Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Beleidsregels Investeringssubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Investeringssubsidie
CiteertitelBeleidsregels Investeringssubsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2009Nieuwe regeling

25-08-2009

De Nieuwsbode, 23-09-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BeleidsregelsInvesteringssubsidie

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 5 en 6 van de Asv van toepassing.

 

Doelvan deze regeling

Investeringssubsidies zijn éénmalige subsidies, bedoeld ter ondersteuning van organisaties diegrote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Investering: het aanschaffen van een gebruiksartikel met een minimale verwachte levensduur van 4 jaar, dat nodig is voor de voortgang van maatschappelijke activiteiten.

 • d.

  Maatschappelijke organisatie: rechtspersoon (meestal stichting of vereniging) die een bijdrage levert aan het leefklimaat in Zeist.

 • e.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 2: Bevoegdheden

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  1.De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Investeringssubsidies;

 • • een offerte van het te investeren goed;

 • • een jaarrekening of financieel jaarverslag van het voorafgaande jaar (indien niet reeds in het bezit van de Gemeente Zeist).

 • 2.

  Aanvragen moeten minimaal 8 weken voor de investering zijn ingediend.

 • 3.

  Per formulier kan voor 1 investering subsidie worden aangevraagd.

 • 4.

  Per organisatie wordt voor niet meer dan één investering per jaar subsidie verleend.

 • 5.

  Na verlening moet binnen 6 maanden het te investeren goed zijn aangeschaft. Na deze periode vervalt het recht op subsidie.

 • 6.

  De investering betreft GEEN onroerende zaken, nieuwbouw of verbouwing van accommodaties.

 • 7.

  De investering betreft GEEN vervoermiddel voor persoonlijk gebruik.

Artikel 4: Verdeelregels

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2.

  Als het subsidieplafond bereikt is, worden alle volgende aanvragen afgewezen.

 • 3.

  Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht binnengekomen te zijn als deze compleet is.

 • 4.

  Per aanvraag wordt maximaal 1/3 deel van de investering vergoed met een maximum van € 2.500,-.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

• hoe het subsidiebedrag berekend is;

• op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

• of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

• aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.