Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist
CiteertitelSubsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2018nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-18427

0257852

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist

Het college heeft bij haar besluit van 27 juni 2017 onder stuknummer 227944 ingestemd met diverse maatregelen in een verbetertraject om een start te maken met het verhelpen of verminderen van ervaren problematiek in het gebied Dorpsstraten e.o. Eén van deze maatregelen betrof het beschikbaar stellen van een gevelfonds voor specifiek gevestigde ondernemers en/of eigenaren aan de 2e Dorpsstraat die hun geveluitstraling willen verbeteren.

Het college is bevoegd om voor de verdere uitwerking op basis van de algemene subsidieverordening voor deze materie een subsidieregeling vast te stellen.

 

Doel van deze regeling

De geveluitstraling van de 2e Dorpsstraat laat te wensen over. Het verbetertraject Dorpsstraten e.o. heeft als doel om naast ervaren problematiek van omwonenden, uitgaanspubliek en ondernemers, de uitstraling van het gebied te verbeteren. Om ondernemers en/of eigenaren te stimuleren hun gevel te verbeteren op een manier die bijdraagt aan de authentieke uitstraling van het gebied is deze subsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist opgesteld.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling.

 • b.

  Gebied: de straat in Zeist waarop deze regeling van toepassing is, te weten de 2e Dorpsstraat.

Artikel 2: Reikwijdte

Het college kan subsidie voor gevelverbeteringen aan de voorzijde in het gebied verstrekken aan ondernemers en vastgoedeigenaren die daarin werkzaam of woonachtig zijn.

Artikel 3: Bevoegdheden

Het college stelt voor het uitvoeren van deze regeling een subsidieplafond vast.

Artikel 4: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een visualisatie en / of tekening van de voorgenomen gevelverbetering inclusief reclame-uitingen, een visualisatie en / of tekening van de bestaande situatie en een begrotingsoverzicht van uitgaven en inkomsten.

 • 2.

  De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • a.

   het verbeteren van de voor- en zijgevels van de bedrijfsruimte, maar niet van het dak;

  • b.

   het vernieuwen van kozijnen en deuren;

  • c.

   het vervangen van een gesloten rolluik door een open rolluik, eventueel in combinatie met het plaatsen van slagvast glas;

  • d.

   het vernieuwen of aanbrengen van zonwering;

  • e.

   het aanbrengen of vervangen van lichtreclame.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de aanvraag tevens voldoen aan de kwalitatieve uitgangspunten overeenkomstig het beleid ‘Gevels Centrum Zeist’, zoals vastgesteld in juli 2017 (Stuknummer 215441). Tevens dient er een omgevingsvergunning te zijn verleend.

 • 4.

  De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de verbouwing is gestart en / of heeft plaatsgevonden voor indienen van de aanvraag.

  • b.

   Minder dan 5 jaar geleden subsidie is verleend voor dezelfde gevel;

 • 5.

  In het kader van deze regeling kan per adres een aanvraag van de subsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist ingediend worden.

 • 6.

  Een additionele bijdrage is mogelijk als de gevel bij een zelfstandige opgang vanaf de begane grond naar de bovenverdieping ook wordt opgeknapt, mits die opgang vanuit historisch perspectief onderdeel vormt van de gevel. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW. De maximale additionele bijdrage voor de gevel bij de opgang, wordt bepaald door de verhouding tussen de oppervlakte (in strekkende meters) van de gevel van de onderneming en de oppervlakte van de gevel van opgang.

 • 7.

  Een bijdrage is tevens mogelijk voor een gevelverbetering van de gevels aan de achterzijde van twee panden, te weten pandnummer 44 en 50-52, ten behoeve van de leefomgeving in de wijk.

Artikel 5: Verdeelregels

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2.

  Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht te zijn binnengekomen als het aanvraagformulier met bijbehorende stukken compleet is ingevuld.

 • 3.

  Als het subsidieplafond bereikt is, worden alle volgende aanvragen in beraad afgewezen.

 • 4.

  De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van euro 7.500,- per adres.

Artikel 6: Subsidiebeschikking

Het college beslist binnen 8 weken op de subsidieaanvraag. Bij subsidieverlening wordt aangegeven op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie wordt overgegaan.

Artikel 7: Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is in ieder geval verplicht:

  • a)

   zo snel mogelijk na verlening van de subsidiebeschikking tot uitvoering van de gesubsidieerde activiteit over te gaan.

  • b)

   Twee weken voor afronden van de activiteit in contact te treden met de gemeente om afspraken te maken over communicatie rondom de afronding van de activiteit.

  • c)

   zo snel mogelijk na afronden van de activiteiten, uiterlijk binnen zes weken, de gesubsidieerde activiteit gereed te melden waarbij in ieder geval een foto van de nieuwe situatie bijgevoegd wordt.

  • d)

   een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige wijze de kosten en baten van de subsidiabele activiteiten, mede aan de hand van facturen, kunnen worden afgelezen.

  • e)

   voor zover nog geen gereedmelding als bedoeld onder b heeft plaats gevonden het college onverwijld mededeling te doen, wanneer sprake is van vervreemding van zijn bedrijf of de bedrijfsruimte waarin hij zijn bedrijf uitoefent.

 • 2.

  De gereedmelding bevat ook het verzoek tot vaststelling van de subsidie (onder vermelding van het zaaknummer).

 • 3.

  Na de gereed melding worden de aanpassingen aan de gevel minimaal 5 jaar in stand gehouden.

 • 4.

  Het college kan nadere eisen stellen aan het overleggen van gegevens en bescheiden ter beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 8: Inwerkingtreding / Duur

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode en is geldig tot 1 januari 2019.

 

 • -

  Link naar het verbetertraject Dorpsstraten e.o.: www.zeist.nl/dorpsstraten

 • -

  Link naar het beleid Gevels Centrum Zeist: www.zeist.nl

 • -

  Link naar aanvraagformulier subsidieregeling Gevels 2e Dorpsstraat Zeist: www.zeist.nl/dorpsstraten

 • -

  De laatste informatie over subsidies bij de gemeente Zeist kunt u vinden op de website www.zeist.nl   

 • -

  De meest recente versie van de Algemene wet bestuursrecht kunt u altijd vinden op www.wetten.nl

     

 

Vastgesteld op 16 januari 2018, [0257852]