Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuid-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden)
CiteertitelBesluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpNatuur en Milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit in werking met ingang op de dag na e datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/466288/CVDR466288_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201931-12-2024Wijzing Artikel 4, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden 7 leden benoemd.

19-02-2019

prb-2019-1330

PZH-2019-676716111

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 3.2 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de nieuwe leden van de Lokale Actiegroep Polders met Waarden de benodigde bevoegdheid te geven voor rangschikking van ingediende projecten;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 4 (Leden) komt te luiden:

 

Artikel 4 (Leden)

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot lid benoemd:

 • 1.

  Bart Crouwers (voorzitter)

 • 2.

  Harmen Akkerman

 • 3.

  Yvonne Oostdam

 • 4.

  Jaap Schep

 • 5.

  Esther van den Bor

 • 6.

  Kobie van de Visch

 • 7.

  Tanja Kool

 

Allen zijn op persoonlijke titel lid van de Lokale Actiegroep Polders met Waarden.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

 

Den Haag, 12 februari 2019

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris.

drs. J. Smit, voorzitter.

Toelichting

 

Met het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden november 2015 zijn de leden voor de Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden vastgesteld. Conform dit besluit, Artikel 3, heeft de Lokale Actiegroep Polders met Waarden de mogelijkheid om nieuwe leden voor te dragen aan Gedeputeerde Staten en kunnen Gedeputeerde Staten nieuwe leden benoemen.

 

Bart Crouwers voorgedragen is door de colleges B&W van de gemeenten Krimpenerwaard en Bodegraven-Reewijk en dat Harmen Akkerman is voorgedragen door het bestuur van het Regionaal Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (i.c. gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem).