Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014
CiteertitelVerordening marktgeld 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201301-01-2015Nieuwe regeling

29-10-2013

De Nieuwsbode, 20-11-2013

Nr. 787

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

 

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven van degene, die een standplaats inneemt voor de verkoop van levensmiddelen en geregelde en ongeregelde goederen op enig gedeelte van de pleinen of straten welke voor het houden van de markt zijn aangewezen.

 • 2.

  Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid wordt het recht geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen en wordt berekend voor elke standplaats afzonderlijk.

Artikel 2 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven:

 • a

  voor een standplaats naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m¹);

 • b

  voor een zogenaamde standplaats voor standwerkers naar een vast bedrag.

Artikel 3 Belastingtarieven

Het recht bedraagt:

1 voor een vaste standplaats:

 • a

  per dag, per strekkende meter €  2,90

 • met een minimum per dag van €  11,60

 • b

  per kwartaal, per strekkende meter €  34,80

 • met een minimum per kwartaal van € 139,20

2 voor een dagstandplaats:

per dag per strekkende meter €  2,90

met een minimum per marktdag van €  11,60

3 voor een standplaats voor reclameverkoop door zoge-

naamde standwerkers, per marktdag €  11,60

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wegen van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel nota of andere schriftuur dan wel bij wege van aanslag.

Artikel 5 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald voor vaste standplaatsen:

 

 • a

  indien per dag wordt betaald: vóór het innemen van een zodanige plaats;

 • b

  b indien per kwartaal wordt betaald: binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

2 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald voor de dagstandplaatsen en standplaatsen voor standwerkers: vóór het innemen van een zodanige plaats.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nader regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgeld 2013’ van 4 december 2012 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgeld 2014’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2013.

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter