Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening marktgelden 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2005
CiteertitelVerordening marktgelden 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en de onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2005nieuwe regeling

23-05-2005

onbekend

-1.714 ZED 6724

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2005

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Vaststelling Verordening marktgelden 2005.De raad van de gemeente Zederik;gelezen het voorstel van het college d.d. 4 maart 2005;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet;gelet op het positieve advies van Commissie Bestuur, Veiligheid en Leefbaarheid d.d. 25 april2005;besluit:vast te stellen de navolgende verordening: Verordening op de heffing en invordering vanmarktgelden 2005.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  jaarmarkt: grote markt welke slechts éénmaal per jaar in een kern plaatsvindt, hierbij kangedacht worden aan de paardenmarkt van Ameide en de jaarmarkt van Meerkerk;

 • b.

  markt: markt in de zin van artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • c.

  staanplaats: staanplaats op een markt;

 • d.

  standplaats: standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene PlaatselijkeVerordening;

 • e.

  warenmarkt: wekelijkse markt, welke gehouden worden in:- Ameide op zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur;- Hei- en Boeicop op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur;- Leerbroek op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur;- Lexmond op vrijdagmorgen van 08.00 uur tot 12.00 uur;- Meerkerk op zaterdagmorgen van 08.00 uur tot 12.00 uur en- Nieuwland op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

 • f.

  wekelijkse markt: verzameling van maximaal 9 standplaatsen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening wordt onder de naam marktgeld een recht geheven terzake vanhet beschikken over een stand- of staanplaats ten behoeve van het door middel van verkoopwagens,tenten, kramen, stallen, tafels, wagens of anderszins uitstallen, aanbieden of verkopen vangoederen, eetwaren en andere artikelen. 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene voor wie een stand- of staanplaats beschikbaar wordtgehouden, dan wel van degene die voor zichzelf of voor een ander een stand- of staanplaatsinneemt of laat innemen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij dezeverordening behorende tarieventabel

Artikel 5 Vrijstellingen

Het marktgeld wordt niet geheven, wanneer de verkoop strekt tot een liefdadig doel of totbevordering van een algemeen belang 

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgevingwaarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld voor een standplaats moet bij de aanvraag van de overeengekomenstaanperiode bij vooruitbetaling worden voldaan.

 • 2.

  Het marktgeld voor staanplaats is bij vooruitbetaling verschuldigd op het tijdstip van innemingvan de staanplaats.

Artikel 8 Kwijtschelding

Voor het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van hetmarktgeld. 

Artikel 10 lnwerkingtreding, overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 1998” van 30 maart 1998, wordt ingetrokken met ingang vande in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zijvan toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

 • 3.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum vaninwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum vaningang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggendeperiode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van demarktgelden in die periode plaatsvindt. 

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2005.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2005”. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-ring van de raad van de gemeente Zederik,gehouden op 23 mei 2005.De griffier,                             De voorzitter 

1  

Tarieventabel behorende bij de Verordening marktgelden 2005,vastgesteld bij raadsbesluit van 23 mei 2005.Artikel 1. StaanplaatsenVoor het innemen van een staanplaats op een markt gelden de volgende tarieven:

 • a.

  geldig voor één dag: € 7,50

 • b.

  geldig voor één week: € 20,00

 • c.

  geldig voor één kwartaal: € 60,00

 • d.

  geldig voor één jaar: € 200,00

 

Artikel 2. Standplaatsen

 • 1.

  Voor het innemen van een standplaats gelden de volgende tarieven:a. geldig voor één dag: € 7,50b. geldig voor één week: € 20,00c. geldig voor één kwartaal: € 60,00d. geldig voor één jaar: € 200,00

 • 2.

  Op het innemen van een standplaats op een warenmarkt zijn de in het eerste lidgenoemde tarieven van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid gelden voor het innemen van een standplaats opeen warenmarkt in Leerbroek of Nieuwland de volgende tarieven:a. geldig voor één dag: € 3,75b. geldig voor één week: € 10,00c. geldig voor één kwartaal: € 30,00d. geldig voor één jaar: € 100,00

Artikel 3. Lengte stand- of staanplaats

 • 1.

  Bij de berekening van de marktgelden als bedoeld in artikel 1 en 2 wordt voor het innemenvan een stand- of staanplaats uitgegaan van een lengte van minimaal 4 meter.

 • 2.

  Langere Iengten worden evenredig berekend.

Artikel 4. Jaarmarkten

 • 1.

  Voor het innemen van een staanplaats op een jaarmarkt ten behoeve van kramenen soortgelijke uitstallingen geldt per vierkante meter een tarief van: € 1,50

 • 2.

  Bij de toepassing van het eerste lid worden gedeelten van een vierkante metervoor een hele berekend.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde marktgelden zullen niet meer dan € 35,00 per kraamof uitstalling bedragen.

 • 4.

  Voor tenten e.d. wordt geheven van degene, aan wie de staanplaats isuitgegeven, een marktgeld van: € 35,00

Behoort bij raadsbesluit van 23 mei 2005,de griffier