Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuid-Holland

Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuid-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016
CiteertitelOpenstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpnatuur en landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, artikel 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201613-12-2018nieuwe regeling

16-02-2016

Provinciaal Blad 2016, nr. 1021

PZH-2016-5425149788

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 1021)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de Leader-groepen in Zuid-Holland in staat zijn om hun werkzaamheden als Lokale Actie Groep uit te kunnen voeren en dat daarvoor subsidie beschikbaar gesteld wordt;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016

Artikel 1 Aanvraagperiode

1. Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland kan worden ingediend in de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 maart 2016.

2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel 2 Deelplafond

1. Het deelplafond voor deze openstelling bedraagt € 1.120.000,-.

2. Het deelplafond bestaat uit € 560.000,- ELFPO middelen en € 560.000,- provinciale middelen.

Artikel 3 looptijd activiteit

De subsidie, bedoeld in paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, wordt verstrekt voor de periode tot en met 2020.

Artikel 4 aanvraagvereisten

In afwijking van artikel 1.6a van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland bevat de aanvraag om subsidie:

a. de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Lokale Ontwikkelingsstrategie;

b. een beschrijving van de activiteiten die in het eerste jaar uitgevoegd gaan worden;

c. een bankafschrift dat niet ouder is dan één jaar waarop ten minste het rekeningnummer, de tenaamstelling en datum zichtbaar zijn.

Artikel 5 Niet- subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.8 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland komen voorbereidingskosten niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 6 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal het in de Lokale Ontwikkelingsstrategie genoemde bedrag.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit is geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016

Den Haag 16 februari 2016

Drs. J. Smit, voorzitter

Drs. J.H de Baas, secretaris

Toelichting  

Leader is een onderdeel van POP-3. LEADER is de afkorting voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.

De plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden wordt geleid door Lokale Actie Groepen op basis van door de Lokale Actie Groepen opgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategieën ( hierna: LOS). In de Lokale Ontwikkelingsstrategieën staan criteria op basis waarvan projecten worden beoordeeld om voor een LEADER-subsidie in aanmerking te komen.

In de Provincie Zuid-Holland zijn twee Lokale Actie Groepen waarvan de LOS door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Het betreft de Lokale Actie Groep Holland-Rijnland en de Lokale Actie Groep Polders met Waarden.

Om de Lokale Actie Groepen in staat te stellen om de LOS uit te kunnen voeren kan op grond van dit openstellingsbesluit in samenhang met paragraaf 3.5 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland subsidie worden verstrekt.