Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Reglement van Orde voor De Inloop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van Orde voor De Inloop
CiteertitelReglement van Orde voor De Inloop
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2008nieuwe regeling

12-02-2008

De Nieuwsbode, 29-09-2010

nr. 653

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde voor De Inloop

Nr. 653

Reglement van Orde voor De Inloop

 

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  De Inloop: een gelegenheid voor burgers en belanghebbenden om een onderwerp of voorstel onder de aandacht van de raadsfracties te brengen.

 • 2.

  Inloper: een burger of belanghebbende die in De Inloop een onderwerp onder de aandacht brengt.

 • 3.

  De griffier: de griffier van de raad als bedoeld in hoofdstuk VII van de Gemeentewet, alsmede diens vervanger.

Artikel 2 Onderwerpen voor De Inloop

Niet geschikt voor De Inloop is een onderwerp:

 • 1.

  Dat geagendeerd staat voor behandeling in commissie of raad

 • 2.

  Dat recentelijk onderwerp van behandeling in commissie of raad is geweest, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden

 • 3.

  Dat reeds eerder in De Inloop aan de orde is geweest, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden

 • 4.

  Dat is aan te merken als een klacht over een ambtenaar

 • 5.

  Dat is aan te merken als een bezwaarschrift

Artikel 3 De voorzitter

 • 1.

  De Inloop wordt bij toerbeurt voorgezeten door een door het Presidium aan te wijzen commissievoorzitter, plaatsvervangend commissievoorzitter of de plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is belast met het leiden van de vergadering en het doen naleven van dit Reglement van Orde.

 • 3.

  De griffier zorgt voor ondersteuning van de voorzitter.

Artikel 4 Bekendmaking en aanmelding

 • 1.

  De Inloop wordt vooraf bekend gemaakt door publicatie op gebruikelijke wijze en wordt opgenomen in het vergaderschema van de raad.

 • 2.

  Degene die gebruik wil maken van De Inloop meldt dit vooraf bij de griffier.

 • 3.

  De griffier maakt bekend op welke wijze de aanmelding kan geschieden.

 • 4.

  De griffier deelt de sprekers in op volgorde van aanmelding, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2.

 • 5.

  Een Inloper kan zich tot aanvang van De Inloop melden bij de griffier.

Artikel 5 De Inloop

 • 1.

  Voor De Inloop wordt een half uur per keer uitgetrokken.

 • 2.

  Per Inloop voeren maximaal 3 Inlopers het woord.

 • 3.

  Een Inloper krijgt gelegenheid gedurende ongeveer 5 minuten het woord te voeren.

 • 4.

  Daarna krijgen de fracties gelegenheid om vragen te stellen die zijn gericht op verduidelijking.

 • 5.

  Tijdens De Inloop wordt geen debat gevoerd en worden door de fracties geen standpunten uitgedragen.

 • 6.

  Het Presidium van de raad kan in bijzondere omstandigheden besluiten af te wijken van het bepaalde in de leden 1 t/m 4

Artikel 6 Terugkoppeling

 • 1.

  De fracties maken via de griffier bekend wat zij met de bijdrage zullen doen.

 • 2.

  De griffier zorgt voor mededeling aan de Inlopers hierover.