Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling toelage crisispiket 2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toelage crisispiket 2015.
CiteertitelRegeling toelage crisispiket 2015.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNieuwe regeling toelage crisispiket.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125, Gemeentewet art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-07-201501-01-2020N.v.t.

27-10-2015

GVOP d.d. 10-11-2015

105670

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling toelage crisispiket 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 27 oktober 2015.

Regeling toelage crisispiket

Regeling toelage crisispiket

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Medewerker crisispiket

 • Artikel 3 Vergoeding crisispiket en inzet

 • Artikel 4 Regionale inzet

 • Artikel 5 Hardheidsclausule

 • Artikel 6 Inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  ambtenaar: de medewerker die door het College van Burgemeester en Wethouders is aangesteld, waarop de verplichting rust zich op rooster ter beschikking te houden voor inzet bij rampenbestrijding en crisismanagement binnen de deelnemende gemeenten.

 • b

  getroffen gemeente: de gemeente op wier grondgebied het incident zich voordoet.

 • c

  dienstverlenende gemeente: de gemeente die de ambtenaar beschikbaar stelt ten behoeve van de getroffen gemeente.

 • d

  piketdienst: het bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden ten behoeve van de rampenbestrijding en crisismanagement.

 • e

  piketdienstperiode: een aaneengesloten periode van één week beginnend op maandag 12:00 uur tot de daarop volgende maandag 12:00 uur waarbij de ambtenaar verplicht is bereikbaar en beschikbaar te zijn om na oproep de werkzaamheden te verrichten die behoren bij de functie.

Artikel 2 Medewerker crisispiket

Lid 1

De ambtenaar wordt door de colleges van de deelnemende gemeenten aangewezen.

Lid 2

Aanwijzing geschiedt uitsluitend indien de ambtenaar voldoet aan de voor deze functie noodzakelijke en aan de door de deelnemende gemeenten vastgestelde functionele eisen en persoonlijke competenties.

Lid 3

De ambtenaar is verplicht deel te nemen aan de piketdienst. Van de ambtenaar wordt verlangd dat hij/zij na alarmering direct met de werkzaamheden start en binnen het daarvoor aangewezen tijdsbestek na alarmering op de plaats van het incident c.q. de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, aanwezig kan zijn.

Lid 4

De piketdienstperiodes worden per kalenderjaar ingeroosterd, waarbij elke ambtenaar in principe een gelijk aantal piketdiensten krijgt toebedeeld.

Lid 5

Het college kan, indien hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, een ambtenaar ontheffen van de verplichting tot deelneming aan de piketdiensten.

Artikel 3 Vergoeding crisispiket en inzet

Lid 1

 • a

  De ambtenaar ontvangt een vergoeding voor het 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn gedurende de piketdienst.

 • b

  Bij het verrichten van piket F bestaat er geen opkomstverplichting.

Lid 2

De hoogte van de bruto-piketvergoeding per piketweek (zonder feestdagen) is afhankelijk van de functie van de ambtenaar in het crisispiket en bedraagt:

• Piket A

€ 430,=

• Piket B

€ 305,=

• Piket C

€ 215,=

• Piket D

€ 185,=

• Piket E

€ 163,=

• Piket F

€ 100,=

Lid 3

Bij een daadwerkelijke inzet van de ambtenaar tijdens een piketdienst ontvangt de ambtenaar tijd voor tijd compensatie.

Lid 4

De piketvergoeding wordt alleen toegekend bij het daadwerkelijk vervullen van piketdiensten. Bij ziekte- of zwangerschap wordt geen vergoeding toegekend. Bij tussentijdse overname van de piketdienst, als gevolg van ziekte, wordt de piketvergoeding naar evenredigheid verdeeld.

Artikel 4 Regionale inzet

Lid 1

De ambtenaar die piketwerkzaamheden uitvoert staat onder leiding van het college van de getroffen gemeente.

Lid 2

Het college van de gemeente waar de ambtenaar is aangesteld, blijft de formele werkgever van de desbetreffende ambtenaar en de rechtspositie van die gemeente blijft van toepassing, ook voor werkzaamheden in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet, niet voldoende of niet in redelijkheid voorziet, beslissen Burgemeester en Wethouders en/of kunnen nadere voorschriften worden gesteld.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015 en kan worden aangehaald als de Regeling toelage crisispiket 2015.

Lid 2

Met ingang van de datum inwerkingtreding van de Regeling toelage crisispiket 2015 wordt artikel 23, tweede lid, sub b Bezoldingingsregeling 2007 ingetrokken.

Lid 3

De Regeling toelage crisispiket 2015 is vastgesteld door het College met de Collegebesluitnummer 15cv.00353 d.d. 27 oktober 2015.

Lid 4

In de brief d.d. 5 oktober 2015 (0151582) is de overeenstemming bevestigd over deze regeling met het Georganiseerd Overleg.

Het college voornoemd,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W.C.M. Lissenberg – van Dam drs. J.J.L.M. Janssen