel als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief
d.Berekening bouwleges:    
Voor omvangrijke projecten wordt het totale legesbedrag, genoemd onder de onderdelen a of b, verminderd.    
-Bij een legesbedrag tot en met € 100.000 wordt alles in rekening gebracht.    
-Bij een legesbedrag tussen de € 100.000 tot en met € 200.000 betaalt u € 100.000 plus 90 % van het restant legesbedrag boven de € 100.000.    
-Bij een legesbedrag tussen de € 200.000 tot en met € 300.000 betaalt u € 190.000 plus 80 % van het restant legesbedrag boven de € 200.000.    
-Bij een legesbedrag tussen de € 300.000 tot en met € 400.000 betaalt u € 270.000 plus 70 % van het restant legesbedrag boven de € 300.000.    
-Bij een legesbedrag tussen de € 400.000 tot en met € 500.000 betaalt u € 340.000 plus 60 % van het restant legesbedrag boven de € 400.000.    
-Bij een legesbedrag boven de € 500.000 betaalt u € 400.000 plus 50 % van het restant legesbedrag boven de € 500.000.    
9.Activiteiten met betrekking tot monumenten    
a.Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder b sub 2º van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Zaanstad aangewezen monument (met uitzondering van sloopactiviteiten), waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 340,85
b.Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenwet 1988 aangewezen monument (met uitzondering van sloopactiviteiten), waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 340,85
10.Welstandsadvies    
a.Het tarief voor elke ambtelijke toetsing aan de criteria voor redelijke eisen van welstand 128,25
b.Het tarief voor elke behandeling in de welstandscommissie ten behoeve van een aanvraag om omgevingsvergunning is 7% van het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, met een minimum van € 128,25 en een maximum van € 2.564,85 per aanvraag om omgevingsvergunning.    
11.Beoordeling bodemrapport    
a.Het tarief voor het beoordelen van de resultaten van een bodemonderzoeksrapport inzake de milieukundige gesteldheid van de bodem is voor het te bebouwen gedeelte van het perceel:    
-kleiner dan of gelijk aan 400 m2 349,90
-groter dan 400 m2 518,35
b.Het tarief voor het beoordelen van de resultaten van een bodemonderzoeksrapport inzake de archeologische gesteldheid van de bodem is bij een omvang van het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft of bij een omvang van het te onderzoeken perceel van:    
-kleiner dan of gelijk aan 400 m2 349,90
-groter dan 400 m2 518,35
12.Advies onafhankelijke commissie    
Het tarief voor advies van een onafhankelijke commissie, anders dan de welstandscommissie bedraagt: 675,75
13.Aanlegactiviteit    
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief 329,95
14.Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan die onlosmakelijk verbonden is met een bouw en/of aanlegactiviteit    
Voor een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c van de Wabo die onlosmakelijk verbonden is met een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a en b van de Wabo is het tarief, afhankelijk van de voor het strijdige gebruik te voeren procedure, vermeld in onderstaande tabel. Het van toepassing zijnde tarief geldt ongeacht of de aanvraag voor strijdig gebruik voorafgaand aan - of tegelijkertijd met de overige onlosmakelijke activiteiten wordt aangevraagd en geldt tevens ongeacht de beslissing op die aanvraag voor strijdig gebruik.    
Afwijkingsprocedure voor strijdig gebruik
Art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 Wabo (afwijking van het bestemmingsplan met een uitgebreide procedure).    
Totale oppervlakte van alle bouwlagen van het gebouw of de uitbreiding daarvan, of de totale oppervlakte van het terrein waarop de bouw- of aanlegactiviteit betrekking heeft:    
-kleiner dan of gelijk aan 50 m21.522,50
-van 50 m2 tot en met 1000 m26.012,50
-groter dan 1000 m210.704,75
Art. 2.12 lid 1 sub a, onder 1 Wabo (binnenplanse afwijking). Art. 2.12 lid 2 Wabo (tijdelijke afwijking). Art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2 Wabo (buitenplanse afwijking met een reguliere procedure)    
- ongeacht de grootte 683,00
NB. Tarieven zijn inclusief het voeren van de afwijkingsprocedure en het maken en / of beoordelen van een ruimtelijk rapport ten behoeve van de afwijkingsprocedure.    
15.Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan die niet onlosmakelijk verbonden is met een bouw- of aanlegactiviteit    
Voor een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c van de Wabo die niet onlosmakelijk verbonden is met een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a en b van de Wabo en derhalve zonder deze activiteiten wordt aangevraagd is het tarief, afhankelijk van de voor het strijdige gebruik te voeren procedure, vermeld in onderstaande tabel. Het van toepassing zijnde tarief geldt ongeacht de beslissing op die aanvraag voor strijdig gebruik.    
Afwijkingsprocedure voor strijdig gebruik    
Art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 Wabo (afwijking van het bestemmingsplan met een uitgebreide procedure).    
Totale oppervlakte van de afwijking:    
-kleiner dan of gelijk aan 50 m21.015,00
-groter dan 50 m23.342,15
Art. 2.12 lid 1 sub a, onder 1 Wabo (binnenplanse afwijking). Art. 2.12 lid 2 Wabo (tijdelijke afwijking). Art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2 Wabo (buitenplanse afwijking met een reguliere procedure) 683,00
NB. Tarieven zijn inclusief het voeren van de ontheffingsprocedure en het maken en / of beoordelen van een ruimtelijk rapport ten behoeve van de ontheffingsprocedure.    
16.Afwijking bouwverordening    
Voor een afwijking van de bouwverordening als bedoeld in artikel 11 van de Woningwet is het tarief 167,20
17.In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveilig gebruik.    
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief, voor een bouwwerk met een oppervlakte:    
a.tot 100 m2 een vast bedrag van 657,35
b.van 100 tot 500 m2 een bedrag van € 3,85 per m², te vermeerderen met een vast bedrag van 250,50
c.van 500 tot 2.000 m2 een bedrag van € 1,30 per m², te vermeerderen met een vast bedrag van1.615,95
d.van 2.000 tot 5.000 m2 een bedrag van € 0,35 per m², te vermeerderen met een vast bedrag van3.642,70
e.van 5.000 tot 50.000 m2 een bedrag van € 0,10 per m², te vermeerderen met een vast bedrag van4.856,95
f.groter dan 50.000 m²10.517,20
18.Sloopactiviteiten    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder f, g en h en artikel 2.2 eerste lid onder b sub 1º en c van de Wabo is 2,6% van de sloopkosten inclusief BTW, met een minimum van € 129,60 per aanvraag.    
19.Uitweg/inrit    
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief: 75,75
20.Kappen    
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief: 84,00
21.Teruggaaf / vermindering    
a.Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of vooroverleg intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. Indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken binnen een termijn van drie weken na het in behandeling nemen ervan is het tarief 64,85
b.Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning of vooroverleg wordt ingetrokken ná een termijn van drie weken na het in behandeling nemen ervan, wordt 75% van de verschuldigde leges in rekening gebracht.    
c.Voor een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 14 van deze paragraaf, waarvoor alleen met een uitgebreide procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken, is het tarief, wanneer deze aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken voordat de ruimtelijke onderbouwing is geschreven de helft van het van toepassing zijnde tarief uit artikel 14.    
d.Voor een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 15 van deze paragraaf, waarvoor alleen met een uitgebreide procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken, is het tarief, wanneer deze aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken voordat de ruimtelijke onderbouwing is geschreven de helft van het van toepassing zijnde tarief uit artikel 15.    
e.Van rechtswege    
 Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, worden de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de activiteit bouwen en/of aanleggen, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en b van de Wabo met 50% verminderd. De overige leges worden volledig in rekening gebracht.    
22.Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project    
a.Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, bedraagt 2,6% van de bouwkosten van de wijziging. Hierbij geldt een minimum tarief van 532,90
b.Indien een aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik worden:    
1.voor zover het een uitbreiding van de inrichting is - de tarieven van artikel 17 toegepast, met dien verstande dat het legesbedrag wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;
2.voor zover het gaat om gewijzigd gebruik van de hele inrichting - de tarieven als bedoeld in artikel 17 toegepast;
3.voor zover het gaat om gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting - de tarieven van artikel 17 toegepast, waarbij het legesbedrag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.
Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Paragraaf 22 Brandbeveiliging
1.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5., tweede lid, van de Brand-beveiligingsverordening 70,35
2.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1., eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening, ten behoeve van een:    
a.tijdelijk bouwsel of braderie 281,20
b.circus of kermis 421,85
c.evenement 421,85
d.minikermis 281,20
e.kampeerterrein of jachtboot 421,85
f.hotel- of restaurantboot1.968,35
3.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een sleutelpijp 35,20
4.Voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld in het tweede lid 143,70
Paragraaf 23 Drank- en horecawet, horeca-exploitatie
1.Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuwe drank- en horecawetvergunning als bedoeld in artikel 3 en 4 van de Drank- en horecawet:    
-voor commerciële horeca 725,75
-voor niet commerciële horeca 262,40
2.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken voor bijzondere gelegenheden, als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 39,10
3.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuwe horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV 558,25
4.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een terras als bedoeld in artikel 2:28 van de APV 390,80
5.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor wijzigingen van een drank- en horecawetvergunning als bedoeld in artikel 3 en 4 van de Drank- en horecawet of een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV:    
-een aangepaste vergunning als gevolg van een wijziging 223,30
-een kleine administratieve wijziging in een bestaande vergunning 72,55
6.Voor het buiten behandeling stellen van een aanvraag zoals bedoeld in de leden 1 en 3 van deze paragraaf 152,25
Paragraaf 24 Seksinrichtingen en escortbedrijven
 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag    
1.Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV1.645,35
2.Voor het overschrijven van een vergunning van een bestaande seksinrichting of een bestaand escortbedrijf 387,30
Paragraaf 25 Vergunningen in de openbare ruimte
1Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de APV. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van uitstallingen, containers en bouwsteigers 45,15
2Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het houden van evenementen, als bedoeld in artikel 2:25 van de APV:    
a.met een beoogd bezoekersaantal tot en met 250 personen 44,65
b.met een beoogd bezoekersaantal van 251 tot en met 500 personen 78,15
c.met een beoogd bezoekersaantal van 501 tot en met 1500 personen 279,15
d.met een beoogd bezoekersaantal van meer dan 1500 personen 558,25
e.zijnde een minikermis 78,15
3Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor recreatief nachtverblijf, als bedoeld in artikel 4:18 van de APV    
a.een nieuwe aanvraag voor ontheffing 375,15
b.verlenging van een bestaande ontheffing 92,90
Paragraaf 26 in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
1.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking, die valt onder de Europese dienstenrichtlijn 45,15