Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Zeist 2019-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Zeist 2019-2023
CiteertitelAlgemeen Delegatiebesluit Zeist 2019-2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156; Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201901-04-2019artikel 8

09-04-2019

gmb-2019-92248

19RV012
01-04-201519-04-2019Nieuwe regeling

03-03-2015

Gemeenteblad, 2015, 19407

Nr. 821

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Zeist 2019-2023

De raad van de gemeente Zeist;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015, met het onderwerp Algemeen delegatiebesluit raad - college;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is een aantal bij de raad berustende bevoegdheden over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het navolgende ALGEMEEN DELEGATIEBESLUIT ZEIST 2015 – 2018:

 

 

Nr.

Onderwerp

Voorwaarden

1.

Algemene wet bestuursrecht

 

 

(Besluiten tot het) toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en verder (administratieve) afhandeling ter uitvoering van dit besluit, alsmede personen in de gelegenheid te stellen om zienswijzen naar voren te brengen. Artikelen 3.10 t/m 3.18, 4.7 en 4.8 Awb

 

 

 

 

 

Toepassen van de bevoegdheden m.b.t. beslistermijnen en dwangsom als bedoeld in de artikelen 4.14 tot en met 4.20f Awb

 

 

 

 

 

Het verrichten van handelingen en activiteiten ter voorbereiding van door de raad te nemen besluiten op bezwaarschriften in het kader van de Awb. Artikel 7.10

 

 

 

 

 

Het optreden in c.q. het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van door derden ingediende bezwaar- en beroepschriften c.q. verzoeken om voorlopige voorziening en het voeren van overleg ex artikel 10:30 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente betrokken is.

 

 

 

 

2.

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie (inclusief het opschorten en verdagen) op grond van de artikelen 6 en 7 Wob.

De raad ontvangt een afschrift van iedere beslissing op een aan de raad gericht verzoek.

 

 

 

3.

Ruimtelijke ordening / Omgevingsrecht

 

 

De gevallen, waarin en voor zover de raad besloten heeft tot een ontwerpverklaring van geenbedenkingen en waarbij geen zienswijzen zijn ingediend, aan te wijzen als een categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, zoals bedoeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht.

 

 

 

 

4.

Milieubeheer

 

 

Bij het nemen van raadsbesluiten, waarvoor een milieu-effectrapportage moet worden gemaakt:

Uitvoeringshandelingen milieueffectrapportage, zoals omschreven in de Wet milieubeheer:

§ 7.2 M.E.R.-plichting besluit

§ 7.5 Voorbereiding M.E.R.

§ 7.6 Beoordeling M.E.R.

§ 7.9 Evaluatie

De raad stelt richtlijnen voor de M.E.R. vast.

De raad beslist over het al dan nietnemen van het M.E.R.-plichtigebesluit met inachtneming van artikel 7.27, 7.28, 7.35, 7.36 en 7.37.

De raad beslist, op basis van het voorgeschreven evaluatie-onderzoek naar de gevolgen van de ondernomen activiteit, over eventueel te treffen maatregelen.

 

 

 

5.

Wegenverkeerswet

 

 

Vaststellen grenzen bebouwde kom in het kader van 20a, wegenverkeerswet

Besluit ter informatie aan de raad.

 

 

 

6.

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

Het op grond van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aanwijzen van wegen of weggedeelten op het grondgebied van de gemeente Zeist, waarover de krachtens artikel 12 van deze wet aangewezen gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd.

Besluit ter informatie aan de raad.

 

 

 

7.

Wet voorkeursrecht gemeenten

 

 

De bevoegdheden op grond van artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeenten. Het gaat hierbij om het inroepen van de nietigheid van rechtshandelingen die zijn verricht met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan haar in deze wet geregelde voorkeurspositie.

Besluit ter informatie aan de raad.

 

 

 

8.

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

 

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 35, derde, vierde en vijfde lid van de Wgr over ontwerpbegroting, meerjarenbegrotingen enbegrotingswijzigingen, alsmede over de ontwerp-jaarverslagen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke Regelingen, waaraan de gemeente deelneemt.

Het naar voren brengen van zienswijzen op een kadernota als bedoeld in artikel 34b van de Wgr

Mits passend binnen jaarbudget d.w.z. voor zover geen gemeentelijke begrotingswijziging nodig is. Stukken en reacties ter informatie aan de raad.

Het college geeft de raad gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de voorgenomen zienswijze op een kadernota.

 

 

 

9.

Overige (aanwijzen trouwlocaties)

 

 

Het aanwijzen van “het huis der gemeente” ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en partnerregistraties als bedoeld in artikel 1.63 Burgerlijk Wetboek / artikel 147 Gemeentewet.

Besluit ter informatie aan de raad.

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Algemeen delegatiebesluit Zeist 2015 - 2018” en treedt met ingang van 1 april 2015 in werking en geldt tot en met 31 december 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2015.

 

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter