Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018
CiteertitelLegesverordening provincie Zeeland 2018
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting en heffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 136 van de Provinciewet
 2. artikel 220 van de Provinciewet
 3. artikel 223 van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201901-07-201901-01-2021Art. 1, 7, 8 en tarieventabel

05-07-2019

prb-2019-4907

19016010
07-03-201930-01-201910-07-2019Tabel pt 5.2, 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3

01-03-2019

prb-2019-1619

19002983
07-11-201807-03-2019Tarieventabel

21-09-2018

prb-2018-8040

18923578
01-01-201807-11-2018Nieuwe regeling

31-10-2017

prb-2017-5943

17023234

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende de Legesverordening Provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten d.d. 15 december 2017, kenmerk 17023234 inhoudende vaststelling van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Legesverordening provincie Zeeland 2007.

 

Provinciale staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 31 oktober 2017, nummer 17023234 ;

 • overwegende nieuwe regels te stellen inzake de heffing en invordering van leges door de provincie Zeeland;

 • gelet op artikel 136, artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b van Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende Legesverordening provincie Zeeland 2018.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder aanvraag:

 • a.

  aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan;

 • b.

  verzoek tot een bestuurlijk oordeel; of

 • c.

  verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Provinciewet, voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

 

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De leges zijn verschuldigd onverminderd de andere rechten, waaraan de stukken onderhevig zijn en onverminderd de bijkomende kosten, welke aan derden verschuldigd zijn en door de provincie worden betaald, zoals portokosten, kadastrale rechten of externe advieskosten, waarvan het verschuldigde bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Artikel 5 Wijze van heffing

De heffing van leges geschiedt door middel van een gedagtekende schriftelijke, al dan niet digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 15 dagen na de datum waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 is verzonden.

 

Artikel 7 Teruggaaf

 • A.

  Teruggaaf leges bij intrekken of buiten behandeling stellen aanvraag

  • 1.

   Indien een aanvraag wordt ingetrokken nadat reeds met de behandeling is begonnen, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 2.

   Indien een aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 3.

   Op heffingen minder dan € 100,- is dit artikel niet van toepassing.

  • 4.

   De vermindering geldt niet voor de andere rechten en bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 4, derde lid.

 • B.

  Teruggaaf leges als bedoeld in onderdeel 5.1 van de tarieventabel

  • 1.

   Het bepaalde in artikel 7 onder A. is niet van toepassing bij leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

  • 2.

   Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd.

  • 3.

   Geen restitutie vindt plaats:

   • a.

    als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

   • b.

    indien de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt afgewezen of geweigerd.

  • 4.

   In afwijking van het derde lid worden de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel, gerestitueerd als het gaat om een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

  • 5.

   De leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten die door of namens de provincie Zeeland zijn aangevraagd;

 • b.

  alle stukken en nasporingen gevraagd in het algemeen belang door overheidsinstanties van lidstaten van de Europese Unie;

 • c.

  diensten ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden en/of in verband met studies in het kader van wetenschappelijk onderwijs tot ten hoogste één exemplaar van het betreffende stuk ten behoeve van dezelfde aanvrager;

 • d.

  diensten door of ten behoeve van in provinciale staten van Zeeland vertegenwoordigde partijen, voor zover het betreft het afgeven van stukken als bedoeld in 1.3 en 1.4 van het onderdeel 1 Algemeen van de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • e.

  diensten door of ten behoeve van publiciteitsmedia, voor zover het betreft het afgeven van stukken, bedoeld in 1.3 en 1.4 van het onderdeel 1 Algemeen van de bij deze verordening behorende tarieventabel, tot niet meer dan één exemplaar ten behoeve van hetzelfde medium.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Gedeputeerde staten kunnen legesheffing bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken als onverkorte toepassing daarvan gelet op het belang van een doelmatige legesheffing naar hun oordeel zou leiden tot onbillijkheid of bijzondere hardheid.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De legesverordening provincie Zeeland 2007, vastgesteld op 10 november 2006 (Provinciaal Blad, nummer 30 van 2006), gewijzigd op 5 februari 2010 (Provinciaal Blad, nummer 8 van 2010), op 9 juli 2010 (Provinciaal Blad nummer 27 van 2010), op 23 november 2010 (Provinciaal Blad, nummer 45 van 2010), op 10 maart 2011 (Provinciaal Blad, nummer 10 van 2011), op 20 april 2012 (Provinciaal Blad, nummer 13 van 2012), op 18 december 2014 (Provinciaal Blad, nummer 3866 van 2014), op 3 november 2016 (Provinciaal Blad, nummer 5991 van 2016) wordt met ingang van de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening provincie Zeeland 2018 ".

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van provinciale staten van 15 december 2017.

drs. J.J.M. Polman, voorzitter

drs. P. Joosse, griffier

Uitgegeven, 20 december 2017,

de secretaris, A.W. Smit

Bijlage 1  

Tarieventabel per 1 juli 2019

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten, als bedoeld in artikel 1 van die verordening.

 

 

 

 

Tarief in € voor aanvragen ingediend vanaf 1-7-2019

 

1. Algemeen

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

1.1

een besluit van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag krachtens een provinciale regeling of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds genoemd.

€ 75

 

 

1.2

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de provincie Zeeland.

€ 32

 

 

1.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 26

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

1.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk

 

 

 

 

per kopie

€ 0,2

 

 

 

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

2. Sector Verkeer en vervoer

 

 

 

 

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsverordening Zeeland 2018

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

2.2.1

een ontheffing van de in de artikelen 5.5 tot en met 5.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 2.2.2 van deze tabel gestelde

€ 200

 

 

2.2.2

een ontheffing van:

 • de in artikel 5.6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen; en

 • de in artikel 5.7, tweede lid, aanhef en onder a van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepaling;

uitsluitend voor zover daarbij sprake is van:

 • een overkluizing;

 • een oprichting of aanpassing van een benzinestation;

 • het maken van een aansluiting van (openbare) wegen (geen uitwegen van particuliere percelen); of

 • het leggen van kabels en leidingen over een tracé met een lengte van meer dan 2 kilometer.

€ 1.000

gewijzigd

 

 

 

 

 

3. Sector Milieubeheer

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

3.1

een gedoogbeschikking

€ 2.699

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontgrondingenwet

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

3.2.1

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 15.000 m³

€ 1.250

 

 

 

15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

 

 

 

25.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

 

 

 

50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 5.000 alsmede € 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

 

 

 

100.001 m³ t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 15.000 alsmede € 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

 

 

 

1.000.000 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

€ 69.000 alsmede € 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

 

 

3.2.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving

Een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder 3.2.2 verschuldigde bedrag voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag, doch minimaal € 1.250

gewijzigd

 

3.2.4

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld, anders dan in het onderdeel 3.2.3 genoemde geval

€ 1.250

gewijzigd

 

3.2.5

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van cultuurtechnische verbetering, waarbij per saldo geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 

 

3.2.6

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van een natuurproject, waarbij geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 

 

 

 

 

 

4. Sector Omgevingsvergunning

 

 

 

Advisering omgevingsvergunning

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in hoofdstuk 4 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of verandering brengen in een weg

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo:

€ 1.000

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

 

 

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg:

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Houtopstand vellen (kappen)

 

 

 

4.4

6.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand:

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Handelsreclame

 

 

 

4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 

 

 

4.5.1

artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

€ 200

gewijzigd

 

4.5.2

artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Opslag van roerende zaken

 

 

 

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 

 

 

4.6.1

artikel 2.2, eerste lid, onder j, Wabo voor het opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente:

€ 200

gewijzigd

 

4.6.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Overige omgevingsvergunningen

 

 

 

4.7

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere bestuursorgaan:

 

 

 

 

 

 

 

5. Natuur

 

 

 

Faunaschade

 

 

 

5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming.

€ 300

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsbescherming

 

 

 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in art 2.7, tweede en derde lid, Wnb:

 

 

 

5.2.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb), behoudens wanneer sprake is van aanvragen voor (jaarlijks uitgegeven) vergunningen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen leges worden geheven

€ 1.450

 

 

5.2.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 

 

 

 

 

 

 

Soortenbescherming

 

 

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 Wnb

 

 

 

5.3.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450

 

 

5.3.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 

 

5.3.3

 • In het kader van de bestrijding van landbouwschade; of

 • Ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Nihil

 

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

 

Houtopstanden

 

 

 

5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid, Wnb

€ 500

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

5.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB gebiedsbescherming en/of VVGB soortenbescherming)

€ 1.450

gewijzigd

 

5.5.2

Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

€ 1.450

 

 

5.5.3

Voor een toets van een plan, project, of andere handeling aan de Wnb door GS, niet zijnde een aanvraag om een vergunning, ontheffing, VVGB of bestuurlijk oordeel.

€ 1.450

 

 

 

 

 

 

 

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

 

 

 

5.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

5.6.1

Ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden.

€ 1.200