Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Beleidsregels Vernieuwende Initiatieven Kunst en Cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Vernieuwende Initiatieven Kunst en Cultuur
CiteertitelBeleidsregels Vernieuwende Initiatieven Kunst en Cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011, art. 4 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2009Nieuwe regeling

20-10-2009

De Nieuwsbode, 04-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Vernieuwende Initiatieven Kunst en Cultuur

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de Asv genoemde beleidsterreinen, beleidsregels vast te stellen, waarin het subsidiebeleid ten aanzien van deze beleidsterreinen wordt omschreven. Deze regeling is hiervan een uitwerking.

Op de op basis van deze beleidsregel te verstrekken subsidies zijn tevens de hoofdstukken 1, 5 en 6 van de Asv van toepassing.

 

Doel van deze regeling

Deze regeling is bedoeld als stimulans voor vernieuwende Kunst- en Cultuurinitiatieven doormiddel van het verstrekken van éénmalige subsidies.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening gemeente Zeist.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Initiatief: een activiteit / project / initiatief op het gebied van kunst en/of cultuur, waarin vernieuwende activiteiten ontwikkeld worden op het terrein van organisatievormen, samenwerking, doelgroepen, disciplines, podia, maatschappelijke verbreding en / of speerpunten uit de cultuurnota.

 • d.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 2: Bevoegdheden

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college ontheft de aanvrager die gebruik wil maken van deze regeling van de verplichting een rechtspersoon te zijn.

Artikel 3: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Vernieuwende Initiatieven Kunst en Cultuur;

  • een activiteitenplan waarin voldoende omschreven is voor welke doelgroepen de activiteit bestemd is, welke organisaties / personen deelnemen, planning, communicatie, organisatie, verwachte aantal bezoekers etc.;

  • een begroting met dekkingsplan.

 • 2.

  Aanvragen kunnen op elk moment worden ingestuurd.

 • 3.

  Op grond van deze regeling kan een initiatief slechts éénmaal voor subsidieverlening in aanmerking komen.

Artikel 4: Verdeelregels

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2.

  Als het subsidieplafond bereikt is, worden alle volgende aanvragen afgewezen.

 • 3.

  Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht binnengekomen te zijn als deze compleet is.

 • 4.

  Het college besluit over de hoogte van het subsidiebedrag en houdt hierbij rekening met de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het verwezenlijken van het gemeentelijk beleid.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

 • hoe het subsidiebedrag berekend is;

 • op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

 • of, hoe en wanneer de subsidie verantwoord moet worden;

 • aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.

Per deze datum vervalt de regeling zoals die door het cultureel platform waren opgesteld voor het budget Nieuwe Initiatieven, laatst gewijzigd op 9 februari 2004.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen die voor de datum van in werking treden zijn ontvangen zullen conform de ouderegeling worden afgehandeld.