Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening van de raad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent cliëntenparticipatie en Participatiewet Verordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet gemeente Zeist 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent cliëntenparticipatie en Participatiewet Verordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet gemeente Zeist 2017
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet gemeente Zeist 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201707-02-2017nieuwe regeling

28-03-2017

Gemeenteblad 2017, 67211

17RV017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet gemeente Zeist 2017

Verordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet gemeente Zeist 2017 (gewijzigd)

 

De raad van de gemeente Zeist;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

 

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet Zeist 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en niet nader omschreven zijn hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Participatiewet. In deze verordening wordt onder de Wet ook verstaan de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

  • b.

   Cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Zeist op grond van de wet zoals bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring zoals omschreven in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet.

Artikel 2. Ingezetenen en cliënten betrekken bij het beleid

Het college betrekt ingezetenen, cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in de gemeente bij de voorbereiding van het beleid betreffende de Participatiewet overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend.

Artikel 3. Tijdig advies aanvragen en ondersteuning

Het college stelt ingezetenen, cliënten en vertegenwoordigers van cliënten vroegtijdig in de gelegenheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsregels betreffende de wet en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.

Artikel 4. Periodiek overleg

Het college zorgt ervoor dat ingezetenen,cliënten en vertegenwoordigers van cliënten kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.

Artikel 5. Nadere regels

Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van de artikelen twee tot en met vier, zoals hiervoor genoemd.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 7 februari 2017.

 

Deze regeling kan worden aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie en inspraak Participatiewet gemeente Zeist 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2017

De Griffier ,

mr. J. Janssen

de voorzitter,

drs. J.J.L.M. Janssen