Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Zuid-Holland

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Zuid-Holland
Officiële naam regelingSubsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013)
CiteertitelSubsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Provinciaal Blad 2013, nr. 202), zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van kracht voor subsidies die voor die datum zijn verleend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201624-12-2016wijziging van artikelen 1, 7 en 8.

26-11-2013

Provinciaal Blad 2016, nr. 4217

DOS-2012-0010887
21-11-201522-07-2016wijziging van artikelen 1, 6, 10.

26-11-2013

Provinciaal Blad 2015, nr. 7608

DOS-2012-0010887
29-11-201421-11-2015wijziging van artikelen 1, 6, 8, 9 12.

26-11-2013

Provinciaal Blad 2014, nr. 3330

Provinciaal Blad 2014, nr. 3330
01-12-201329-11-2014nieuwe regeling

26-11-2013

Provinciaal Blad 2012, nr. 202

Provinciaal Blad 2013, nr. 202

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Besluit van Gedeputeerde Staten van 26 november 2013 tot vaststelling van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Prov. Blad 2013, nr. 202), gewijzigd bij besluit van 25 november 2014 (Prov. Blad 2014, nr. 3330), gewijzigd bij besluit van 17 november 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 7608) en gewijzigd bij besluit van 28 juni 2016 (Prov. Blad 2016, 4217)

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b. bouwtechnische staat: de technische of fysieke staat van het rijksmonument of het zelfstandige onderdeel;

 • c. eigenaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een rijksmonument;

 • d. inspectierapport: rapport dat de technische of fysieke staat van een rijksmonument of zelfstandig onderdeel beschrijft, en dat is opgesteld door een ter zake deskundige persoon of instantie, zoals de Monumentenwacht Zuid-Holland. Daarnaast bevat een inspectierapport adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijn van aanpak;

  e. restauratie: werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan en technisch nood-zakelijk zijn voor het instandhouden van het rijksmonument;

 • f. rijksmonument: rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Ergoedwet;

 • g. woonhuis: rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat thans voor meer dan de helft van de opper-vlakte voor bewoning in gebruik is, met dien verstande dat niet als woonhuizen worden aan-gemerkt: gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens;

 • h. zelfstandig onderdeel:

  • 1°. deel van een rijksmonument dat is aan te merken als een zelfstandige bouwkundige eenheid,

  • 2°. deel van een rijksmonument dat is aan te merken als een toren van een kerkgebouw,

  • 3°. alle delen gezamenlijk van een rijksmonument, zijnde een aanleg zoals een park- of tuin-aanleg, die aan één eigenaar behoren, en niet het gehele beschermde monument omvatten;

 • i. totale kosten van de aanvraag: kosten voor de restauratie van een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan, met uitzondering van de niet-subsidiabele kosten genoemd in artikel 8, tweede lid.

  j. publieke toegankelijkheid: openstelling van een rijksmonument gedurende minimaal 30 dagen per jaar;

  k. Sim: Subsidieregeling instandhouding monumenten (Stcrt. 2012, 20420).

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

1. Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie van een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan.

2. Subsidie, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

3. De activiteit, als bedoeld in het eerste lid, leidt tot de restauratie van een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan.  

Artikel 3 Doelgroep 

Subsidie, als bedoeld in artikel 2, wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar van een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan.

Artikel 4 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv kan een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 2, worden ingediend vanaf 1 december voorafgaand aan het jaar waarvoor tot 1 maart van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.  

Artikel 5 Aanvraagvereisten 

1. Naast de gegevens bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie vergezeld van:

 • a. een inspectierapport dat niet ouder is dan 2 jaar;

 • b. een begroting conform het model van de provincie;

 • c. actuele, gedateerde overzichts- en detailfoto’s in kleur, die een duidelijke indruk geven van het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan en zijn gebreken.

2. Indien voor de uitvoering van de restauratie een omgevingsvergunning vereist is, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gaat een aanvraag voor subsidie, naast de gegevens bedoeld in artikel 10 van de Asv, vergezeld van:

 • a. een onherroepelijke omgevingsvergunning; of

 • b. indien een omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is, wel is verleend, de verleende omgevingsvergunning; of

 • c. een ontvangstbewijs van het bevoegd gezag dat de aanvraag voor een omgevings-vergunning is ingediend.

3. Indien voor de uitvoering van de restauratie geen omgevingsvergunning vereist is, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gaat een aanvraag voor subsidie, naast de gegevens als bedoeld in artikel 10 van de Asv, vergezeld van een bewijsstuk waaruit blijkt dat een omgevingsvergunning niet vereist is.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie, als bedoeld in artikel 2, in ieder geval geweigerd:

 •  a. voor zover de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan dat niet is gelegen binnen de provincie Zuid-Holland;

 • b. voor zover de aanvrager voor de restauratie van het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan bij het Nationaal restauratiefonds een lening kan verkrijgen ter financiering van de kosten van de restauratie (Restauratiefondsplus-hypotheek);

 • c. voor zover de aanvraag betrekking heeft op een woonhuis;

 • d. voor zover de subsidie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet noodzakelijk is voor de restauratie van het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan;

 • e. voor zover de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt gevraagd naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet sober en doelmatig zijn;

 • f. voor zover er voor de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd al subsidie door Gedeputeerde Staten of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt verstrekt;

 • g. voor zover bij schade de subsidiabele kosten op grond van een verzekering worden gedekt;

 • h. indien de aanvraag wordt ingediend buiten de termijn, bedoeld in artikel 4;

 • i. indien de totale kosten van de aanvraag minder dan € 100.000,00 bedragen;

  j. indien het totaal aantal punten voor de rangschikking, bedoeld in artikel 10, lager is dan 40.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie, als bedoeld in artikel 2, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. de aanvraag heeft betrekking op een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan dat is ingeschreven in het rijks- monumentenregister, bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet;

 • b. de aanvraag heeft betrekking op de restauratie van een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan die technisch noodzakelijk is voor het instandhouden en het daardoor beschermen van de monumentale waarde van dat rijksmonument of het zelfstandig onderdeel hiervan;

 • c. de aanvrager beschikt over cofinanciering van minimaal 50% van de totale kosten van de aanvraag.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

1. In de aanhef van het eerste lid wordt de zinsnede “de bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)” vervangen door: de bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Sim.

2. Niet subsidiabel zijn:

 • a. de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die via een subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op grond van de Sim en de bijbehorende eigen bijdrage gefinancierd worden;

 • b. de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen waarvoor al subsidie is aangevraagd bij of verstrekt door Gedeputeerde Staten;

 • c. de kosten van schade als gevolg van brand, storm en bliksem tot de herbouwwaarde.

3. Onder herbouwwaarde wordt verstaan: de kosten om een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan in zijn geheel opnieuw te vervaardigen, met dezelfde constructie, materiaalsoorten en detaillering.

Artikel 9 Subsidiehoogte

1. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en wel tot een maximum van € 1.000.000,00.

2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 25.000,00 wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 10 Rangschikking

1. Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • a. de bouwtechnische staat waarin het rijksmonument zich vóór aanvang van de werk-zaamheden zich bevindt;

 • b. de cofinanciering betreft een zo hoog mogelijke percentage van de subsidiabele kosten;

 • c. bij de activiteit is tevens sprake van herbestemming of herstel van de oorspronkelijke bestemming na leegstand;

 • d. de activiteit levert een duidelijke bijdrage aan de creatie van leerling-werkplaatsen;

 • e. de activiteit bevordert de werkgelegenheid.

2. Gedeputeerde Staten kennen voor de rangschikking bedoeld in het eerste lid de volgende punten toe:

 • a. criterium a: ten hoogste drieënveertig punten en wel als volgt:

  • voor goede bouwtechnische staat: 0 punten;

  • voor redelijke staat: 14 punten;

  • voor matige staat: 28 punten;

  • voor slechte staat: 43 punten.

  • b.

   voor cofinanciering van 50%: 0 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 50% maar minder dan of gelijk aan 55%: 5 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 55% maar minder dan of gelijk aan 60%: 10 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 60% maar minder dan of gelijk aan 65%: 14 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 65% maar minder dan of gelijk aan 70%: 18 punten

   voor cofinanciering van meer dan 70% maar minder dan of gelijk aan 75%: 22 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 75% maar minder dan of gelijk aan 80%: 24 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 80% maar minder dan of gelijk aan 85%: 26 punten;

   voor cofinanciering van meer dan 85% maar minder dan 90%: 28 punten;

   voor cofinanciering van 90% of meer: 30 punten.

  • c.

   criterium c: ten hoogste eenentwintig punten en wel als volgt:

   voor geen herbestemming of herstel van bestemming na leegstand: 0 punten;

   voor mogelijke herbestemming maar op dit moment bestemming nog niet bekend: 0 punten;

   voor gedeeltelijke herbestemming of gedeeltelijk herstel van de bestemming na de restauratie:5 punten;

   voor gedeeltelijke herbestemming met publieke toegankelijkheid: 11 punten;

   voor volledige herbestemming of herstel van de bestemming na de restauratie zonder publieketoegankelijkheid: 10 punten;

   voor volledige herbestemming of herstel van de bestemming na de restauratie met publieke toegankelijkheid: 21 punten

  • d.

   criterium d: ten hoogste drie punten voor de inzet van 1 of meer leerling-werkplaatsen.

 • e. criterium e: ten hoogste drie punten en wel als volgt:

  • voor alleen eigen inzet: 1 punt;

  • voor de combinatie van inzet van deskundig bedrijf en eigen inzet: 2 punten;

  • voor de uitvoering volledig door een deskundig bedrijf: 3 punten.

3. Als twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten hebben verkregen en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidie-plafond overstijgt, wordt met inachtneming van het subsidieplafond subsidie verleend voor de activiteit met het hoogste aantal punten behaald op het criterium bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

4. Als na toepassing van het derde lid het subsidie-plafond niet is bereikt, wordt de verdeling bedoeld in het derde lid op overeenkomstige wijze toe-gepast op het overblijvende budget voor de over-blijvende aanvragen, zo nodig bij herhaling totdat het overblijvende budget geheel is verdeeld.  

Artikel 11 Ontbindende voorwaarde 

1. Indien de omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op het moment van de aanvraag voor subsidie nog niet onherroepelijk is, verstrekken Gedeputeerde Staten de subsidie onder de ontbindende voorwaarde dat de omgevings-vergunning zal worden verleend door de daartoe bevoegde instantie en onherroepelijk is binnen een jaar na de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening.

2. De voorwaarde vervalt, indien Gedeputeerde Staten daarop niet binnen vier weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn een beroep hebben gedaan.

3. Het beroep op de voorwaarde geschiedt door een intrekking overeenkomstig artikel 4:48, eerste lid, Awb.  

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

1. In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a. de restauratie vangt uiterlijk binnen drie maanden na de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening aan, indien de omgevingsvergunning op het moment van de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening onherroepelijk is;

 • b. indien de omgevingsvergunning op het moment van de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening nog niet onherroepelijk is, vangt de restauratie uiterlijk binnen 3 maanden na het onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning aan;

 • c. de restauratie is uiterlijk binnen 3 jaar na de bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening gerealiseerd;

 • d. het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan is en blijft gedurende 10 jaar na de datum van subsidieververlening adequaat verzekerd tegen in ieder geval schade als gevolg van brand, storm en bliksem;

 • e. het rijksmonument of een zelfstandig onderdeel hiervan is gedurende de restauratie Casco-All-Risk verzekerd.

2. Gedeputeerde Staten kunnen bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen, die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 13 Prestatieverantwoording 

1. In afwijking van artikel 23 van de Asv gaat de aanvraag tot subsidievaststelling naast het activiteitenverslag, ongeacht de hoogte van het verleende subsidiebedrag, vergezeld van een financieel verslag. Tevens toont de subsidie-ontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van actuele, gedateerde kleurenfoto’s en een inspectierapport.

2. Indien de subsidieverleningsbeschikking € 125.000,00 of meer bedraagt, gaat de aanvraag tot subsidievaststelling tevens vergezeld van:

 • a. een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van dat verslag, of

 • b. een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek mits de gesubsidieerde activiteiten daarin zijn verantwoord en die jaarrekening vergezeld gaat van een door een accountant afgegeven verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid.

   

Artikel 14 Bevoorschotting en betaling 

1. Het voorschot bedraagt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag.

2. Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.  

Artikel 15 Evaluatie 

De evaluatie van de risicoanalyse als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Asv vindt na 1 jaar na de inwerkingtreding van deze regeling plaats.  

Artikel 16 Intrekking

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Provinciaal blad 2012, nr.154) wordt ingetrokken.

Artikel 17 Overgangsrecht 

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Provinciaal blad 2012, nr.154), zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van kracht voor subsidies die voor die datum zijn verleend.  

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2013.  

Artikel 19 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.  

Ondertekening

Den Haag, 26 november 2013.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

J. FRANSSEN, voorzitter

J.A.M. HILGERSOM, secretaris

 

Toelichting

ALGEMEEN

De wijzigingen betreffen aanscherping van de rangschikkingscriteria van de Subsidieregeling restauratierijksmonumenten Zuid-Holland 2013

ARTIKELSGEWIJS

A. Artikel 1

Met de toevoeging van de definitie publieke toegankelijkheid wordt de openbare functie van het monument gewaardeerd.

B. Artikel 6, onderdeel i

Met toevoeging van een weigeringsgrond wordt beoogd subsidieaanvragen van technisch onvoldoende urgentie te kunnen weigeren gelet op het 1e rangschikkingscriterium bouwtechnische staat.

C. Artikel 10, tweede lid, onder b

Met het voorstel voor aanpassing van het rangschikkingscriterium cofinanciering wordt beoogd subsidieaanvragers te stimuleren tot een hoger cofinancieringspercentage. De ervaring leert, dat veel aanvragers net voldoen aan de vereiste cofinanciering van minimaal 50%.

D. Artikel 10, tweede lid, onder c,

Met het voorstel voor aanpassing van herbestemming of herstel van de oorspronkelijke bestemming na leegstand wordt bevordering van publiekelijke toegankelijkheid van het rijksmonument bij herbestemming beoogd.

TOELICHTING OP HET WIJZIGINGSBESLUIT VAN 28 JUNI 2016, PROVINCIAAL BLAD 2016, 4217

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt aangepast aan de nieuwe Erfgoedwet (inwerkingtreding 1-7-2016) in verband met de vervanging van een deel van de Monumentenwet 1988 door de Erfgoedwet. Hiermee houdt de Brim (als grondslag voor de Sim) op te bestaan en is de Sim rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd.