Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit jeugdhulp Zeist 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit jeugdhulp Zeist 2015
CiteertitelBesluit jeugdhulp Zeist 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugdhulp Zeist 2015, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 77827

Nr. 813

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit jeugdhulp Zeist 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, gelet artikel 2, derde lid, van de Verordening Jeugdhulp Zeist 2015, besluit vast te stellen het Besluit Jeugdhulp Zeist 2015.

ARTIKEL 1. OVERIGE VOORZIENINGEN

De volgende overige voorzieningen zijn beschikbaar:

 • ·

  Algemene preventie;

 • ·

  Gerichte preventie;

 • ·

  Lichte ondersteuning.

ARTIKEL 2. INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:

 • ·

  Behandeling & Hulp;

 • ·

  Begeleiding;

 • ·

  JeugdzorgPlus;

 • ·

  Pleegzorg;

 • ·

  Zeer specialistische functies.

ARTIKEL 3. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit jeugdhulp Zeist 2015

 

ONDERTEKENING

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11-11-2014.

 

Het college voornoemd,

 

drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester I. Lissenberg-van Dam, secretaris

 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

 

TOELICHTING ARTIKEL 1. OVERIGE VOORZIENINGEN

 

De Jeugdwet schrijft in artikel 2.9 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige (jeugdhulp)voorziening. De gemeenteraad heeft met artikel 2, derde lid, de nadere uitwerking hiervan gedelegeerd aan het college. artikel 1 en 2 van dit besluit geven hier nadere invulling aan. Uit de memorie van toelichting op de wet (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3) komt naar voren dat de burger recht heeft op een duidelijk beeld van het aanbod van voorzieningen binnen de gemeente.

 

De wetgever waagt zich dan ook niet aan een definitie, maar geeft in de memorie van toelichting aan dat de door de gemeente te treffen voorziening zowel een algemene, vrij toegankelijke voorziening kan zijn als een individuele voorziening. Een individuele voorziening zal vaak betrekking hebben op meer gespecialiseerde zorg. De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke niet. Voor de niet vrij toegankelijke vormen van ondersteuning zal door de gemeente (artikel 4 [tot en met 8]) of door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts en de jeugdhulpaanbieder (artikel 3) eerst beoordeeld moeten worden of de jeugdige of zijn ouders deze ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben.

Voorzieningen in de zin van de Jeugdwet zijn gerelateerd aan de drieledige wettelijke definitie van jeugdhulp (zie de toelichting op artikel 1). Een voorziening kan derhalve een breed spectrum van verschillende soorten ondersteuning, hulp en zorg omvatten. Een beschrijving is gewenst omdat de wetgever gemeenten opdraagt ervoor te zorgen dat de burger zich een beeld kan vormen van de voorzieningen in het kader van jeugdhulp.

 

Voor een deel van de hulpvragen zal volstaan kunnen worden met een vrij-toegankelijke algemene voorziening. Hier kunnen de jeugdige en ouders gebruik van maken zonder dat zij daarvoor een besluit van de gemeente nodig hebben. De jeugdige en ouders kunnen zich voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks tot de jeugdhulpaanbieder wenden. Dit aanbod wordt bekendgemaakt via de website van het CJG, zodat ouders en jeugdigen weten welk aanbod er beschikbaar is.

 

Zeist zet zich in voor goede algemene voorzieningen. Daardoor zal het beroep op individuele voorzieningen minder zijn. Overige voorzieningen worden deels door de overheid aangestuurd en gefinancierd. Maar ook initiatieven van particulieren of vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het aanbod van algemene voorzieningen. Met het verder ontwikkelen van de Civil Society en sociale netwerken, zal dit laatste aanbod naar verwachting verder toenemen.

 

TOELICHTING ARTIKEL 2. INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Er is voor gekozen om de individuele voorzieningen in de verordening in algemene categorieën (resultaatgebieden) te benoemen, namelijk: Behandeling & Hulp, Begeleiding, JeugdzorgPlus, Pleegzorg en Zeer specialistische functies. Hier is voor gekozen om voldoende ruimte te bieden aan de transformatie van de jeugdhulp. De benodigde hulp wordt afgestemd op de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouders en het opgestelde (gezins)plan.

 

TOELICHTING ARTIKEL 3. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Dit artikel spreekt voor zich.