Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Verordening begraafrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafrechten 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Wijziging van de tarieven

29-11-2018

gmb-2019-2628

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafrechten 2019

 

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BEGRAAF- EN ANDERE RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 2019

(Verordening begraafrechten 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen liggende binnen de grenzen van de gemeente Zwartewaterland;

 • b.

  eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  eigen urnen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  eigen kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot 12 jaren;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  eigen urnennis: een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen nis in een urnenmuur waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of voor een nis;

 • k.

  beheerder: het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte of diegene die namens hem optreedt;

 • l.

  rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf;

 • m.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Rechten tot het verkrijgen van een graf

Op de algemene begraafplaatsen “Van Stolkspark”, “Blokhuishof” en “’t Cingel” worden geen graven meer uitgegeven. Derhalve worden, voor zover het genoemde begraafplaatsen betreft, geen rechten tot het verkrijgen van een graf in deze verordening opgenomen.

 

Artikel 5 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk of asbus/urn op rechterlijk gezag;

b. het begraven van levenloos geboren kinderen of van kinderen beneden de leeftijd van tien dagen, die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de begraafrechten.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2019.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de “Verordening op de heffing en invordering van begraaf- en andere rechten van de Algemene begraafplaatsen van de gemeente Zwartewaterland 2018”, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2017, ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening begraafrechten 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 29 november 2018.

 

de griffier, de voorzitter,

   

ing. H.W. Schotanus – Schutte ing. E.J. Bilder

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de “Verordening begraafrechten 2019”

Voor de werkzaamheden en diensten op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Zwartewaterland gelden de volgende tarieven:

 

*

 

 

 

 

 


*

Hoofdstuk 1 Begraven / opgraven / bijzettingen asbussen en urnen

1.1

voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 1.525,00

1.2

voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 933,00

1.2.1

voor het begraven van een kindje geboren vanaf 24 weken zwangerschap tot 1 jaar

 

€ 466,50

 

voor het begraven van een ongeboren vrucht tot 24 weken zwangerschap worden geen kosten in rekening gebracht

 

1.3

voor het bijzetten van een asbus c.q. urn of het gelijkertijd plaatsen van twee asbussen c.q. urnen in hetzelfde graf

 

€ 381,00

1.4

voor het ruimen c.q. schudden van een graf op verzoek van rechthebbende

€ 787,00

1.5

de tarieven genoemd onder 1.1, 1.2 en 1.3 worden bij het begraven op buiten-gewone uren (op werkdagen vóór 09.00 uur en na 15.00 uur en op zaterdag vóór 09.00 uur en na 12.00 uur) vermeerderd met

   

€ 336,00

1.6.1

voor het opgraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder inclusief verwijdering van grafbedekking

 

€ 1.525,00

1.6.2

voor het opgraven van een lijk van een persoon jonger dan 12 jaar inclusief verwijdering van grafbedekking

 

€ 933,00

1.6.3

voor het opgraven van een asbus of urn inclusief verwijdering van grafbedekking

 

€ 381,00

   

 

 

Hoofdstuk 2 Uitgifte graven

2.1

voor de uitgifte van een eigen graf of gedenkplaats voor een periode van 40 jaren

 

€ 2.712,00

2.2

voor de uitgifte van een eigen graf of gedenkplaats voor onbepaalde tijd

€ 5.422,00

2.3

voor de uitgifte van een eigen kindergraf of kindergedenkplaats voor de periode van 40 jaren

 

€ 1.357,00

2.4

voor de uitgifte van een eigen kindergraf of kindergedenkplaats voor onbepaal-de tijd

 

€ 2.712,00

2.5

voor de uitgifte van een speciaal eigen graf, categorie A te Genemuiden, voor een periode van 40 jaren

 

€ 3.164,00

2.6

voor de uitgifte van een speciaal eigen graf, categorie A te Genemuiden, voor onbepaalde tijd

 

€ 6,342,00

2.7

uitgifte van een algemeen graf

€ 817,00

2.8

jaarlijkse onderhoudsrechten

€ 52,00

2.9

 

er vindt verrekening van eerder gemaakte kosten voor verlenging plaats bij de heruitgifte van een graf aan dezelfde rechthebbende

 

 

Hoofdstuk 3 Asbussen en urnen

3.1

voor de uitgifte van een eigen urnengraf voor een periode van 40 jaren

€ 1.357,00

3.1.1

Voor de uitgifte van een eigen urnengraf voor onbepaalde tijd

€ 2.714,00

3.2

voor de uitgifte van een eigen urnennis voor een periode van 40 jaren

€ 2.414,00

3.2.1

Voor de uitgifte van een eigen urnennis voor onbepaalde tijd

€ 4.828,00

3.3

voor het verstrooien van as op een daartoe aangewezen strooiveld of graf

€ 140,00

   

 

 

Hoofdstuk 4 Verlenging

4.1

voor het verlengen van de termijn van een eigen graf met 10 jaren

€ 817,00

4.1.1

voor het verlengen van de termijn van een eigen graf, om de wettelijke grafrusttermijn bij een begraving te realiseren, per jaar

€ 81,00

4.2

voor het verlengen van de termijn van een eigen kindergraf met 10 jaren

€ 411,00

4.2.1

voor het verlengen van de termijn van een eigen kindergraf, om de wettelijke grafrusttermijn bij een begraving te realiseren, per jaar

€ 41,00

4.3

voor het verlengen van de termijn van een speciaal eigen graf, categorie A, met een periode van 10 jaren

€ 960,00

4.3.1

voor het verlengen van de termijn van een speciaal eigen graf, categorie A, om de wettelijke grafrusttermijn bij een begraving te realiseren, per jaar

€ 96,00

4.4

voor het verlengen van de termijn van een speciaal eigen graf, categorie B, met een periode van 10 jaren

€ 3.419,00

4.4.1

voor het verlengen van de termijn van een speciaal eigen graf, categorie B, om de wettelijke grafrusttermijn bij een begraving te realiseren, per jaar

€ 341,00

4.5

voor het verlengen van de termijn van een eigen urnennis met een periode van 10 jaren

€ 746,00

4.5.1

voor het verlengen van de termijn van een eigen urnennis, om de wettelijke grafrusttermijn bij een begraving te realiseren, per jaar

€ 74,00

4.6

voor het verlengen van de termijn van een eigen urnengraf met een periode van 10 jaren

€ 411,00

4.6.1

voor het verlengen van de termijn van een eigen urnengraf om de wettelijke grafrusttermijn bij een begraving te realiseren, per jaar

€ 41,00

   

 

 

Hoofdstuk 5 Plaatsen gedenkteken

5.1

voor het wegnemen en weer plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

€ 325,00

5.1.1

Voor het wegnemen of plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

€ 162,50

5.2

voor het wegnemen en weer plaatsen van een gedenkteken met band wordt geheven

€ 411,00

5.2.1

Voor het wegnemen of plaatsen van een gedenkteken met band wordt geheven

€ 205,50

5.3

voor het verlenen van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

€ 130,00

5.4

 

voor het wijzigen van een verleende vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

€ 58,00

 

Hoofdstuk 6 Overschrijven graven

6.1

voor het overschrijven van een eigen (urnen) graf of eigen urnennis op naam

van een andere rechthebbende

€ 58,00