Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Hoofdstuk IVc en art. 149; Awb, titel 9.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

19-12-2005

De Nieuwsbode, 29-09-2010

nr. 604

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist

 

Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist

 

Artikel 1 Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman, deze houdt kantoor in Utrecht.

Artikel 2 Vergoeding ombudsman

 • 1.

  De vergoeding die de ombudsman (ingevolge artikel 81v van de Gemeentewet) ontvangt voor zijn werkzaamheden is geregeld in de ‘Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman gemeente Utrecht’.

 • 2.

  Op contractuele basis vindt verrekening plaats met de gemeente Utrecht.

Artikel 3 Indienen van verzoekschrift

Een klager kan binnen een jaar na ontvangst van de kennisgeving inzake de klachtenbehandeling in 1e instantie een verzoekschrift indienen bij de ombudsman, dit dient opgenomen te zijn in de kennisgeving aan de klager.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudsman bevestigt de ontvangst van een verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan.

Artikel 5 Aanvullende bepalingen ombudsman

 • 1.

  Het horen van verzoekers geschiedt, indien verzoekers dat wensen, in Zeist; de ombudsman maakt de verzoekers op deze mogelijkheid attent.

 • 2.

  Het college biedt de ombudsman voldoende faciliteiten om verzoekers in Zeist te horen.

Artikel 6 Overleg tussen het college en de ombudsman

 • 1.

  Jaarlijks vindt over het voorgaande jaar een evaluatiegesprek plaats tussen het college en de ombudsman, waarbij namens het college de burgemeester dan wel de gemeentesecretaris aanwezig is.

 • 2.

  Tussentijds vindt er minimaal eenmaal per jaar overleg plaats tussen de ombudsman en de klachtencoördinator.

 • 3.

  Er vindt minimaal eenmaal per jaar rapportage plaats aan de functionele raadscommissie over de klachten die door het college en de verzoeken die door de ombudsman zijn behandeld.

 • 4.

  Het jaarverslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en kan zowel bij het college als bij de ombudsman worden opgevraagd.

Artikel 7 Aanstelling klachtencoördinator en vaststelling instructie

 • 1.

  Het college kan een medewerker aanstellen die is belast met de coördinatie van klachten.

 • 2.

  Het college stelt voor die medewerker een instructie vast.

 • 3.

  Het college wijst medewerkers waarover wordt geklaagd op de rechten die zijn neergelegd in de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling dan wel de Algemene Wet Bestuursrecht en kan daartoe een procedure/stappenplan vaststellen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 2.

  Per gelijke datum wordt de ‘Verordening externe klachtbehandeling (ombudsman)’ d.d. 1 mei 2002 ingetrokken voor zover deze niet van rechtswege vervalt.

TOELICHTING VERORDENING GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN 2006 GEMEENTE ZEIST

Algemene toelichting

Intern en extern klachtrecht

In 1999 is de regeling voor intern klachtrecht van hoofdstuk 9 (titel 9.1) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hebben sindsdien de plicht om klachten over het eigen handelen zelf te behandelen. De regeling in de Awb bevat minimumeisen voor een goede behandeling door bestuursorganen van klachten over overheidsoptreden. De interne klachtprocedure is een verplichte voorfase, voordat men terecht kan bij een externe klachtinstantie (ombudsman).

Wat is extern klachtrecht?

Extern klachtrecht is een regeling voor de behandeling van klachten tegen de overheid door een onafhankelijk, extern orgaan dat ombudsman wordt genoemd. Bij de ombudsman kan men klagen over de gedragingen van de overheid. Het is een zogenaamde tweedelijnsvoorziening. Men kan in beginsel pas klagen als de interne klachtprocedure (eerstelijnsvoorziening), waarbij het bestuursorgaan eerst zelf de klacht tracht op te lossen, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Inwerkingtreding Wet extern klachtrecht

De Wet extern klachtrecht vult hoofdstuk 9 Awb aan met bepalingen inzake de behandeling van klachten door een ombudsman en zorgt voor een landelijk dekkend stelsel van externe klachtvoorzieningen door wijzigingen in de Wet Nationale Ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Op 15 maart 2005 zijn de Awb-bepalingen van de Wet extern klachtrecht in werking treden. Die inwerkingtreding heeft echter nog geen gevolgen voor de procedures bij al bestaande gemeentelijke ombudsmannen. De overige bepalingen van de Wet extern klachtrecht treden op 1 januari 2006 in werking. Vanaf die datum voorziet de nieuwe regeling van de gemeentelijke ombudsman in de Gemeentewet in de ombudsfunctie.

In de nieuwe Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 gemeente Zeist zijn ter aanvulling op de Awb en de Gemeentewet specifieke regels opgenomen. Omdat de nieuwe verordening slechts een aanvullende regeling is, is deze veel beknopter dan de bestaande verordening.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Instelling ombudsman

Zeist heeft in het verleden reeds bewust gekozen voor een gemeentelijke ombudsman door aansluiting te zoeken bij de gemeentelijke ombudsman van Utrecht.

Artikel 2 Financiële middelen

Op basis van het lopende contract (over 2005) geldt een tarief van € 0,37 per inwoner met als peildatum 1 januari 2005.

Artikel 3 Indienen van verzoekschrift

De ombudsman heeft de periode van een jaar aangegeven in haar advies aan de gemeente Zeist over de “Wet extern klachtrecht”. Dit sluit tevens aan bij de Awb en de huidige praktijk.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

Eerste lid:

De ontvangstbevestiging is overeenkomstig hetgeen artikel 9:6 Awb voor het intern klachtrecht bepaalt: het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk.

Tweede lid:

Bijna analoog aan hetgeen artikel 9:9 Awb voor het intern klachtrecht regelt, is bepaald dat aan het bestuursorgaan en aan degenen op wiens gedraging het verzoek betrekking heeft, een afschrift van het verzoekschrift wordt toegezonden. In tegenstelling tot de bepaling in de Awb is hier niet opgenomen, dat ook degene op wie het verzoek betrekking heeft, een afschrift van het verzoek ontvangt. Indien het tot een onderzoek van de ombudsman komt, dan heeft niet alleen het bestuursorgaan, maar ook de betrokken ambtenaar recht op een kopie van het verzoekschrift (vergelijk artikel 9:30, eerste lid, Awb). De klachtencoördinator zal ervoor zorgdragen dat de betrokken ambtenaar eveneens een kopie van het verzoekschrift krijgt. Hierover zal een bepaling in de instructie voor de klachtencoördinator worden opgenomen.

Indien de ombudsman het verzoekschrift niet in behandeling neemt, heeft toezending van een kopie van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan geen wezenlijke functie en zou het onder omstandigheden zelfs een schending van vertrouwelijkheid kunnen betekenen (vergelijk art. 2:5 Awb dat op de ombudsman van overeenkomstige toepassing is).

Opgemerkt wordt dat de ombudsman heeft voorgesteld deze aan de modelverordening van de VNG ontleende bepaling niet over te nemen, omdat het toezenden van het verzoekschrift volgens haar geen meerwaarde heeft; niet elk verzoekschrift is even toegankelijk en de klachtformulering wordt steeds neergelegd in de brief waarin de ombudsman schriftelijke vragen stelt aan de gemeente. De bepaling is desondanks overgenomen, omdat de meerwaarde zit in het zelf kennis kunnen nemen van het verzoek en zodoende niet geheel en alleen afhankelijk te zijn van de klachtformulering door de ombudsman. Het zal zeker zo zijn dat niet elk verzoekschrift even toegankelijk is, maar dat geldt ook voor veel aan de gemeente gerichte brieven.

Artikel 5 Aanvullende bepalingen ombudsman

lid:

Eerste en tweede lid:

Deze leden zijn overgenomen uit de nu nog geldende Verordening gemeentelijke ombudsman; er is geen reden de bepalingen te laten vervallen.

Artikel 6 Overleg tussen het college en de ombudsman

Eerste, tweede en derde lid:

Deze leden zijn grotendeels overgenomen uit de nu nog geldende Verordening gemeentelijke ombudsman met dien verstande dat het minimaal aantal verplichte officiële contacten tussen de ombudsman en klachtencoördinator wordt teruggebracht tot één gezien het regelmatig informeel overleg (telefonisch of per e-mail); er is geen reden de bepalingen te laten vervallen.

Vierde lid:

Dit lid spreekt voor zich. De klachtencoördinator zorgt er voor dat geïnteresseerden het jaarverslag ontvangen.

Artikel 7 Aanstelling klachtencoördinator en vaststelling instructie

Eerste en tweede lid:

In de sinds 3 mei 2005 geldende Instructie klant-/klachtcoördinator 2005 is het werkproces voor de interne (eerstelijns) klachtbehandeling geregeld. Daarnaast is de communicatie tussen ombudsman en gemeente erin geregeld (waarbij uitgangspunt is dat de communicatie via de klachtencoördinatie verloopt). De Instructie klant-/klachtcoördinator 2005 zal aangepast worden in verband met de Wet extern klachtrecht

Derde lid:

Dit lid is overgenomen uit de nu nog geldende Verordening gemeentelijke ombudsman; er is geen reden de bepaling te laten vervallen.

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding hangt samen met de inwerkingtreding van de Wet extern klachtrecht.