Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Beleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2015
CiteertitelBeleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-201520-10-2017Nieuwe regeling

29-09-2015

GVOP 2015 nr. 98860, 28-10-2015

67658

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2015

Het college van burgemeester en wethouders,

 

overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor het beoordelen van aanvragen om (privaatrechtelijke) toestemming voor het realiseren van laadpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s op het grondgebied van de gemeente Zutphen;

 

gelet op artikel 160, eerste lid Gemeentewet;

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  aanvraag: de bij de gemeente ingediende aanvraag voor toestemming tot het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente;

 • b.

  aanvrager: beheerder/ exploitant van de laadpaal. Aanvrager is en blijft verantwoordelijk voor het plaatsen en het onderhouden van het oplaadpunt;

 • c.

  bewoner: degene die daadwerkelijk woonachtig is in Zutphen, blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerwet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een oplaadpunt;

 • e.

  houder van een motorvoertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt:

  • 1.

   degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het  register was ingeschreven, of

  • 2.

   degene die een leasecontract heeft met een autoverhuurbedrijf dan wel in dienst is van een bedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig of een leasecontract heeft met een autoverhuurbedrijf, of

  • 3.

   degene die een contract heeft voor een auto op afroep met een autoverhuurbedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig.

 • f.

  laadpaal: voorziening die openbaar toegankelijk is op gemeente grond, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen: een laadpaal bevat twee  oplaadpunten;

 • g.

  leverancier: verantwoordelijk voor het plaatsen van de laadpaal conform de electrotechnische eisen die zijn gesteld voor veiligheid in de NEN 1010, NEN 3140 en AVOI/UNOG;

 • h.

  oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of twee parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn;

 • i.

  oplaadpunt: een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de houder van een elektrische auto deze van stroom kan voorzien;

 • j.

  opladen: het gedurende een aaneengesloten periode opladen van een elektrisch voertuig bij een openbaar toegankelijke laadpaal;

 • k.

  overeenkomst: de te ondertekenen “Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer op openbaar terrein”;

 • l.

  partijen: gemeente, aanvrager en eigenaar van het oplaadpunt.

Artikel 2 Elektrische auto

 • 1.

  De elektrische auto mag niet met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, en mag geen woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig zijn dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd.

 • 2.

  De elektrische auto mag niet voorzien zijn van een handelaarskenteken (groene kentekenplaat).

Artikel 3 Parkeergelegenheid op eigen terrein

Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer de aanvrager:

 • a.

  over een privéparkeergelegenheid op het woonadres of op eigen terrein kan beschikken.

  Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of anders ter beschikking kan staan van de aanvrager, of

 • b.

  over een privéparkeergelegenheid op het eigen terrein van zijn of haar bedrijf beschikt, of

 • c.

  feitelijk niet op het opgegeven adres woont en als zodanig ook niet in het bevolkingsregister is geregistreerd(bewonersbelanghebbende), of

 • d.

  feitelijk niet op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel is geregistreerd (zakelijk belanghebbende).

Artikel 4 Gebieden met betaald- en vergunninghoudersparkeren

In gebieden waar van gemeentewege betaald parkeren is ingesteld wordt geen toestemming verleend. Ook wordt op locaties met een parkeerdruk van 90 % of meer op maatgevende momenten geen medewerking verleend aan de realisatie van een oplaadpunt. In het centrum (gebied waar sprake is van belanghebbendenplaatsen (vergunninghouders) en/ of parkeerapparatenplaatsen) wordt geen medewerking verleend aan een aanvrager voor een oplaadpunt. Hiervan kan worden afgeweken als er voldoende aanvragers zijn (te denken valt aan 5 particulieren of 5 bedrijven) die een oplaadpunt willen.

Artikel 5 Eén oplaadpaal per perceel of woning

Per perceel of woning geldt een maximum van één oplaadpaal in de openbare ruimte.

Artikel 6 Locatiebepaling

 • 1.

  Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien er een openbaar toegankelijk oplaadpunt is binnen een straal van 300 meter van het perceel of de woning van de aanvrager.

 • 2.

  Als adres van de woning geldt voor een bewoner-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3, onder c.

 • 3.

  Als adres van het perceel geldt voor een zakelijk-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3, onder d.

 • 4.

  Indien er binnen de straal zoals in het eerste lid wordt vermeld meer dan vijf aanvragen zijn, kan er gekeken worden naar een extra oplaadpunt binnen deze straal.

Artikel 7 Duur toestemming

De toestemming voor het realiseren van een laadpaal op grond in eigendom van de gemeente wordt verleend voor de maximale duur van vijf jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. Deze gaat in op de dag dat partijen de overeenkomst hebben getekend.

Artikel 8 Openbaarheid

 • 1.

   Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer blijkt dat aanvrager niet de intentie heeft de oplaadvoorziening openbaar toegankelijk te maken voor het opladen van elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gebruikt kunnen worden binnen de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit.

 • 2.

  De oplaadlocatie mag niet zijn voorzien van een bord waaruit zou blijken dat de locatie slechts voor een of meerdere bepaalde nader aangegeven elektrische auto’s is bedoeld.

Artikel 9 Dubbele laadvoorziening (oplaadpunten)

Er wordt alleen toestemming verleend indien de laadpaal is voorzien is voorzien van een dubbele laadvoorziening zodat er gelegenheid is om twee elektrische auto’s tegelijk op te kunnen laden.

Artikel 10 Kosten plaatsen, inrichting, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid tengevolge van schade door laadpaal en oplaadpunt

 • 1.

  Alle kosten voor het plaatsen, onderhouden, beheren en inrichten van de laadpaal, het oplaadpunt en de oplaadlocatie die niet worden gedragen door degene die de laadpaal het oplaadpunt en de oplaadlocatie realiseert (bijvoorbeeld de netbeheerder of de leverancier), zijn voor rekening van de aanvrager.

 • 2.

  De gemeente Zutphen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, onderhoud en schade die het realiseren en gebruiken van de laadpaal met zich mee kan brengen.

 • 3.

  De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in een overeenkomst of in regels dan wel voorschriften is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik, onderhoud,  inrichting en verwijdering van de laadpaal, het oplaadpunt, oplaadlocatie en eventuele schade hierdoor voor rekening van de aanvrager komen

Artikel 11 Realisatie

Om voor toestemming op een aanvraag in aanmerking te komen, dient een laadpaal en oplaadpunt op de oplaadlocatie daadwerkelijk te kunnen worden gerealiseerd. In dat kader wordt de geschiktheid van de locatie door de gemeente beoordeeld.

Artikel 12 Deelauto

Indien uit de aanvraag blijkt dat er meerdere gebruikers van één elektrische auto zijn (bijvoorbeeld bij een deelauto), kan in afwijking van deze regeling toestemming worden gegeven.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Afwijking van deze beleidsregel is mogelijk indien de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein Zutphen 2013, zoals vastgesteld bij besluit van 28 mei 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 16 Overgangsrecht

Alle op het tijdstip van het in werking treden van deze beleidsregel bestaande rechtsgeldige aanspraken en rechten, welke voor het van kracht worden van deze beleidsregel zijn verkregen, blijven gehandhaafd.

Artikel 17 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein gemeente Zutphen 2015.

Aldus besloten op 29 september 2015

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, de secretaris,

Algemene toelichting

Bij besluit van 28 mei 2013 is de Beleidsregel beoordeling aanvragen voor oplaadpalen op openbaar terrein Zutphen 2013 vastgesteld. Gelet op de op 10 maart 2015 tijdens het forum ingediende motie “Maak elektrisch rijden makkelijker”, die de gemeenteraad op 23 maart 2015 heeft besproken, is besloten dat de beleidsregel wordt aangepast (versoepeld) en de motie wordt ingetrokken.

 

De nu voorliggende beleidsregel is daarmee het resultaat van de vermelde motie, op grond waarvan het beleid wordt versoepeld.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen omschreven die in deze beleidregel worden gebruikt.

 

Artikel 2 Afbakening elektrische auto’s

In dit artikel is beoogd een afbakening te maken voor de voertuigen die gebruik mogen maken van de voorzieningen die worden getroffen in het kader van het elektrisch rijden. Niet meegenomen zijn snorfiets, scooter, bromfiets en andere tweewielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur. Verondersteld wordt dat in de meeste gevallen deze voertuigen op eigen terrein kunnen worden opgeladen en er geen voorzieningen nodig zijn in de openbare ruimte. Alleen elektrische en hybride plug--in auto's mogen op een oplaadlocatie parkeren.

 

Artikel 3 Parkeergelegenheid op eigen terrein

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Gebieden met betaald- en vergunninghoudersparkeren

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Eén oplaadpaal per perceel of woning

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 6 Locatiebepaling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 7 Duur toestemming

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8 Openbaarheid

Doel is dat ook anderen gebruik kunnen maken van voorzieningen in de openbare ruimte, ook al zijn ze geplaatst door particulieren.

 

Artikel 9 Dubbele laadvoorziening (oplaadpunten)

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 10 Kosten oplaadpunt en laadpaal en oplaadlocatie, aanleg, onderhoud, beheer, inrichting, risico, en aansprakelijkheid

De kosten voor het plaatsen van een laadpaal en oplaadpunt en de inrichting van een oplaadlocatie, die niet worden gedragen door de netbeheerder of leverancier, zijn voor rekening van de aanvrager. De gemeente Zutphen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en eventuele schade door een laadpaal en oplaadpunt, ook al staat deze op gemeentelijk grondgebied.

 

Artikel 11 Realisatie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Deelauto

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 13 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 14 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 16 Overgangsrecht

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 17 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.