Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Beleidsregels Flexsportsubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Flexsportsubsidie
CiteertitelBeleidsregels Flexsportsubsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2009Nieuwe regeling

25-08-2009

De Nieuwsbode, 23-09-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BeleidsregelsFlexsportsubsidie

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 5 en 6 van de Asv van toepassing.

 

Doelvan deze regeling:

Flexsportsubsidie is een subsidie die flexibel inzetbaar is voor sport- en beweegactiviteiten ofevenementen. Het betreft laagdrempelige activiteiten/evenementen die een bijdrage leveren aan het bevorderen van een gezond leefklimaat.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Reguliere activiteit/evenement: een activiteit die/ evenement dat meer dan drie keer georganiseerd is.

 • d.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college ontheft de aanvrager(s) van flexsportsubsidie van de verplichting een rechtspersoon te zijn.

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekendaanvraagformulier Flexsportsubsidie.

 • 2.

  Aanvragen kunnen op elk moment worden ingestuurd.

 • 3.

  Per activiteit/evenement kan één aanvraag ingediend worden.

 • 4.

  De activiteit/het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd maakt geen onderdeel uit van de reguliere activiteiten van de aanvrager.

 • 5.

  Voor de activiteit/het evenement wordt geen andere subsidie van de gemeente Zeist ontvangen.

Artikel 4: Verdeelregels

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2.

  Als het subsidieplafond bereikt is, worden alle volgende aanvragen afgewezen.

 • 3.

  Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht binnengekomen te zijn als deze compleet is.

 • 4.

  Per aanvraag wordt een bedrag van maximaal € 1.000,- beschikbaar gesteld.

 • 5.

  Het college besluit over de hoogte van het subsidiebedrag en houdt hierbij rekening met de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het verwezenlijken van het gemeentelijk beleid.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

• hoe het subsidiebedrag berekend is;

• op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

• of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

• aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.

Per deze datum komt de regeling Flexsportsubsidie, laatst gewijzigd op 25 februari 2008, te vervallen.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding zijn ontvangen zullen conform de ouderegeling worden afgehandeld.