Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening WMO-raad gemeente Zeist 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening WMO-raad gemeente Zeist 2009
CiteertitelVerordening WMO-raad gemeente Zeist 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013art. 8, 13

04-12-2012

De Nieuwsbode, 13-03-2013

Nr. 678
01-08-200914-03-2013Nieuwe regeling

07-07-2009

De Nieuwsbode, 29-09-2010

Nr. 678

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WMO-RAAD GEMEENTE ZEIST 2009

 

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2009;

gelet op artikel 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de bepalingen uit de gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels vast te stellen over de functie en status van de Wmo-raad

b e s l u i t :

 • 1.

  de Verordening instelling Zorgconsumentenoverleg vastgesteld op 12 september 2006 in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen de volgende Verordening Wmo-raad gemeente Zeist 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • b.

  Wmo-raad: door burgemeester en wethouders als zodanig te vormen adviesorgaan voor het Wmo- beleid.

 • c.

  Wmo-beleid: voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente ten aanzien van de volgende prestatievelden:

  • a.

   sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;

  • b.

   het ondersteunen van jongeren met problemen en ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding;

  • c.

   het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

  • d.

   het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;

  • e.

   het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem;

  • f.

   het verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen;

  • g.

   maatschappelijke opvang en het advies en steunpunt voor huiselijk geweld;

  • h.

   de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);

  • i.

   ambulante verslavingszorg.

 • d.

  gemeente: de gemeente Zeist.

 • e.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

 • g.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Zeist.

Artikel 2 Instelling en doelstelling Wmo-raad

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het instellen en in stand houden van de Wmo-raad

  voor het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college over het Wmo-beleid.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij reglement nadere regels geven voor samenstelling en werkwijze van de Wmo-raad.

Artikel 3 Samenstelling Wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad bestaat uit maximaal 11 leden.

 • 2.

  De leden dienen ingezetenen te zijn van de gemeente.

 • 3.

  De samenstelling van de Wmo-raad dient zodanig te zijn dat alle prestatievelden van de Wmo vertegenwoordigd zijn.

 • 4.

  De leden dienen kennis van en belangstelling te hebben voor de in artikel 1 onder c genoemde prestatievelden en kunnen adviseren over het te voeren beleid vanuit het perspectief van regelgeving.

 • 5.

  De leden dienen te beschikken over een netwerk dat relevant is voor de Wmo.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de Wmo-raad is niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeenteraad;

  • b.

   het lidmaatschap van een andere door de gemeenteraad of burgemeester en wethouders ingestelde advies- of bestuurscommissie;

  • c.

   het beroepsmatig werkzaam zijn bij de gemeente;

  • d.

   functies waarbij op een andere manier sprake is van belangenverstrengeling.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De leden worden op voordracht van de Wmo-raad benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

 • 3.

  De leden worden benoemd op persoonlijke titel.

 • 4.

  De Wmo-raad stelt een rooster van aftreden op waarbij wordt gewaakt voor de continuïteit van de samenstelling van het adviesorgaan en legt dit ter vaststelling aan het college voor bij de voordracht

  voor benoeming van leden.

 • 5.

  Bij de opstelling van het in lid 4 bedoelde rooster kan worden afgeweken van de maximale benoemingstermijn van 4 jaar indien door onverwachte omstandigheden de continuïteit in gevaar komt.

Artikel 5 Schorsing en ontslag

 • 1.

  Een lid van de Wmo-raad kan te allen tijde als zodanig worden geschorst en/of ontslagen als er sprake is van

  • a.

   een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 3 lid 6;

  • b.

   een situatie waarin het lid zich naar het oordeel van het college aan verwaarlozing van zijn taak heeft schuldig gemaakt.

Artikel 6 Voorzitter, secretaris en contactpersoon gemeente
   • 1.

    De Wmo-raad benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

   • 2.

    Burgemeester en wethouders benoemen een ambtelijk secretaris. Deze is geen lid van de Wmo-raad.

   • 3.

    De secretaris en ambtelijk secretaris maken afspraken over de verdeling van de taken.

   • 4.

    Burgemeester en wethouders benoemen een beleidsambtenaar van de gemeente tot vast contactpersoon voor de Wmo-raad.

Artikel 7 Werkwijze
   • 1.

    Burgemeester en wethouders vragen de Wmo-raad tijdig om advies over onderwerpen met betrekking tot het in artikel 2 bedoelde beleid. Het gaat hierbij om zowel de beleidsvoorbereidende als de -afrondende fase.

   • 2.

    De Wmo-raad is gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

   • 3.

    Indien het beleid, waarover advies wordt gevraagd in een collegevoorstel is opgenomen, wordt te allen tijde in het collegevoorstel een paragraaf aan het advies gewijd.

   • 4.

    In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Wmo-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld en gemotiveerd.

   • 5.

    De Wmo-raad kan een lid van het college, dan wel een ambtelijk medewerker van de gemeente, uitnodigen om in een vergadering toelichting te geven op het gemeentelijk beleid.

   • 6.

    Van het overleg en de afspraken met de Wmo-raad wordt binnen redelijke termijn door burgemeester en wethouders schriftelijk of mondeling verslag gedaan en gerapporteerd wat met de door de Wmo-raad gegeven adviezen is gedaan.

Artikel 8 Bijeenkomsten Wmo-raad
   • 1.

    De Wmo-raad komt bijeen:

    • a.

     na een schriftelijke oproep van de voorzitter;

    • b.

     op verzoek van minstens drie van haar leden;

    • c.

     op verzoek van burgemeester en wethouders;

    • d.

     in de gevallen bedoeld onder punt b en c, belegt de voorzitter de vergadering binnen veertien dagen na de dag van de ontvangst van het verzoek.

   • 2.

    De Wmo-raad mag slechts besluiten over adviezen nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.

   • 3.

    Indien niet ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is, blijven de punten op de agenda staan voor de eerstvolgende vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van deze agendapunten besluiten over adviezen genomen worden ongeacht het aantal leden.

   • 4.

    In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in lid 2 en 3 worden afgeweken, mits daarvan mededeling wordt gemaakt in het uit te brengen advies.

   • 5.

    De vergaderingen van de Wmo-raad zijn in beginsel wel openbaar. Tijdens het agendaoverleg tussen de gemeente en de Wmo-raad kan besloten worden de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te laten plaatsvinden

Artikel 9 Stemming en advisering
   • 1.

    Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

   • 2.

    Alle besluiten over adviezen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats in de eerstvolgende vergadering. Indien in de eerstvolgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen.

   • 3.

    De minderheid kan vorderen dat uit het advies ook haar afwijkende mening blijkt.

   • 4.

    Geen lid mag tegenwoordig zijn bij de vaststelling van een advies over zaken waarbij hij als individuele belanghebbende is betrokken.

   • 5.

    Alle adviezen zijn met redenen omkleed.

   • 6.

    De adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Wmo-raad.

Artikel 10 Delegatie
   • 1.

    De Wmo-raad is bevoegd in zaken van minder gewicht of spoedeisende aard, haar bevoegdheden over te dragen aan één der leden.

   • 2.

    Van de delegatie wordt in het advies melding gemaakt.

Artikel 11 Verslaglegging
  • Jaarlijks voor 1 april brengt de Wmo-raad aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 12 Geheimhouding
   • 1.

    De Wmo-raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de Wmo-raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de Wmo-raad haar opheft.

   • 2.

    Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan de Wmo-raad overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de Wmo-raad, haar opheft.

   • 3.

    Indien de Wmo-raad zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de Wmo-raad haar opheft.

    

Artikel 13 Faciliteiten
   • 1.

    Burgemeester en wethouders stellen aan de Wmo-raad zodanige middelen en informatie ter beschikking dat de Wmo-raad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om de in deze verordening omschreven adviestaak uit te voeren.

   • 2.

    Vervallen.

    

Artikel 14 Slotbepalingen
  • b
   • 1.

    In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders in overleg met de Wmo-raad.

   • 2.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

   • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo-raad gemeente Zeist 2009.